Edukacyjne pogranicze izolacji penitencjarnej
Pdf

Słowa kluczowe

zakład karny
edukacja
izolacja
wsparcie

Abstrakt

Sytuacja przekroczenia pewnych ustalonych granic skutkować może izolacją w zakładzie karnym. To z kolei tworzyć może kolejne granice – tym razem w obrębie psychicznego funkcjonowania człowieka. Edukacja, jako jeden z ważniejszych elementów resocjalizacji, wspomagać może przezwyciężanie granic oraz radzenie sobie z codziennością w izolacji. W artykule zostają przedstawione statystyki Służby Więziennej odnoszące się do zainteresowania osadzonych proponowaną im ofertą edukacyjną. Edukacja stanowi bowiem szansę na poprawienie jakości życia po odbyciu kary.

https://doi.org/10.16926/pe.2017.10.11
Pdf

Bibliografia

Dubiel, K. (2009). Środki oddziaływań penitencjarnych. W: T. Szymanowski, J. Cegielska, J. Czołgoszewski, S. Lelental, J. Pomiankiewicz (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1989–2009. Warszawa: Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Jaworska, A. (2012). Leksykon resocjalizacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Lelental, S. (2001). Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Machel, H. (1994). Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Marynowicz-Hetka, E. (2006). Pedagogika społeczna. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Opora, R. (2015). Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Pindera, P. (2006). Wpływ rodziny i szkoły na postawy społeczno-moralne uczniów szkoły podstawowej. Nauczyciel i Szkoła, 3–4 (32–33), 158–170.

Roczna informacja statystyczna za rok 2016. Warszawa: Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej. Pozyskano z: http://www. sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna [dostęp: 10.06.2017].

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. 2016 poz. 2004).

Stańdo-Kawecka, B. (2000). Prawne podstawy resocjalizacji. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Szecówka, A. (2008). Kształcenie resocjalizujące. W: B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557).

Wybrane informacje statystyczne, wrzesień 2017. Pozyskano z: http://www. sw.gov.pl/strona/statystyka--biezaca [dostęp: 28.10.2017].

Wykaz kierunków kształcenia i semestrów nauki w szkołach prowadzonych przy zakładach karnych i aresztach śledczych wg stanu na dzień 1 września 2017, Centralny Zarząd Służby Więziennej. Pozyskano z: http://www.sw.gov.pl/ strona/Rekrutacja-i-przyjmowanie-osadzonych-do-szkol [dostęp: 28.10.2017].

Zarządzenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oddziałów penitencjarnych.