Polylinguism and multiculturalism in the communication and educational space
pdf (English)

Słowa kluczowe

procesy społeczne
wielojęzyczność
zapewnianie jakości edukacji
wyzwania nowoczesności

Abstrakt

Problemy relacji między językiem a społeczeństwem przyciągają uwagę badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki: filozofię, historię, biologię, językoznawstwo, teologię, pedagogikę,
psychologię itp. Niniejsze opracowanie aktualizuje socjologiczne podejście do badania uwarunkowania powstawania wielojęzyczności jako środka komunikacji zawodowej.
Wyniki badań socjologicznych pokazują, że około 70% ludności świata, w takim czy innym stopniu, posługuje się dwoma lub więcej językami, co nakłada dodatkowe obowiązki na pracowników
zapewniających międzynarodową komunikację zawodową.
Współczesna interakcja wielojęzyczna nie powinna być jednostronnie rozumiana jedynie jako
zapożyczenie fachowej terminologii języków obcych. Obejmuje społeczne tło materiału językowego: tradycje, kody mimiczne i pantomimiczne, narodowy obraz świata – i staje się najważniejszym czynnikiem profesjonalizacji.
Metody: metody analizy systemowej i funkcjonalnej, porównanie, generalizacja i zbieranie danych empirycznych (wywiady eksperckie, analiza treści)

https://doi.org/10.16926/pe.2021.14.09
pdf (English)

Bibliografia

Beacco, J-C., Byram, M. (2002) Guide for Development of Language Education Policies in Europe from Linguistic Diversity to Plurilingual Education. Spt.: Language Policy Division, Council of Europe, Р. 43.

Филин, Ф.П. (1962) Образование языка восточных славян. Москва: 3-12.

Страны и народы. Энциклопедия. http://strany.clow.ru/information

Штомпка, П. (1986) Социология социальных изменений. М.: Аспект Пресс. – 416 с.

Тер-Минасова, С.Г. (2008) Война и мир языков и культур: вопросы теории и практики межъязыковой и межкультурной коммуникации. Москва, 159 с.

Национальные проекты и реформы 2000-х годов: модернизация социальной политики: Научная монография; под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой и М.А. Ворона. М: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2009. – 278 с.

Харисов, Ф.Ф. (2003) Двуязычие и многоязычие кaк социальная потребность полилингвального общества. Вестник Казанского государственного педагогического университета.

Ломакина О. Е., Густомясова Т. И. Идеи мультикультурализма и полилингвизма в условиях перехода современного российского образования на болонскую систему обучения http://www.tsutmb.ru/nayk/nauchnyie_meropriyatiya/int_konf/mezhdunarodnyie/konkurs_inicziativnyix_nauchnyix_proektov_2014_goda,_vyipolnyaemyix_molodyimi_uchenyim/priem_zayavok_dlya_uchastiya_v_sovmestnoj_programme_«mixail_lomonosov»/seminar_molodoj_uchitel_issledovatel

Бабич И.Л., Родионова О.В. (2009) Теория и практика мультикультурализма / Исследования по прикладной и неотложной этнологии. М., ИЭА РАН, Вып. 215. – 49 с.

Волкова, О.А., Липай, Т.П. (2019) Женщины-мигранты в СССР / О.А. Волкова, Т.П. Липай // Женщины и мужчины в миграционных процессах прошлого и настоящего: материалы XII международной научной конференции Российской ассоциации исследователей женской истории и Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН: в 2 частях. Ч. 1; отв. ред.: Н.Л. Пушкарева, И.О. Дементьев, М.Г. Шендерюк. https://elibrary.ru/item.asp?id=41109602. ISBN: 978-5-9971-0552-5.

Липай, Т.П. (2009) Cтигматизация в практике образовательных. Социологические исследования,11: 142 – 145.

Абрамова М.А. (2019) Мультилингвизм как отражение реализации мультикультурных моделей государственной политики. Европейское полиязыковое пространство. Сборник материалов международной конференции "Европейское полиязыковое пространство: образование, социум, право" (Архангельск, 23-24 апреля 2019 г.). – С.9.

Мид, Дж. (2009) Сознание, самость и общество. От жеста к символу // Библиотека «Полка букиниста»: http://society.polbu.ru/sociology.

Леонов, Н.И. Многоязычие в образовательном. Сборник статей к 60-летию Т.И. Зелениной: в 2 ч. Москва: 12-22.

Дюркгейм, Э.О (1991) разделении общественного труда: Метод социологии. М.: Наук. – 572 с.

Тер-Минасова С.Г. (2000) Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово. – 624 с.

Бурдье, П. (2005) О производстве и воспроизводстве легитимного языка. Отечественные записки, 2 (23): 10-21.

Lipai,T., Zhogol-Labzeeva, I. (2020). Challenges of modernity and the influence of mass culture on the quality of education (Based on the results of sociological re-search in the sphere of education). Podstawy Edukacji. Dyskusje wokół kultury popularnej jako edukacyjnej przestrzeni,13,197–204.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Podstawy Edukacji