„Uczyć się, aby być” w aspekcie aktywności edukacyjnej seniorów
Pdf

Słowa kluczowe

senior
wykluczenie
aktywność edukacyjna

Abstrakt

Artykuł przedstawia niepokojące zjawisko dyskryminacji, wykluczania osób starszych z przestrzeni życia społecznego oraz sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom przez edukację. Należy stworzyć dla osób starszych przystosowaną do ich potrzeb i możliwości ofertę edukacyjną, w przeciwnym przypadku problem wykluczenia społecznego może się pogłębiać, a jego rozwiązanie w świecie coraz szybszych zmian może okazać się w przyszłości jeszcze trudniejsze. W artykule wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu realizowanego z programu „Uczenie się przez całe życie” – Grundtvig „Evaluation Toolkit on Seniors Education to Improve Their Quality of Life”.

Pdf

Bibliografia

Andrzejczak, A. (2008). Edukacja osób starszych, www.edunews.pl/ badania-i-debaty/badania/483 (18.01. 2013).

Bieńkuńska, A., Piasecki, T. (red.) (2013). Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Warszawa.

Definicja zdrowia i jakości życia wg WHO, http://gabinetzdrowia.net.pl/ definicja-zdrowia-i-jakosci-zycia-wg-who.php (19.02.2011).

Delors, J. (red.) (1998). Edukacja – jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO. W. Rabczuk (tłum.). Warszawa.

Faure, E. i in. (1975). Uczyć się, aby być. Z. Zakrzewska (tłum.). Warszawa.

Gębska-Kuczerowska, A. (2002). Charakterystyka grupy osób w podeszłym wieku uczestniczących w badaniu zależności między aktywnością a stanem zdrowia. Przegląd Epidemiologiczny, www.pzh.gov.pl/ oldpage/przeglad_epimed/56-3/563_10.pdf (10.02.2012).

Gil, A., Nowacka, U., Ochoa Siguencia, L. (2012). Analysis of Selected Areas of Educational Activity of Senior Citizens. W: Society, Integration, Education: Proceedings of the International Scientifical Conference, 1. Rezekne/ Rezeknes Augstskola (Łotwa).

Homplewicz, J. (2012). Gerontologia wyzwaniem dla pedagogiki XXI wieku, www.utwstrzelin.pl/?page_id=40 (20.02.2012).

Kamiński, A. (1982). Funkcje pedagogiki społecznej. Warszawa. Megapanel PBI/Gemius (2008), www.audience.gemius.pl/pages/olisplay/ strony-eduykacyjne (15.02.2013).

Nauka języków obcych a wiek. (2011). www.edukacja.senior.pl/130,0, Nauka-jezykow-obcych-a-wiek,12699.html (12.02.2012).

Prauzner, T. (2012). LifeLong Learning – edukacja przez całe życie. Prace Naukowe AJD. Edukacja Techniczna i Informatyczna, A. Gil (red.), 6, Częstochowa.

Ramowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013. Załącznik do Uchwały nr 137 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r., poz. 632.

Rejman, K. (2010). Znaczenie edukacji w procesie integracji społecznej osób w wieku senioralnym, www.pulib.sk/elpub2/FF/Balogova1/ pdf_doc/9.pdf (14.02.2012).

Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/ (12.11.2013).

Synak, B. (red.). (2000). Ludzie starzy w warunkach transformacji ustrojowej. Gdańsk.

Szukalski, P. (2008). Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku. Warszawa.

Tomaszewski, T. (1984). Główne idee współczesnej psychologii. Warszawa.

Wądołowska, K. (red.) (2010). Obraz typowego Polaka w starszym wieku. Warszawa.