The Phenomenon of Imagination in Contemporary Education. Competence Essential for the Development of Children Supported by the Creative Visualisation Technique
pdf (English)

Słowa kluczowe

edukacja
wyobraźnia
wzrost kompetencji
samodzielność
innowacyjność
kooperacyjność
dziecko

Abstrakt

Szybko zmieniający się świat wymusza konieczne zmiany w edukacji polegające na opracowaniu strategii nauczania, które przygotowują ucznia do sytuacji nieprzewidywalnych, niestandardowych, płynnych. Autorka podejmuje problem wspomagania kompetencji istotnych dla rozwoju dzieci w wieku szkolnym i ich funkcjonowania w takim świecie. Artykuł może zainteresować nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, ale nie tylko.  Strategia edukacji z wyobraźnią, a w jej ramach metoda projektowania okazji edukacyjnych odnosi się w przeprowadzonych badaniach do triady kompetencji, tj.  samodzielności-innowacyjności-kooperacyjności. W celu wspomagania tych kompetencji autorka skonstruowała technikę twórczej wizualizacji i opracowała program edukacyjny dla dwóch grup równoległych bazując na metodzie projektowania okazji edukacyjnych, w jednej z grup wprowadziła czynnik innowacyjny w postaci techniki twórczej wizualizacji.  W niniejszym badaniu został wykorzystany styl jakościowo-ilościowy przy wykorzystaniu metody obserwacji uczestniczącej, interpretacji humanistycznej (prac plastycznych i wypowiedzi) i testów myślenia twórczego (rysunkowego i werbalnego). Analiza jakościowa polegała na opisie i interpretacji ze względu na badany zestaw kompetencji przy wykorzystaniu ich oznak. Analiza ilościowa mająca odpowiedzieć na pytanie o istotnym wzroście kompetencji wymagała zastosowania metody opartej na teście   t- Studenta. Rezultaty analizy jakościowej i ilościowej wskazały na korzystne oddziaływanie twórczej wizualizacji w zakresie badanych kompetencji.

 

https://doi.org/10.16926/pe.2022.15.15
pdf (English)

Bibliografia

Bachelard, G. (1975). Wyobraźnia poetycka. Wybór pism (fr. Ed. La poétique de l’espace. 1958), transl. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo PIW.

Bachelard, G. (1998). Poetyka marzenia (fr. Ed. La poétique de la rêverie,1968), transl.. L. Brogowski, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Bronowski, J. (1988). Potęga wyobraźni (ang. Ed. The Ascent of Man, 1973, transl. S. Amsterdamski, Warszawa: Wydawnictwo PIW.

Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Durand, G. (1986). Wyobraźnia symboliczna (fr. Ed. L'Imagination symbolique, 1984), transl. C. Rowiński, Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Eliade, E. (2022). Obrazy i symbole. Szkice o tematyce magiczno-religijnej (fr. Ed. Images et symboles. Essais sur le symbolisme magico-religieux 1952, transl. M. Rodak, P. Rodak, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Janion, M. (1991). Projekt krytyki fantazmatycznej. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Jung, C.G. (1976). Archetypy i symbole, transl. J. Prokopiuk, Warszawa: Czytelnik.

Jung, C.G. (1995). Podstawy psychologii analitycznej. Wykłady tavistockie, transl. R. Reszke, Warszawa: Wydawnictwo Wrota.

Jungk, R. (1981). Człowiek tysiąclecia, transl. Anna Danuta Tauszyńska, Warszawa: Wydawnictwo PIW.

Kmita, J. (1977). Wykłady z logiki i metodologii nauk. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Kmita, J., Banaszak, G. (1991). Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Kultury.

Kubinowski, D. (2013). Idiomatyczność, synergia, emergencja. Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‐Skłodowskiej.

Kubinowski, D. (2016)., Istota jakościowych badań pedagogicznych- wprowadzenie. „Jakościowe Badania Pedagogiczne” 2016, t. 1, nr 1, s. 5–14.

Limont, W. (1996). Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej. Toruń: Wydawnictwo naukowe UMK

Łukaszewicz, R.M. (1994). Edukacja z wyobraźnią, czyli jak podróżować bez map. Wrocław: Wydawnictwo WIE.

Łukaszewicz, R.M. (1997). Szkoła jako kawałek innego świata. Wrocław: Wydawnictwo Fundacja WIE

Łukaszewicz, R.M. (2000). Edukacja z wyobraźnią jako kreatywne przekraczanie: od końca wizji do wizji końca, Forum Oświatowe, t.12, nr 1(22), s. 27-41.

Łukaszewicz, R.M. (2002). Studia nad alternatywami w edukacji. Wrocław: Wydawnictwo Fundacja WIE 2002

Łukaszewicz, R.M. (2005). Inne drogi edukacji. Wrocław: Wydawnictwo Fundacja WIE

Łukaszewicz, R.M. (2010). Wrocławska Szkoła Przyszłości. Dla duchowości, dla wyobraźni dla praktyki. Wrocław: Wydawnictwo Fundacja WIE.

Łukaszewicz, R.M. (2019). Wrocławska Szkoła Przyszłości Plus. Wrocław: Fundacja WIE

Muszyńska, M. (1999). Metafory w edukacji prymarnej. Toruń: Wydawnictwo UMK

Muszyńska, M. (2013). Alegorie w estetycznych przestrzeniach pedagogiki. Dwoistość w ekspozycjach ironicznego alegoryka – badania jakościowe. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado.

Nęcka, E. (2003). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Pascal, E. (1998). Psychologia Jungowska, tłum. G. Skoczylas, Poznań: Zysk i S-ka

Olchanowski, T. (2013). Pedagogika a paradygmat nieświadomości. Warszawa: Eneteia. Wyd. Psychologii i Kultury.

Popper, K. (1996). Wszechświat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu (ang. Ed. The Open Universe: An Argument for Indeterminism, 1982), transl. A. Chmielewski, Kraków: Wydawnictwo ZNAK.

Popper, K. (1997). W poszukiwaniu lepszego świata (ang. Ed. In Search of a Better World, 1984), transl. A. Malinowski, Warszawa: Książka i Wiedza.

Popper, K. (1998). Wiedza a zagadnienie ciała i umysłu (ang. Ed. Knowledge and the Mind-Body Problem: In Defence of Interaction 1994), transl. T. Baszniak, Warszawa: Książka i Wiedza.

Prokopiuk, J. (2008). Mój Jung. Katowice: Wydawnictwo KOS.

Ricoeur, P. (1984). Proces metaforyczny jako poznanie, wyobrażanie i odczuwanie (The Metaphorical Process as Cognition, Imagination and Feeling, in On Metaphor, Sheldon Sacks, éd., The University of Chicago Press, 1978-1979, p. 141-147), transl. G. Cendrowska, „Pamiętnik Literacki” LXXV,z. 2, 1984, s. 269-286

Ricoeur, P. (1985). Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie (fr. Ed. Existence et herméneutique, 1965), transl. S. Cichowicz [et al.], Warszawa: Wydawnictwo PAX

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Rubacha, K. (2013). Standardy badań społecznych. Problematyzowanie praktyki edukacyjnej, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 16, s. 43–51.

Sikora, K. (2006). Mandala według Carla Gustawa Junga. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego.

Śleszyński, D. (1995). Człowiek w działaniu: analiza empiryczna, fenomenologiczno-egzystencjalna. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.

Weber, M. (2011). Racjonalność, władza, odczarowanie, transl. M. Holona, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Wojnar, I. (1966). Perspektywy wychowawcze sztuki. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Wojnar, I. (2000). Humanistyczne intencje edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Podstawy Edukacji