Podejście studentów pedagogiki do konstruowania własnej kariery zawodowej

Podejście studentów pedagogiki do konstruowania własnej kariery zawodowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2022.11.12

Słowa kluczowe:

kariera zawodowa, konstruowanie kariery zawodowej, praca, teoria konstrukcji kariery M. L. Savickas’a, studenci pedagogiki

Abstrakt

Prezentowany artykuł składa się z typowej triady dla artykułów zawierających raport z badań. W części pierwszej przedstawiono teoretyczne podejście do konstruowania kariery zawodowej. W tym względzie bazowano na torii konstrukcji M. L. Savickas’a. Druga część artykułu opisuje metodologię podjętych badań własnych, których przedmiotem było konstruowanie kariery zawodowej przez studentów pedagogiki. Z kolei celem badań uczyniono poznaniu poglądów studentów pedagogiki wokół kwestii konstruowania kariery zawodowej. Postępowanie badawcze miało dać odpowiedź na pytanie: jakie podejście do konstruowania własnej kariery zawodowej prezentują studenci pedagogiki? Odpowiedzi na przyjęty problem badawczy dostarczyła metoda w postaci jakościowej analizy treści, do której skonstruowano autorskie narzędzie badawcze. Badania zostały osadzone w nurcie metodologii jakościowej, utożsamianej z paradygmatem interpretatywnym. Ostatnia część artykułu zawiera wyniki badań własnych, z których, m.in. wynika, że niektórzy studenci pedagogiki łączyli swoją karierę zawodową z pracą nauczyciela/pedagoga.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bańka, A. (2014). Bezdecyzyjność kariery jako psychospołeczny wzór tranzycji do dorosłości: Konstrukcja i charakterystyka psychometryczna. Skali Decyzyjności Kariery. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 20(2), 237–246.

Creswell, J.W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Cybal-Michalska, A. (2015). (Meta)analityczna wartość założeń teorii karieryprzyczynek do dyskusji na temat teorii konstrukcji kariery Marka L. Savickasa. Studia Poradoznawcze, 4, 52–63.

Goriszowski, W. (2006). Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

Guzik-Tkacz, M. (2011). Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Hsieh, H.F., Shannon, E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277–1288.

Kukla, D., Mielczarek, M. (2019). Orientacje zawodowe młodzieży niedostosowanej społecznie wobec kariery zawodowej. Szkoła – Zawód – Praca, 17, 259–274.

Kukla, D., Mielczarek, M. (2021). Predyspozycje zawodowe młodzieży niedostosowanej społecznie. Przyczynek do planowania samodzielności zawodowej. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 1(112), 177–188.

Maree, J.G. (2010). Brief Overview of the Advancement of Postmodern Approaches to Career Counselings. Journal for Psychology in Africa, 20(3), 363–376.

Minta, J. (2012). Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Piróg, D. (2018). Kariera zawodowa nauczycieli w warunkach przemian w systemie edukacji: zarys stanu badań. Przedsiębiorczość – Edukacja, 14, 495–509.

Savickas, M.L. (2004). The Theory and Practice of Career Construction. In: S.D. Brown, R.W. Lent (ed.), Career development and counseling. PuttingTheory and Research to Work (pp. 42–70). New Jersey: John Wiley & Sons.

Savickas, M.L. (2012). Life Design: A Paradigm for Career Intervention in the 21st

Century. Journal of Counseling & Development, 90, 311–352.

Wiatrowski, Z. (2000). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Wiatrowski, Z. (2009). Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej. Radom: ITE-PIB.

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Kukla, D., & Mielczarek, M. (2022). Podejście studentów pedagogiki do konstruowania własnej kariery zawodowej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (11), 207–219. https://doi.org/10.16926/eat.2022.11.12

Numer

Dział

Na pograniczu dziedzin
Loading...