Filozofowanie jako remedium na popularnokulturowy kryzys edukacji? Zamyślenia nad Aldony Pobojewskiej propozycją edukacji do samodzielności w formie warsztatów z dociekań filozoficznych
Pdf

Słowa kluczowe

kultura popularna
edukacja
Aldona Pobojewska
filozofowanie
warsztaty z dociekań filozoficznych

Abstrakt

Popkultura, jako zjawisko co najmniej aporetyczne, w swej współczesnej, dotąd w dziejach ludzkości niespotykanej odsłonie, stanowi potężny kryzys, a zarazem wyzwanie dla tradycyjnie rozumianej edukacji, silnie obecnej w instytucjach i systemach edukacyjnych, która okazuje się być nieadekwatna wobec konieczności odpowiadania wymaganiom współczesności. Aldona Pobojew-ska remedium na ów stan rzeczy upatruje w humanistyce, a dokładniej w filozofii. Idzie wszak o filozofowanie rozumiane jako swoisty paradygmat powszechnoedukacyjny, którego wzorcowy model stanowią warsztaty z dociekań filozoficznych. Niniejszy tekst poświęcony jest próbie krytycznego przyjrzenia się tejże propozycji w odniesieniu do współczesnej, popkulturowej sy-tuacji edukacyjnej, względem której stanowi ona jednocześnie lekarstwo i diagnozę.

https://doi.org/10.16926/pe.2020.13.07
Pdf

Bibliografia

Albert, K. (1991). O Platońskim pojęciu filozofii (tłum. J. Domański). Warszawa: IFIS PAN.

Heidegger, M. (2002). Co zwie się myśleniem? (tłum. J. Mizera). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jan Paweł II. (1980). Przyszłość człowieka zależy od kultury. Przemówienie wygłoszone 2 czerwca 1980 roku w UNESCO, http://wiez.pl/laboratorium/teksty.php?przyszlosc_czlowieka_zalezy_od_kultury_przemowieni&p=3 (stan z dn. 21.10.2020)

Jan Paweł II. (1998). Encyklika Fides et ratio, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/fides_ratio_0.html (stan z dn. 21.10.2020)

Kołakowski, L. (1990). Horror Metaphysicus, Warszawa: Res Publica.

Kożuchowski, J. (2009). Kontrowersyjna natura filozofii. Wizja Roberta Spaemanna, Studia Elbląskie 10, 369-383.

Mizińska, J. (2001). Filozofowanie: pasja czy misja?. W: D. Probucka, A. Olech,

M. Woźniczka (red.), Pasja czy misja?: o uczeniu filozofii (s. 11-16). Częstochowa: Wydawnictwo WSP.

Murzyn, B. (2010²). Filozofia nauczania wychowującego J.F. Herbarta. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Pawłowski, K. (1995). Filozofia jako ćwiczenie się w mądrości, Folia Philosophica 13, 123-138.

Płóciennik, M. (2020). O współczesnej (bez-)użyteczności mnicha i filozofa, https://filozofuj.eu/michal-plociennik-o-wspolczesnej-bez-uzytecznosci-mnicha-i-filozofa/ (stan z dn. 25.10.2020)

Pobojewska, A. (2019). Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Teoria i metodyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Ricouer, P. (2003). O sobie samym jako innym (tłum. M. Adaszewski). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sosnowska, P. (2015). Arendt i Heidegger. Pedagogiczna obietnica filozofii. Kraków: Universitas.

Spaemann, R. (1997). Kontrowersyjna natura filozofii. (tłum. J. Merecki), Ethos nr 1 (37) -4, 36-50.

Stachewicz, K. (2009). Kilka uwag o racjonalności. Wprowadzenie, Osoba i racjonalność. Filozofia chrześcijańska t. 6, 9-15.

Stróżewski, W. (1983). Racjonalizm i metaracjonalizm, Studia Filozoficzne nr 5-6, 39-56.

Szary, S. (2015). „Myślenie pozwala być”. Filozofia jako autopedagogika, Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, Seria Pedagogiczna Nr 7, z. 14, 25-39.

Unamuno de, M. (1984). O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i wśród narodów (tłum. H. Woźniakowski, Kraków-Wrocław: Wydawnictwo Literackie.

hasło: Kultura popularna, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_popularna (stan z dn. 25.10.2020).

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2020 Podstawy Edukacji