Nowoczesne nauczanie matematyki z użyciem zadań w wersji komputerowej – prawda czy mit?

Nowoczesne nauczanie matematyki z użyciem zadań w wersji komputerowej – prawda czy mit?

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.14

Słowa kluczowe:

zadania matematyczne, nauczyciele matematyki, TI, nowoczesne nauczanie

Abstrakt

W artykule przedstawiam częściowe wyniki badań, prowadzonych w ramach projektu pt. Wdrażanie uczniów w wieku 12-17 lat do rozwiązywania zadań w wersji komputerowej.

Badania pokazują, że zdecydowana większość nauczycieli, stosując na lekcjach matematyki zadania w wersji elektronicznej, tylko pozoruje nowoczesne nauczanie. W rzeczywistości prowadzą typowe, konserwatywne lekcje, na których dominuje praca frontalna i metody oparte na przekazie wiedzy. Relatywnie najczęściej na lekcjach pojawiają się zadania w formie zamkniętej, służące do kontroli wiedzy ucznia, sporadycznie zaś takie, które wymagają od ucznia eksperymentowania na ekranie komputera. Na taką sytuację wpływ ma wiele czynników, wśród których należy wymienić: poglądy nauczycieli na temat miejsca i roli środków IT w nauczaniu matematyki, niedostateczne wyposażenie szkół w komputery, tablety i smartfony, zbyt skromną ofertę zadań matematycznych w wersji eletronicznej, mających dużą wartość dydaktyczną, niewystarczające kompetencje nauczycieli, skostniały i przestarzały system egzaminów zewnętrznych, niewłaściwy system oceniania nauczycieli.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Monika Czajkowska - a:1:{s:5:"pl_PL";s:34:"The Maria Grzegorzewska University";}

adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Była członkiem kilku zespołów badawczych m.in. PISA, TEDS-M, OBUT.  Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół problemów związanych z wykorzystaniem środków TI, a zwłaszcza zadań interaktywnych w nauczaniu matematyki oraz z kształceniem przyszłych kadr nauczycielskich. Jest autorką lub współautorką wielu artykułów naukowych i dydaktycznych, dotyczących procesu uczenia się i nauczania matematyki. Od wielu lat współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi. W 2011 roku została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Bibliografia

Balcer A. & Wojnarowska A. (2016). „Młodzi podłączeni i połączeni”. Internet jako cyfrowe podwórko współczesnej młodzieży. In E. Janicka-Olejnik, K. Klimek (Eds.) Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej (pp. 29-44). Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.

Bąk A. (2015). Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje. https://fdds.pl/kategoria_bazy/raporty-z-badan/

Bednarek J. (2006). Multimedia w kształceniu. Warszawa: PWN.

Czajkowska, M., Grochowalska, M. & Orzechowska M. (2015). Potrzeby nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli matematyki w zakresie rozwoju zawodowego. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/raporty/239-raport-z-badania/badania-potrzeb-nauczycieli-edukacji-wczesnoszkolnej-i-nauczycieli-matematyki-w-zakresie-rozwoju-zawodowego-bpn/1241-badania-potrzeb-nauczycieli-edukacji-wczesnoszkolnej-i-nauczycieli-matematyki-w-zakresie-rozwoju-zawodowego-bpn.html

Czajkowska M. (2016a). What strategies are used by middle school students while solving mathematical tasks in a digital form International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies 2016; 3 (2): 102-109.

Czajkowska M. (2016b). To what extent can a computer replace geometrical solid model manipulation? (on certain aspects of teaching spatial geometry in middle school). In. Maj-Tatsis B., Pytlak M., Swoboda E. (Eds.) Inquiry based mathematical education (pp.232-242). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dolata R. i Sitek M. (Eds.) (2015). Raport o stanie edukacji 2014. Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Kowalik-Conder A. (2017). Rozwijanie umiejętności uczenia się z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w liceum-wyniki badań. In: Morbitzer J., Morańska D., Musiał E. (Eds.) Człowiek, media, edukacja. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Morbitzer J. (2011). Odpowiedzialność jako kategoria aksjologiczna w świecie współczesnych mediów. In: Lewowicki T. Sieminiecki B. (Eds.) Technologie edukacyjne –tradycja. Współczesność. Przewidywana przyszłość. (pp. 47-59). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Niemierko B. (1999). Pomiar wyników kształcenia. Warszawa: WSiP.

Polcyn S. (2016). Gry komputerowe – szansa czy zagrożenie? Polemika pomiędzy destruktywnym a konstruktywnym wpływem gier komputerowych na adolescentów. In E. Janicka-Olejnik, K. Klimek (Eds.) Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej. (pp. 29-44). Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.

Rybak A. (2011). Tradycyjne i nowoczesne środki w edukacji. In: Lewowicki T. & B. Siemieniecki Technologie edukacyjne - tradycja, współczesność, przewidywana przyszłość (pp. 117-128). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wawrzak¬ Chodaczek, M. (2012): Rola gier komputerowych w czasie wolnym młodzieży w wieku adolescencji, Chowanna 2, 237-252.

Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Czajkowska, M. (2020). Nowoczesne nauczanie matematyki z użyciem zadań w wersji komputerowej – prawda czy mit?. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 221–235. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.14

Numer

Dział

Na pograniczu dziedzin
Loading...