Aspekty wychowawcze w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych (na przykładzie techników kształcących w zawodzie technik hotelarstwa)
pdf

Słowa kluczowe

wychowanie
cele wychowawcze
program wychowawczo-profilaktyczny
nauczyciel przedmiotów zawodowych
uczniowie technikum
technik hotelarstwa

Abstrakt

W artykule omówiono aspekty wychowawcze w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych w technikach kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Przybliżono wyniki badań własnych, w których sformułowano problem badawczy w postaci pytania: Jak nauczyciele przedmiotów zawodowych w technikach hotelarskich realizują funkcję wychowawczą? Badania miały charakter jakościowy. Wzięło w nich udział 9 nauczycieli przedmiotów zawodowych (nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczyciel praktycznej nauki zawodu) z dwóch szkół. Podczas badań wykorzystano metodę wywiadu i metodę analizy dokumentów. Z programów wychowawczo-profilaktycznych obowiązujących w badanych szkołach pozyskano cele wychowawcze oraz opis ucznia kończącego technikum. Dokonano analizy, w jakim zakresie są one realizowane podczas lekcji z przedmiotów zawodowych.

https://doi.org/10.16926/pe.2022.15.20
pdf

Bibliografia

Baranowska, W. (2014). Proces kształcenia nauczycieli, ich kompetencje wychowawcze oraz pojmowanie wychowawczej funkcji polskiej szkoły ponadgimnazjalnej. Perspektywy edukacyjno-społeczne, 2, 5-13.

Broniarz, S., Czyżkowska, D., Federowicz, M., Misiuk, T., Osial, W., Pacewicz, A. Wiśniewski, J. Zybała, A. (2019). Funkcje wychowawcze szkoły i edukacja moralna w Polsce. Studia z Polityki Publicznej. Szkoła Główna Handlowa, 4, 137-168. https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik_szpp/Documents/Nr%204%20(24)%202019/_dyskusja_czescFunkcje_wychowawcze_szko%C5%82y_i_edukacja_moralna_wPolsce.pdf

Kopeć, K. (2008). Nauczyciel – pomiędzy wykładowcą a wychowawcą. W: P. Bury, D. Czajkowska-Ziobrowska (red.). Edukacja bez granic – mimo barier. Przestrzeń tworzenia (s. 102-106), t. 1. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/5495/Nauczyciel_-_pomi%c4%99dzy_wyk%c5%82adowc%c4%85_a_wychowawc%c4%85.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Rozporządzenie MEiN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego Dz. U. 2019 poz. 991. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-04.pdf

Rozporządzenie MEiN z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia Dz. U. 2018 poz. 467.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000467/O/D20180467.pdf

Rubacha, K. (2011). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Podstawy Edukacji