Związki psychologii i pedagogiki humanistycznej z dalekowschodnimi ideałami wychowania

Abstrakt

Brak

Pdf

Bibliografia

Bronz Z. (b.d.), Qigong medyczny, Agencja Wydawnicza COMES, Warszawa.

Brühlmaier A. (1994), Edukacja humanistyczna, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Czuang-Tsy (1953), Prawdziwa księga południowego kwiatu, PWN, Warszawa.

Dauber H. (2001), Podstawy pedagogiki humanistycznej. Zintegrowane układy miedzy terapią a polityką, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Drury N. (1995), Psychologia transpersonalna. Ludzki potencjał, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Fromm E., Suzuki D.T., De Martino R. (1995), Buddyzm zen i psychoanaliza, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Gajda J. (2006), Pedagogika kultury w zarysie, wyd. II, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Górniewicz J. (1996), Teoria wychowania (Wybrane problemy), SKU „Glob”. Toruń – Olsztyn.

Górniewicz J. (2001), Kategorie pedagogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Grochulska J. (1992), Carl Rogers – koncepcja edukacji, „Gestalt”. Wydanie specjalne: psychoedukacja, psychopedagogika, profilaktyka. Magazyn Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków, Kraków.

Hall C.S., Lindzey G. (red.), (1990), Teorie osobowości, PWN, Warszawa.

Kapleau Ph. (1987), Twarzą w twarz z rośim, ZBZ „Sangha”, Warszawa, Katowice, Bielsko-Biała.

Kokoszka A. (1993), Tajniki świadomości. Zarys ogólnej teorii relaksacji, Instytut Ekologii i Zdrowia, Kraków.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), (2004), Pedagogika, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lao Tsy (1987), Tao-Te-King czyli Księga Drogi i Cnoty, tłum. T. Żbikowski, „Literatura na Świecie" nr 1 (186), Warszawa.

McGreal I.P. (red.), (1997), Wielcy myśliciele Wschodu, Wydawnictwo Al Fine, Warszawa.

Maslow A. (1986), W stronę psychologii istnienia, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.

Maslow A. (1990), Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.

Nakamura H. (2005), Systemy myślenia ludów Wschodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Okoń W. (2004), Nowy słownik pedagogiczny, wyd. IV, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

Ożarowski W. (2005), Psychologia humanistyczna, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Warszawa, Tom IV – P.

Rogers C.S. (1961), On becoming a person, Houghton Mifflin, Boston.

Rogers C.S. (1983), Freedom to Learn from the 80’s, A Bell and Howell, Columbos.

Rogers C.S. (1991), Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, ThesaurusPress, Wrocław.

Rogers C.S. (2002), Sposób bycia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Suzuki Sh. (1978), Umysł zen, umysł poczatkującego, ZBZ „Sangha”, Katowice.

Śliwerski B. (1998), Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Tart T.Ch. (red.), (1975), Transpersonal Psychologies, Harper & Row, Publishers. New York, Evanston, San Francisco, London.

Wołoszyn S. (1998), Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, wyd. II, Kielce.

Xu Yun (1986), Strażnik Dharmy. Autobiografia chińskiego mistrza zen Xu Yuna, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa.

Zieliński P. (2000), Samorealizacja i samowychowanie w zen i metodzie Silvy, Wydawnictwo WSP, Częstochowa.