Edukacja zdrowotna jako ukryty wymiar wychowania fizycznego

Abstrakt

Wychowanie fizyczne realizowane w szkołach, choć nie nadąża za coraz szybszymi przeobrażeniami społeczno-kulturowymi, zawsze było nośnikiem wartości prozdrowotnych. Kategoria zdrowia istnieje w dużym zakresie w bogatym dorobku teorii wychowania fizycznego, natomiast nie występuje w zauważalnym wymiarze praktyki szkolnej. Celem pracy było ukazanie problemów związanych z realizacją edukacji zdrowotnej w ramach szkolnego wychowania fizycznego. W wyniku ostatniej reformy oświatowej edukacja zdrowotna w ramach wychowania fi zycznego zajmuje znaczące miejsce jak nigdy wcześniej w szkolnictwie, czego jednak wciąż nie do końca uświadamiają sobie uczniowie, rodzice i nauczyciele. W pracy zwrócono uwagę na konieczność zmian w kształceniu kadr kultury fizycznej i wsparcia nauczycieli odpowiednim motywacyjnym systemem doskonalenia zawodowego.

Pdf

Bibliografia

Barlak, M. (2009), Być nauczycielem dzisiaj – co to oznacza? W: Z. Dziubiński, K.W. Jankowski (red.). Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym. Warszawa.

Bober, T. (red.) (2002). Światowy Kongres Wychowania Fizycznego (1999, Berlin). K. Ciekot-Roczon (tłum.). Wrocław.

Bukowiec, M. (2010). Zwolnienia lekarskie z zajęć wf – porażką pedagogiczną rodziny, szkoły i służby zdrowia. W: B. Zawadzka (red.). Uczestnictwo w kulturze fizycznej wyzwaniem naszych czasów. Kielce.

Demel, M., Skład, A. (1986). Teoria wychowania fizycznego. Warszawa.

Fedyn, B. (2009). Skuteczność szkolnej edukacji zdrowotnej. Racibórz.

Grabowski, H. (1997). Teoria fizycznej edukacji. Warszawa.

GUS (2007). Stan zdrowia ludności Polski w przekroju terytorialnym w 2004 r. Warszawa.

Jagusz, M. (2008). Kompetencje nauczyciela wychowania fizycznego. W: K. Denek, K. Zatoń, A. Kwaśna (red.). Edukacja jutra. T. 2. Wrocław.

Jaworski, Z. (2009). O krzewieniu kultury zdrowotnej w polskiej szkole – blaski i cienie. Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja, 3.

Krawański, A. (2006). Interaktywne uczenie się i nauczanie w wychowaniu fi zycznym i fizjoterapii. Poznań.

Kulmatycki, L. (2009). Edukacja zdrowotna w szkole polskiej 2009 – uwagi krytyczne. Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja, 3.

Kuśnierz, C. (2005). O przyczynach niechęci młodzieży szkolnej do lekcji wychowania fizycznego. W: R. Bartoszewicz, T. Koszczyc, A. Nowak (red.). Dydaktyka wychowania fizycznego w świetle współczesnych potrzeb edukacyjnych. Wrocław.

Lewandowski, M., Starościak, W. (2005). Ocena i jakość wychowania fizycznego w opinii maturzystów. W: R. Bartoszewicz, T. Koszczyc, A. Nowak (red.). Dydaktyka wychowania fizycznego w świetle współczesnych potrzeb edukacyjnych. Wrocław.

Madejski, E. (2009). Edukacja zdrowotna w środowisku szkolnym i rodzinnym. Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja, 3.

Mazur, J., Woynarowska, B., Kołoło, H. (2007). Zdrowie subiektywne, styl życia i środowisko psychospołeczne młodzieży szkolnej w Polsce. Raport techniczny z badań HBSC 2006. Warszawa.

NIK (2010). Informacja o wynikach kontroli „Wychowanie fi zyczne i sport w szkołach publicznych”. Warszawa.

Narodowy Program Zdrowia 2007–2015. (2007). Załącznik do Uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. Warszawa.

Nowak, P. F. (2007). Trening zdrowotny kobiet w kontekście współczesnego stylu życia. Racibórz.

Nowak, P.F., Szepelawy, M. (2009). The Origins of Health Education – Opinion of Post-Secondary-School Pupils. W: J. Daniluk (red.). Education vs Wellness. Lublin.

Osiński, W. (2002). Zarys teorii wychowania fizycznego. Poznań.

Pańczyk, W. (2009). Jestem za wychowaniem fizyczno-zdrowotnym. Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja, 3.

Pawłucki, A. (2002). Osoba w pedagogice ciała. Wykłady. Olsztyn.

Pośpiech, J. (2006). Jakość europejskiego wychowania fizycznego w świetle badań. Racibórz.

Pośpiech, J. (2009). O reformowaniu wychowania fizycznego – refleksje zamiast polemiki. Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja, 4.

Raport o stanie zdrowia na świecie 2002. Analiza zagrożeń, promocja zdrowia. (2003). Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz. U. Nr 4, poz. 17.

Słońska, Z., Misiuna, M. (1994). Promocja zdrowia. Słownik podstawowych terminów. Warszawa.

Szczepański, S. (2008). Jakościowe przeobrażenia w szkolnym wychowaniu fizycznym w opinii nauczycieli. W: K. Burtny, S. Szczepański (red.). Wybrane zagadnienia jakości w wychowaniu fizycznym. Opole.

Szymborski, J., Jakóbik, K. (red.) (2008). Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce. Warszawa.

Tatarkiewicz, W. (1978). Parerga. Warszawa.

Woynarowska, B. (2008). Edukacja zdrowotna. Warszawa.

Woynarowska, B., Sokołowska, M. (red.) (2000). Szkoła promująca zdrowie: doświadczenia dziesięciu lat. Warszawa.