Kompetencje twórcze w perspektywie pozytywnych zasobów
pdf

Słowa kluczowe

rozwój
kompetencje twórcze
pozytywna perspektywa
pozytywne zasoby

Abstrakt

Przedmiot opracowania stanowią kompetencje twórcze ukazane jako potencjał podmiotowych zasobów. Przedstawia ono problematykę pytań badawczych, empiryczne weryfikacje oraz zawiera odniesienia i inspiracje. Przyjęta  perspektywa zasobów  rozwojowych wyznacza pozytywny model  rozwoju człowieka. Wpisuje się on w postulat rozwijania edukacji pozytywnej,  nakierowanej na wspieranie zasobów twórczych człowieka, budowania programów wychowania w klimacie protwórczości i prozdolności. Przyjęta pozytywna perspektywa zasobów  wpisuje się w nurt pedagogiki pozytywnej (pozytywnego rozwoju)

 

https://doi.org/10.16926/pe.2022.15.10
pdf

Bibliografia

Błachnio, A., Obuchowski, K. (2011). Teoria osobowości autorskiej i Kwestionariusz POA. W: W. Zeidler (red.), Kwestionariusze w psychologii. Postępy, zastosowania, problemy (s. 161–189). Warszawa: Vizja Press & IT.

Borowska, T. (2000). Pedagogia ograniczeń ludzkiej egzystencji. Warszawa: Wydawnictwo IBE.

Burow, O.-A. (1992). Synergia jako naczelna zasada pedagogiki humanistycznej. W: B. Śliwerski (red.), Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki (s. 91–105). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Caar, A. (2009). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach (tłum. Z.A. Królicki). Poznań: Zysk i S-ka.

Caprara G., Alessandri G., Eisenberg N. (2012). Prosociality: The Contribution of Traits, Values and Self Efficacy Beliefs. Journal of Personality and Social Psychology, 102, 1289–1303.

Cohen, L. (1989). A continuum of adaptive creative behaviors. Creativity Research Journal, 2, 169–174.

Craft, A. (2000). Creativity across the Primary Curriculum. London – New York: Routledge.

Czapiński, J. (2004). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czerw, A. (2010). Optymizm. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Hubert, J. (2008). Społeczeństwo synergetyczne. Kraków: Universitas.

Kozielecki, J. (1987). Koncepcja transgresyjna człowieka. Analiza psychologiczna. Warszawa: PWN.

Kozielecki, J. (1996). Człowiek wielowymiarowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Kozielecki, J. (1999) Zaduma nad możliwością ulepszania człowieka, W: J. Kozielecki (red.), Humanistyka przełomu wieków (s. 115–127). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Kozielecki, J. (2001). Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Łukaszewicz, R. (2002). Studia nad alternatywami w edukacji. Wrocław: Wyd. Fundacja WIE.

Maslow, A.H. (1986). W stronę psychologii istnienia (tłum. I. Wyrzykowska). Warszawa – Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Moustakas, C. (2001). Fenomenologiczne metody badań (tłum. S. Zabielski). Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Obuchowski, K. (1983). Autonomia jednostki a osobowość. W: J. Reykowski, O.W. Owczynnikowa, K. Obuchowski (red.), Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości (s. 135–153). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Obuchowski, K. (1985). Adaptacja twórcza. Warszawa: Książka i Wiedza.

Obuchowski, K. (1993). Człowiek intencjonalny, czyli o tym, jak być sobą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Obuchowski, K. (1995). Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Zysk i S-ka.

Obuchowski, K. (2000). Człowiek intencjonalny, czyli o tym, jak być sobą. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Obuchowski, K. (2001). Od przedmiotu do podmiotu. Bydgoszcz: Wyd. Akademii Bydgoskiej.

Pietrasiński, Z. (1992). Wiedza i „rola” autokreacyjna jednostki jako przedmiot rozwoju, Przegląd Psychologiczny, 1, 9–18.

Popek, S. (2001). Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Richards, R. (2007). Everyday creativity: Our hidden potential. W: R. Richards (ed.), Everyday creativity and new views of human nature. Psychological, social, and spiritual perspectives. Washington DC: American Psychological Association.

Runco, M.A. (2006). Reasoning and personal creativity. W: J.C. Kaufman, J. Bear (eds.), Creativity and reason in cognitive development. Cambridge: Cambridge University Press.

Seligman, M.E.P. (2002). Authentic happiness: Using the New positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. New York: Free Press.

Seligman, M.E.P. (2004). Psychologia pozytywna (tłum. J. Czapiński). W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Seligman, M.E.P. (2005). Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia (tłum. A. Jankowski). Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.

Suchodolski, B. (1976). O działalności twórczej. Studia Pedagogiczne, 28, 5–15.

Suchodolski, B. (1983). Twórczość – rzeczywistość, nadzieje, wątpliwości. W: B. Suchodolski (red.), Wychowanie i strategia życia (s. 43–78). Warszawa: WSiP.

Suchodolski, B. (1985). Kim jest człowiek?. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Szmidt, K. (2006). Teoretyczne i metodyczne podstawy procesu rozwijania zdolności myślenia pytajnego. W: W. Limont, J. Cieślikowska (red.), Dylematy edukacji artystycznej. T. 2. Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka (s. 21–49). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Szmidt, K. (2009). W kierunku kreatologii. Charakterystyka najnowszych syntez wiedzy o twórczości (Weisberg, Runco, Sawyer). W: S. Popek, R. Bernacka, C. Domański, B. Gawda, D. Turska, M. Zawadzka (red.), Psychologia twórczości. Nowe horyzonty (s. 34–46). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Szmidt, K.J. (2013). Pedagogika pozytywna: twórczość – zdolności – mądrość zespolone. W: K.J. Szmidt, M. Modrzejewska-Świgulska (red.), Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej (s. 14–28). Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Szmidt, K.J. (2018). Kreatywność metodologiczna w badaniach pedagogicznych. Przegląd Badań Edukacyjnych, 26 (1), 139–158.

Trempała, J. (1995). Rozwijający się człowiek w zmieniającym się świecie. Bydgoszcz: Wydawnictwo Naukowe WSP.

Trempała, J. (2000). Modele rozwoju psychicznego. Czas i zmiana. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Tyszkowa, M. (1996). Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej. W: M. PrzetacznikGierowska, M. Tyszkowa (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne (s. 45–56). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Trzebińska, E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wróblewska, M. (2015a). Kompetencje twórcze w dorosłości. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Wróblewska, M. (2015b). Creativity in Management – Correlates Symptoms as Determinants of Success. Ekonomia i Zarządzanie [Economics and Management], 7, 4, 30–38.

Wróblewska, M. (2015c). Podmiotowe kompetencje twórcze i transgresja w perspektywie inwestycyjnej i zarządzania, Ekonomia i Środowisko [Economics and Environment Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists], 1 (52), 160–168.

Wróblewska, M. (2018a). Potencjał podmiotowy i kompetencje jako istotne zasoby zapewniające efektywne radzenie sobie w sytuacjach społecznych i zawodowych. W: M. Wróblewska, A. Pogorzelska, S. Nowel (red.), Potencjał podmiotowy i kompetencje – w perspektywie rozwoju kariery zawodowej (s. 8–30). Suwałki: IBUK Libra.

Wróblewska, M. (2018b). Proaktywność w rozwoju zawodowym i karierze bez granic. W: M. Wróblewska, A. Pogorzelska, S. Nowel (red.), Potencjał podmiotowy i kompetencje – w perspektywie rozwoju kariery zawodowej (s. 46–63). Suwałki: IBUK Libra.

Wróblewska, M. (2018c). Expanding the Boundaries of Self: Self-Realization, Trangression, and Creative Competence. Rocznik Teologii Katolickiej, 17, 2, 163–174.

Wróblewska, M. (2019). Człowiek – Sprawca transgresyjny. Podejście badawcze w aspekcie twórczym i biograficznym. W: A. Ciążela, S. Jaronowska (red.), W poszukiwaniu sensu istnienia. Od transgresji ku transcendencji? (s. 155–177). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Wróblewska M. (2020a). Granice i transgresje (w) edukacji? Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 3 (39), 203–215. http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2020.39.3.203-215.

Wróblewska, M. (2020b). Zasoby, potencjał i możliwości człowieka w perspektywie samorealizacji. Chowanna, 5 (22), 90–105.

Wróblewska, M. (2021). Między brakiem a potencjałem. Pedagogika pozytywnych zasobów. Forum Pedagogiczne, 2, 197–210.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Podstawy Edukacji