Ideologie i praktyka edukacji emocjonalnej w szkole – perspektywa interakcyjna

Ideologie i praktyka edukacji emocjonalnej w szkole – perspektywa interakcyjna

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2022.11.10

Słowa kluczowe:

emocje, edukacja emocjonalna, kompetencja emocjonalna, wychowanie w szkole

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja i analiza wyników badań na temat edukacji emocjonalnej prowadzonej w polskiej szkole. W części pierwszej, stanowiącej teoretyczne wprowadzenie do problematyki, przedstawiłam  autorską koncepcję ideologii wychowania/edukacji emocjonalnej. Scharakteryzowałam ideologię transmisji, romantyczną, inaczej niedyrektywną oraz humanistyczno-progresywną w aspekcie statusu emocji w wychowaniu oraz stosowanych metod wychowawczych. Zasadnicza część tekstu zawiera analizę wywiadów jakościowych z nauczycielami na temat ich doświadczeń w zakresie pracy pedagogicznej nad rozwojem kompetencji emocjonalnej uczniów. Artykuł kończą wskazania – dobre praktyki, które znajdują swoje uzasadnienie także w założeniach analizy transakcyjnej.   

 

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Abelson, R.P., Shrank, C.R. (2013). Script, plans and understanding. New York:

Taylor and Francis. Source: https://www.periplus.com/p/9781134919666/scripts-plans-goals-and-understanding-ebook-drm-pdf [Accessed: 22.04.2021].

Abu-Lughod, L. (2012). Ideologia i polityka uczuć. In: M. Rajtar, J. Straczuk (ed.),

Emocje w kulturze (pp. 301–325). Warszawa: Wydawnictwo UW i NCK.

Bereźnicka, M. (2016). Użyteczność edukacyjnej analizy transakcyjnej w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 5, 73–92; http://dx.doi.org/10.16926/eat.2016.05.05.

Camras, L.A., Dunn, J., Izard, C., Lazarus R. (1999). Na czym polega rozwój emocjonalny. In: P. Ekman, R.J. Davidson (ed.), Natura emocji. Podstawowe zagadnienia (pp. 290–305) (transl. B. Wojciszke). Gdańsk: GWP.

Czerepaniak-Walczak, M. (2010). Emancypacja w codzienności i przez codzienność. Egzemplifikacje edukacyjne. In: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (ed.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. Vol. 5 (pp. 93–112). Gdańsk: GWP.

Damasio, A. (2012). Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki umysł (transl.

M. Karpiński. Warszawa: Dom Wydawniczy Rebis.

de Tchorzewski, A.M. (2016). Wstęp do teorii wychowania. Kraków: Wydawnictwo Ignatianum.

Edwards, C.H. (2006). Dyscyplina i kierowanie klasą (transl. M. Bodanowicz). Warszawa: PWN.

Fromm, E. (1994). Wojna w człowieku. Psychologiczne studium istoty destrukcyjności (transl. P. Kuropatwiński, P. Pankiewicz, J. Węgrodzka). Warszawa: Jacek Santorski & Co.

Geertz, C. (2005). Wiedza lokalna (transl. D. Wolska). Kraków: Wydawnictwo Naukowe UJ.

Giroux, H.A., Witkowski, L. (2010). Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki krytycznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna (transl. A. Jankowski). Poznań: Media Rodzina.

Gordon, S. (1990). Social structural effects on emotions. In: T.D. Kemper (ed.), Research agendas in the sociology of emotions (pp. 145–179). New York: State University of New Your Press.

Gordon, T. (2014). Wychowanie bez porażek czyli Trening Skutecznego Rodzica (transl. M. Szafrańska-Brandt). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Gurycka, A. (2008). Błędy w wychowaniu. In: E. Kubiak-Szymborska, D. Zając (ed.), O wychowaniu i jego antynomiach (p. 336). Bydgoszcz: Wydawnictwo WERS.

Habermas, J. (2002). Teoria działania komunikacyjnego. Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego. Vol. 2 (transl. A.M. Kaniowski). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jagieła J. (ed.) (2011). Analiza transakcyjna w edukacji. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.

Jagieła, J., Sarnat-Ciastko, A. (2015). Dlaczego analiza transakcyjna? Rozmowy o zastosowaniu analizy transakcyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.

Jenks, Ch. (1999). Kultura (transl. J. Burszta). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Kohlberg, L., Mayer, R. (2000). Rozwój jako cel wychowania. In: Z. Kwieciński (ed.), Alternatywy myślenia o/w edukacji (p. 45). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Krasoń, K. (2013). Cielesność aktu tworzenia. Warszawa: Universitas.

Lutz, C.A. (2012). Emocje, rozum i wyobcowanie. Emocje jako kategoria kulturowa. In: M. Rajtar, J. Straczuk (ed.), Emocje w kulturze (pp. 27–56). Warszawa: Wydawnictwo UW i NCK.

Markus, H.R., Kitayama, S. (1991). Culture and the self: implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98(2), 224–253.

Mazlich, E., Faber, A. (2013). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Warszawa: Media Rodzina.

McLaren, P. (2015). Życie w szkołach. Wprowadzenie do pedagogiki krytycznej (transl. A. Dziemianowicz-Bąk, J. Dzierzgowski, M. Starnawski). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

Neill, A.S. (1994). Nowe Summerhill. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Pankowska, D. (2005). Wykorzystanie analizy transakcyjnej w pracy nauczyciela. In: D. Jankowski (ed.), Rozpoznania i szkice pedagogiczne (pp. 51–69). Łódź: WSHE.

Przybylska, I. (2014). Emotional aspects of school education – curricula and relationship context. US–China Educational Review B, 4(7), 431–442.

Przybylska, I. (2018). Dyskursy o emocjach – pedagogika i codzienność szkolna.

Katowice: Wydawnictwo Naukowe UŚ.

Rosenwein, B.H. (2006). Worrying about emotions in history. American Historical Review, 107, 821–845.

Rubacha, K. (2003). Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin. In:

Z. Kwieciński, B. Śliwerski (ed.), Pedagogika. Podręcznik akademicki (pp. 21–33). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Russell Hochschild, A. (2009). Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć (transl. J. Konieczny). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Saarni, C. (1999). Kompetencja emocjonalna i samoregulacja w dzieciństwie. In:

P. Salovey, D. Sluyter (ed.), Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna (transl. M. Karpiński) (pp. 75–131). Poznań: Rebis.

Saarni, C. (2005). Społeczny kontekst rozwoju emocjonalnego. In: M. Lewis,

J.M. Haviland-Jones (ed.), Psychologia emocji (transl. J. Radzicki, J. Suchecki) (pp. 395–351). Gdańsk: GWP.

Stewart, I., Joines, V. (2016). Analiza transakcyjna dzisiaj. Poznań: Wydawnictwo

Naukowe Rebis.

Szmidt K.J. (2013). Pedagogika pozytywna. Twórczość – zdolności – mądrość zespolone. In: K.J. Szmidt, M. Modrzejewska-Świgulska (ed.), Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej (pp. 13–40). Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Śliwerski, B. (2007). Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk: GWP.

Śliwerski, B. (2015). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Zeidner, M. (2008). Rozwój inteligencji emocjonalnej. Czego dowiedzieliśmy się do tej pory? In: M. Śmieja, J. Orzechowski (ed.), Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje (pp. 82–110). Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Żylińska, M. (2013). Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Toruń: Wydawnictwo UMCS.

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Przybylska, I. (2022). Ideologie i praktyka edukacji emocjonalnej w szkole – perspektywa interakcyjna. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (11), 171–192. https://doi.org/10.16926/eat.2022.11.10

Numer

Dział

Raporty z badań
Loading...