Autorzy

Autorzy - 2020

Grażyna Cęcelek - Państwowy Uniwersytet Stefana Batorego

dr prof. PUSB – Autorka i współredaktorka monografii pedagogicznych oraz ponad 100 artykułów naukowych z pogranicza pedagogiki społecznej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, a także z obszaru edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedeutologii, edukacji permanentnej i pedagogiki medialnej oraz doradztwa edukacyjnego i zawodowego – opublikowanych w polskich i zagranicznych periodykach i monografiach naukowych.

Obszary zainteresowań naukowo-badawczych: środowiskowe uwarunkowania rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży, pedagogiczne aspekty funkcjonowania podstawowych środowisk wychowawczych, problematyka biedy we współczesnej rodzinie polskiej, organizowanie i przetwarzanie środowiska życia człowieka, bariery w dostępie do edukacji oraz instrumenty wyrównywania szans edukacyjnych, psychospołeczne aspekty zjawiska wykluczenia społecznego, edukacja permanentna, kształcenie na odległość, technologia informacyjna i jej rola w procesie edukacji, pedagogika  medialna, doradztwo zawodowe i personalne. 

 

Monika Czajkowska - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Dr, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Była członkiem kilku zespołów badawczych m.in. PISA, TEDS-M, OBUT.  Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół problemów związanych z wykorzystaniem środków TI, a zwłaszcza zadań interaktywnych w nauczaniu matematyki oraz z kształceniem przyszłych kadr nauczycielskich. Jest autorką lub współautorką wielu artykułów naukowych i dydaktycznych, dotyczących procesu uczenia się i nauczania matematyki. Od wielu lat współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi. W 2011 roku została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Sylwia Galanciak - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

doktor kulturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe związane są z pedagogiką medialną i społeczną oraz wykorzystaniem nowych technologii w dydaktyce. Kierowniczka polskiej części projektu Digital Assessment for Learning Informed by Data to Motivate and Incentivize Students (Erasmus +). Redaktorka międzynarodowego czasopisma „International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies”.

 

Anna Hady

Coach i trener w obszarze świadomego rodzicielstwa i budowania relacji opartych na szacunku i zrozumieniu. Pracuje grupowo i indywidualnie z rodzicami, opiekunami i nauczycielami wspierając rodziny i instytucje w budowaniu lepszego porozumienia z dziećmi oraz rozwoju inteligencji emocjonalnej. Certyfikowany trener i coach Process Communiction Model®, trener Fundacji Familiylab. Prowadzi bloga dotyczącego rozowju osobistego i budowania zdrowch relacji (www.annahady.pl/blog)

 

Jarosław Jagieła - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i psychoterapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w Katedrze Psychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor honorowy rocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Biblioteki Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

 

Anna Jaskulska

Psycholożka, psychoteraputka w nurcie analizy transakcyjnej w trakcie szkolenia, członkini Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Filolog angielski, tłumaczka warsztatów i egzaminów prowadzonych przez Europejskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej, autorka tłumaczenia podręcznika Szkolenia i egzaminowania EATA. Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną i psychoteraputyczną w Szczecinie, pracuje z nastolatkami i dorosłymi.

 

Elżbieta Jasnosik

Psycholog, psychoterapeuta, praktyk Analizy Transakcyjnej w obszarze psychoterapii, psycholog więzienny. Pracuje   ze skazanymi mężczyznami,  recydywistami penitencjarnymi.  Prowadzi  również prywatną praktykę.

 

Piotr Jusik - Centro de Investigacion Cientifica y Cultural in San Pedro La Laguna - Gwatemala

niezależny badacz związany z Centro de Investigacion Cientifica y Cultural in San Pedro La Laguna w Gwatemali. Od 2017 roku współpracuje z Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie, pisząc artykuły i dzieląc się międzynarodowym doświadczeniem jako nauczyciel, trener, doradca i coach analizy transakcyjnej. Piotr posiada status wykwalifikowanego nauczyciela w Wielkiej Brytanii, jest w pełni akredytowanym psychoterapeutą / doradcą Brytyjskiego Stowarzyszenia Poradnictwa i Psychoterapii, posiada Dyplom 7 Poziomu Przywództwa i Executive Coaching z Institute of Leadership and Management w Wielkiej Brytanii. Interesuje się zastosowaniem analizy transakcyjnej w edukacji, zajmując się emocjonalnymi czynnikami nauczania i uczenia się. W latach 2015-2020 zaprojektował i prowadził różne coachingowe warsztaty analizy transakcyjnej w Polsce, Ukrainie, Wielkiej Brytanii i Gwatemali. Jego szczególne zainteresowania koncentrują się wokół szkolenia nauczycieli w zakresie umiejętności doradczych. Obecnie pracuje na arenie międzynarodowej jako coach i doradca oraz prowadzi szkolenia edukacyjne i warsztaty dla organizacji pozarządowych w Gwatemali. Jest na końcowym etapie zdobywania tytułu Certyfikowanego Analityka Transakcyjnego w zakresie doradztwa.

 

Marek Kuźnik - Wyższa Szkoła Humanitas

dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii; certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Terapii Par i Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; Adiunkt w Instytucie Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas, pracował m in. w Katedrze Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i  w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ w Krakowie; certyfikowany trener warsztatu psychologicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Amanda Lacy - Uniwersytet w Sydney

Amanda (Mandy) Lacy bada pamięć grupową, mikro-uczenie się i praktyki budowania wiedzy na spotkaniach zespołu. www.meetingintelligence.global przedstawia praktyczne zastosowanie MQ. Mandy jest konsultantem, trenerem i edukatorem w zakresie; przywództwo, uczenie się w miejscu pracy, rozwój zespołu i zarządzanie realizacją korzyści, głównie za pomocą głównych programów transformacji cyfrowej. www.mandylacy.nz

 

Agnieszka Majewska-Kafarowska - Uniwersytet Śląski

adiunkt w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania dotyczą człowieka dorosłego: uwarunkowań i zagrożeń rozwoju, edukacji człowieka dorosłego, tożsamości człowieka, społeczno-kulturowych kontekstów rozwoju, uwarunkowań edukacji w okresie dorosłości. Ostatnio szczególnie bliskim i ważnym obszarem zainteresowań autorki jest starzenie się i starość człowieka rozpatrywana w kontekście całożyciowego rozwoju, a także uwarunkowań biograficznych, czemu poświęciła wiele publikacji. Członkini Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, członkini założycielka, członkini zarządu oraz prezes II kadencji Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych. Od 2007 roku związana z Jaworznickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Sekretarz Czasopisma „Edukacja Dorosłych”, wydawanego przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne.

 

Łukasz Michalski - Uniwersytet Śląski

Pracownik Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swoich zainteresowaniach naukowych oscyluje wokół filozoficznych i kulturowych kontekstów wychowania oraz strategii badań jakościowych (w szczególności eksploatując styk metodologii literaturoznawstwa i refleksji nad wychowaniem). Aktualnie wysiłki badawcze skupia na zagadnieniach dotyczących teorii historiografii wychowania. Opublikował m.in. książkę Przemiany syntez niemożliwych. W stronę pedagogiczności podręcznikowej historiografii wychowania, w której zgłębia meandry narracji współczesnych syntez historyczno-wychowawczych.

 

Krystyna Moczia - Uniwersytet Śląski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  

Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół dziecka przewlekle chorego i jego rodziny w podstawowych środowiskach wychowawczych oraz w warunkach hospitalizacji. Autorka/ współautorka ponad 60 publikacji, w tym kilku obcojęzycznych, głównie z obszaru pedagogiki specjalnej.

Członek HOPE - Hospital Organisation of Pedagogues in Europe. HOPE – nadzieja - to międzynarodowa organizacja pozarządowa zrzeszająca nauczycieli pracujących z dziećmi młodzieżą wymagającą opieki medycznej w całej Europie.

 

Sabina Pawlik - Uniwersytet Śląski

Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagog specjalny. Jest koordynatorką ds. dostępności na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Pełni społeczną funkcję kierowniczki sekcji pedagogicznej przy wewnętrznej jednostce badawczo-naukowej Institutum Investigationis Scovorodianum przy Fundacji Autism Team w Łodzi. Do jej zainteresowań badawczych należą: inkluzyjny potencjał sztuki osób z niepełnosprawnością, inkluzja edukacyjna, przemiany współczesnej pedagogiki specjalnej oraz niepełnosprawność i wykluczenie społeczne w perspektywie biograficznej.

 

Kacper Prauzner

student kierunku lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

 

Tomasz Prauzner - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

adiunkt, doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki, wykształcenie wyższe z  informatyki, elektroniki i techniki. Głównym celem badań autora jest analiza przydatności nowoczesnych środków technicznych i dydaktycznych w nauczaniu przedmiotów technicznych. W ramach zainteresowań prowadzi również badania dotyczące wykorzystania programów symulacyjnych w celu oceny występujących w środowisku zagrożeń oraz w szeroko rozumianym BHP. Autor ponad stu dwudziestu publikacji z zakresu dydaktyki nauczania przedmiotów technicznych, technologii informacyjnej, elektroniki oraz edukacji BHP. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

Dorota Siemieniecka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. UMK, Kierownik Katedry Dydaktyki i Mediów w Instytucie Pedagogiki UMK Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, przez wiele lat była członkinią zarządu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Redaktor naczelna międzynarodowego czasopisma naukowego Cognitive Science - New Media – Education. Członkini sekcji pedagogiki mediów Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania naukowe, działalność badawcza i dydaktyczna koncentrują się na zagadnieniach dydaktyki, twórczości w pedagogice, twórczym nauczaniu, na zastosowaniu no-woczesnych mediów w procesie edukacji, a także na kognitywistycznych aspektach mediów w edukacji. Jest również przewodniczącą komitetu naukowego i organizacyjnego cyklu międzynarodowych konferencji poświęconych problematyce kształcenia w oparciu o nowe technologie (http://www.edukacja.torun.pl/konferencje-i-seminaria/konferencje-organizowane-przez-kdimwe/).

 

Marek Siwicki - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Interesuje się zagadnieniami praktyki i etyki w mediach, pedagogiką medialną oraz społeczną, a także dziejami i edukacyjnymi aspektami kultury fizycznej, w szczególności żeglarstwa.

 

Agata Szekiełda - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

psycholog, matematyk, doktorantka na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu. Psychoterapeutka, w trakcie procesu szkolenia w nurcie analizy transakcyjnej. Zainteresowania naukowe: związki psychiki i ciała (psychosomatyka, zaburzenia somatoformiczne, zaburzenia odżywiania), trauma relacyjna, zaburzenia osobowości.

 

Zbigniew Wieczorek - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i socjolog, doktor nauk humanistycznych, pracownik Katedry Badań nad Edukacją UJD w Częstochowie. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów asertywności oraz treningów umiejętności społecznych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół szeroko rozumianej komunikacji społecznej oraz wykorzystania technik rożnych szkół terapeutycznych w procesach samorozwoju i uczenia się nowych zachowań. Zainteresowania prywatne to jazda na rowerze, wspinaczka skałkowa i turystyka górska.

 

Ewa Wilczewska

Strateg personalny i komunikacyjny, certyfikowana trenerka kompetencji społecznych i mentorka biznesu, praktyk analizy transakcyjnej. Autorka Projektu Feedback Development Value, podręcznika „Skuteczna i rozwojowa komunikacja interpersonalna”, e-booka „Know-how zarządzania sobą w czasie” oraz kursów e-learningowych z tematyki zarządzania potencjałem ludzkim. Zawodowo, łącząc biznesowe i mentorskie doświadczenie, wspiera organizacje w zarządzaniu informacją i wdrażaniu projektów pozwalających budować zaangażowane, efektywne zespoły, w oparciu o identyfikację potencjału pracowników. Zainteresowania naukowe: informacja zwrotna w nurcie analizy transakcyjnej jako narzędzie, które pracuje i przynosi zysk jednostce i organizacji.Autorzy - 2019:

 

Jarosław Jagieła - Uniwerstet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i psychoterapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w Katedrze Psychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor honorowy rocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Biblioteki Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

 

Sławomir Kania - Uniwersytet Opolski

Mgr Pedagogiki, wykładowca Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, certyfikowany realizator programów profilaktycznych. Prowadzi badania naukowe na pograniczu pedagogiki społecznej, resocjalizacji i pracy socjalnej. Specjalizuję się w badaniach z zakresu zachowań prospołecznych i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, diagnozy problemów społecznych, efektywności profilaktyki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji profilaktyki pozytywnej. 

 

Iveta Kovalčíková - Uniwersytet w Preszow (Słowacja)

Iveta Kovalcikova jest profesorem na Uniwersytecie w Preszowie (Wydział Edukacji) na Słowacji. Jej nauczanie i wykłady koncentrują się na następujących zagadnieniach: edukacja poznawcza, stymulacja poznawcza indywidualnych potrzeb edukacyjnych, dynamiczna ocena utajonych zdolności uczenia się. W ciągu ostatnich 10 lat była (i nadal jest) kiereownikiem projektów badawczych wspieranych przez Narodową Agencję Badawczą Ministerstwa Edukacji Republiki Słowackiej: dynamiczna ocena utajonych zdolności uczenia się, funkcjonowanie wykonawcze jako strukturalny element umiejętności uczenia się szczególny nacisk na dzieci z romskiej grupy etnicznej. Doświadczenie badawcze związane z edukacją poznawczą i psychologią zdobyła podczas: stypendium badawczego Fulbrighta, PACE, Yale University (USA) oraz stypendium badawczego DAAD, University of Osnabrueck (Niemcy). Od 2013 do 2017 roku była wiceprezesem ds. Europy Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji Kognitywnej i Psychologii.

 

Zbigniew Łęski - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z technologią kształcenia oraz edukacją medialną. Członek Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej.

 

Olena Medvid - Sumy State University

Doktor filologii, adiunkt na Wydziale Języków Germańskich i Prodziekan Wydziału Filologii Zagranicznej i Komunikacji Społecznej (Sumy State University – Ukraina). Zainteresowania naukowe: Metody nauczania języków obcych (nauczanie języka angielskiego jako języka obcego), socjolingwistyka, psycholingwistyka.

 

Joanna Miecznik-Warda - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Uniwersytet w Preszowie    

 Doktorant na Uniwersytecie Preszowskim w Preszowie, na Wydziale Pedagogiki, nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, nauczyciel w Zespole Szkół Prywatnych „Twoja Przyszłość” w Sosnowcu, pedagog wczesnoszkolny, pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania, mediator, trener mnemotechnik. Jej zainteresowania naukowe obejmują diagnozę i wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, diagnozę procesów kognitywnych u uczniów, efektywność nauczania: mnemotechniki oraz TIK w edukacji.

 

Katarzyna Nowak - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 

dr n. hum. w zakresie psychologii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2003), psycholog, psychoterapeuta, od 2005 r. adiunkt na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu; autorka monografii Jakość życia w chorobie psychicznej (2010) oraz artykułów naukowych z zakresu psychologii klinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła 4-letnie szkolenie z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie (2004), stale doskonali warsztat psychoterapeuty, prowadzi praktykę psychoterapeutyczną pod superwizją.  

 

Anna Pierzchała - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pracownik Katedry Badań nad Edukacją Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, członek działającego na Wydziale Nauk Społecznych UJD Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, certyfikowany terapeuta pedagogiczny. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół możliwości wykorzystywania założeń koncepcji analizy transakcyjnej na gruncie działalności edukacyjnej oraz terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD oraz zaburzeniami zachowania.

 

Svitlana Podolkova - Sumy State University

Doktor filologii, adiunkt. na Wydziale Języków Obcych Filologii Zagranicznej i Wydziale Komunikacji Społecznej (Sumy State University – Ukraina). Zainteresowania naukowe: Metody nauczania języków obcych (nauczanie języka angielskiego jako języka obcego), socjolingwistyka, psycholingwistyka.

 

Bartłomiej Przybylski - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr, matematyk, informatyk, adiunkt na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Poza studiami kierunkowymi, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania (MBA). Nauczyciel szkolny i akademicki, posiadający doświadczenie w nauczaniu przedmiotów matematycznych i informatycznych. Jego zainteresowania obejmują również teorię analizy transakcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem relacji w przedsiębiorstwach.

 

Agnieszka Reifland

studentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz licencjackich na kierunku pedagogika specjalna o specjalności rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. A także przewodnicząca Koła Naukowego Włącznik działającego na rzecz szeroko rozumianej ochrony praw człowieka.

 

Adrianna Sarnat-Ciastko - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i politolog. Adiunkt pracujący w Katedrze Badań nad Edukacją Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Członek Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Tutor. Autorka wielu artykułów naukowych, szczególnie z zakresu relacji nauczyciela i ucznia oraz szkół autorskich. Badacz zjawiska efektywności tutoringu szkolnego w polskim systemie oświaty.

 

Agata Szekiełda - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

psycholog, matematyk, doktorantka na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu. Psychoterapeutka, w trakcie procesu szkolenia w nurcie analizy transakcyjnej. Zainteresowania naukowe: związki psychiki i ciała (psychosomatyka, zaburzenia somatoformiczne, zaburzenia odżywiania), trauma relacyjna, zaburzenia osobowości.

 

Edyta Widawska - Uniwersytet Śląski

dr hab. prof. UŚ - jest profesorką UŚ na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej habilitacja dotyczyła pedagogiki, doktorat dotyczył socjologii. Jest członkinią Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, absolwentką Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, specjalistką ds. monitoringu i praw człowieka, wieloletnią trenerką i edukatorką działań równościowych i strażniczych w kraju oraz za granicą. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi. Ponadto jest trenerką umiejętności miękkich w zakresie metod i technik pracy dydaktycznej, edukacyjnej analizy transakcyjnej, alternatywnych form rozwiązywania konfliktów (mediacja, facylitacja, negocjacje), komunikacji bez użycia przemocy i asertywności. Jest autorką i współautorką licznych publikacji naukowych, dydaktycznych i popularnonaukowych. Z powodzeniem łączy pracę w dziedzinie badań naukowych z praktyką, realizując projekty we współpracy z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie polityk równościowych na poziomie krajowym i międzynarodowym (w tym: RPO, OBWE, ONZ, RE, UE, UNHCR).

 

Zbigniew Wieczorek - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i socjolog, doktor nauk humanistycznych, pracownik Katedry Badań nad Edukacją UJD w Częstochowie. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów asertywności oraz treningów umiejętności społecznych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół szeroko rozumianej komunikacji społecznej oraz wykorzystania technik rożnych szkół terapeutycznych w procesach samorozwoju i uczenia się nowych zachowań. Zainteresowania prywatne to jazda na rowerze, wspinaczka skałkowa i turystyka górska.

 

Justyna Woroch - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktor językoznawstwa stosowanego, pracownik Instytutu Filologii Romańskiej UAM w Poznaniu w Zakładzie Traduktologii i Badań nad Kanadą Frankofońską, dydaktyk tłumaczenia ustnego i praktykujący tłumacz ustny języka francuskiego, absolwentka rocznej Akademii Analizy Transakcyjnej w Poznaniu, gdzie uzyskała certyfikat 101. Przetłumaczyła setki godzin zaawansowanych szkoleń z analizy transakcyjnej z języka francuskiego w polu edukacji i organizacji, a także superwizji indywidualnych i grupowych, w tym w polu psychoterapii.

 

Agnieszka Woś-Szymanowska

psycholog, konsultant biznesowy, praktyk Analizy Transakcyjnej. Pracuje na styku biznesu i psychologii, zawodowo wspierając organizacje w rozwoju. Pasjonatka analizy transakcyjnej, autorka bloga Analiza Transakcyjna: poznaj siebie – zrozum innych, a także certyfikowany trener i coach Process Communication Model®.Loading...