Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń Twórczość wyzwaniem współczesnej edukacji

Abstrakt

W niniejszym artykule autorka porusza problematykę twórczości w kontekście przemian w systemie edukacji. Cechą współczesnego społeczeństwa są gwałtowne przemiany w wielu sferach ludzkiego życia, w tym również w obszarze działań edukacyjnych. Zmiany stają się normą i regułą funkcjonowania społecznego. Ludzie potrzebują więc pomocy w zaadaptowaniu się do coraz szybciej przeobrażającego się świata. Odpowiedzią na takie potrzeby może się stać twórczość rozumiana jako aktywna postawa wobec życia. Szkoła jest tym środowiskiem, które powinno wspierać i rozwijać kreatywne działania ucznia. Jej zadaniem jest przygotowanie młodego pokolenia do wypełniania ról w zmieniającym się społeczeństwie. Aby sprostać tym wyzwaniom, sama musi wprowadzać innowacje, modyfikując i wzbogacając dotychczasowy standard pracy pedagogicznej. Uczeń, który zdobędzie w trakcie nauki szkolnej umiejętność twórczego myślenia, stanie się w przyszłości aktywnym podmiotem innowacyjnego społeczeństwa.

Pdf

Bibliografia

Cropley, A. J. (1989). Nauczyciel wobec twórczego dziecka. W: M. Malicka (red.). Twórczość czyli droga w nieznane. Warszawa.

Dyrda, B. (2005). Założenia i ewaluacje zajęć „Kreatywność w pracy nauczyciela i wychowawcy – techniki twórczego rozwiązania problemów”. W: K. J. Szmidt (red.). Trening twórczości w szkole wyższej. Łódź.

Gębuś, D., Łęski, Z. (2005). Technologie informacyjne a postawa twórcza ucznia – szansa na rozwój czy zagrożenie wykluczeniem? (niepublikowany referat wygłoszony 21.10.2005 r. w Warszawie na III Ogólnopolskiej Konferencji Twórczości „Kreatywność kluczem do sukcesu”).

Łaguna, M. (1996). Budować obraz siebie. Badania nad obrazem siebie studentów kształconych metodami aktywizującymi. Lublin.

Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk.

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A. i in. (2005). Trening twórczości. Gdańsk.

Pilch, T. (red.) (2003). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. II. Warszawa.

Schulz, R. (1994). Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii i badań. Warszawa.

Silberman, M. (2005). Uczymy się nauczać. J. Rybski (tłum.). Gdańsk.

Stasiak, M.K. (2000). Twórczy i harmonijny rozwój człowieka. Łódź.

Szmidt, K.J. (1995). Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Porządek i przygoda. Lekcje twórczości. Warszawa.

Szmidt, K.J. (2003). Współczesne koncepcje wychowania do kreatywności i nauczania twórczości: przegląd stanowisk polskich. W: K.J. Szmidt (red.). Dydaktyka twórczości. Koncepcje – problemy – rozwiązania. Kraków.

Szmidt, K.J., Rakowiecka, B., Kraszewski, K. (1996). Program edukacyjny. Porządek i przygoda. Lekcje twórczości. Warszawa.

West M.A. (2000). Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji. M. Woźniak (tłum.). Warszawa.