Rola społeczności korekcyjnej dla kształtowania umiejętności społecznych uczestników. Studium przypadku

Słowa kluczowe: metoda społeczności korekcyjnej, świetlica socjoterapeutyczna, umiejętności społeczne, kontrakt

Abstrakt

Młodzi ludzie w okresie dorastania poszukują wzorców i autorytetów, mają także zwiększoną potrzebę autonomii i chęci decydowania o sobie. Jednym z miejsc, w którym realizowane są te potrzeby oraz oczekiwania dzieci i młodzieży jest Świetlica Socjoterapeutyczna i Klub Młodzieżowy Fundacji dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo” w Katowicach, gdzie wykorzystywana jest metoda społeczności korekcyjnej. Podopieczni aktywnie uczestniczą w życiu i działalności placówki, co zostało zaprezentowane w poniższym artykule. Celem artykułu jest ukazanie metody społeczności korekcyjnej i jej znaczenia dla kształtowania umiejętności społecznych, jak również przedstawienie wyników badań przeprowadzonych w wyżej wymienionej organizacji.

Biogramy autorów

Edyta Widawska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Edyta Widawska, prof. UŚ - jest profesorką UŚ na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej habilitacja dotyczyła pedagogiki, doktorat dotyczył socjologii. Jest członkinią Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, absolwentką Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, specjalistką ds. monitoringu i praw człowieka, wieloletnią trenerką i edukatorką działań równościowych i strażniczych w kraju oraz za granicą. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi. Ponadto jest trenerką umiejętności miękkich w zakresie metod i technik pracy dydaktycznej, edukacyjnej analizy transakcyjnej, alternatywnych form rozwiązywania konfliktów (mediacja, facylitacja, negocjacje), komunikacji bez użycia przemocy i asertywności. Jest autorką i współautorką licznych publikacji naukowych, dydaktycznych i popularnonaukowych. Z powodzeniem łączy pracę w dziedzinie badań naukowych z praktyką, realizując projekty we współpracy z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie polityk równościowych na poziomie krajowym i międzynarodowym (w tym: RPO, OBWE, ONZ, RE, UE, UNHCR).

Agnieszka Reifland

Agnieszka Reifland studentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika opiekuńczo- wychowawcza oraz licencjackich na kierunku pedagogika specjalna o specjalności rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. A także przewodnicząca Koła Naukowego Włącznik działającego na rzecz szeroko rozumianej ochrony praw człowieka.

Opublikowane
2019-12-31
Jak cytować
Widawska, E., & Reifland, A. (2019). Rola społeczności korekcyjnej dla kształtowania umiejętności społecznych uczestników. Studium przypadku. Edukacyjna Analiza Transakcyjna          (ISSN 2299-7466; EISSN 2658-1825), (8), 133-148. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.09
Dział
Raporty z badań