Wyzwanie edukacyjne: zmiana świadomości ekologicznej warunkiem ciągłości gatunku ludzkiego

Abstrakt

Główna teza artykułu brzmi: niszczenie środowiska naturalnego planety stanowi zagrożenie dla przetrwania gatunku ludzkiego. Autor, szukając związku tego założenia z edukacją, proponuje wprowadzenie dwóch nowych kategorii pedagogicznych: świadomości ekologicznej w szerokim rozumieniu oraz systemowej idei ochrony przyrody. Na tle prezentacji świadomości ekologicznej Polaków przedstawia zróżnicowane modele rozwoju współczesnych społeczeństw, uwzględniając ich relacje ze środowiskiem naturalnym. Artykuł zawiera prezentację najważniejszych cech edukacji ekologicznej oraz jej głównych przedstawicieli. Ponadto w pracy zostało wymienionych i scharakteryzowanych pięć rodzajów świadomości ekologicznej, również w kontekście globalizacji i nowych wyzwań edukacyjnych.

Pdf

Bibliografia

Botkin, J. W., Elmandjra, M., Malitza, M. (1982). Uczyć się – bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport Klubu Rzymskiego. Warszawa.

Burger, T. (2000). Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku. Warszawa.

Domka, L. (1998). Kryzys środowiska a edukacja dla ekorozwoju. Poznań.

Gajewski, K., Mendaluk, Z. T. (2000). Leksykon ekologiczny. Zielona Góra.

GfK Polonia (2005). Badanie świadomości ekologicznej Polaków. Raport dla Bayer Sp. z o.o. Październik 2005. http://www.eduskrypt.pl (2008).

Hull, Z. (1984). Świadomość ekologiczna. Aura, 11.

Łukaszewicz, R. (1994). „Leczenie głupoty” i… czyli Salony Edukacji Ekologicznej NATURAmy. Wrocław.

Mirowski, W. (1999). Świadomość ekologiczna współczesnego społeczeństwa polskiego. W: W. Mirowski (red.). Świadomość ekologiczna i społeczne ruchy „Zielonych” w Polsce. Warszawa.

Papuziński, A. (2006). Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki. Problemy Ekorozwoju, 1.

Propozycje dla przyszłości. Społeczeństwo konserwacyjne. J. Krycki (tłum.). Warszawa.

Valaskakis, K. i in. (1988). Propozycje dla przyszłości. Społeczeństwo konserwacyjne. J. Krycki (tłum.). Warszwa.

Valaskakis, K. (2008). http://www.new-school-of-athens.org.

Vopel, K. W. (2003). Myśleć jak góra, czuć jak rzeka: zabawy i eksperymenty uczące szacunku do przyrody dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. A. Skwara (tłum.). Kielce.

Wołoszyn, S. (1998). Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym. Kielce.

Zieliński, P. (1995). Systemy wartości społeczeństw konsumpcyjnych – przegląd niektórych stanowisk. W: Z. M. Zimny (red.). Prace Naukowe: Filozofia, Socjologia. T. III. Częstochowa.

Zieliński, P. (2000). Samorealizacja i samowychowanie w zen i metodzie Silvy. Częstochowa.

Zieliński, P. (2008), Edukacyjne i ekonomiczne uwarunkowania społeczeństwa konserwacyjnego. W: K. Rędziński, M. Zieliński (red.). Społeczne determinanty edukacji i gospodarowania. Gliwice.

Zieliński, P. (2008). Zespół GAMMA – Raport. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. VII. Warszawa.