W poszukiwaniu ontycznej tożsamości dydaktyki ogólnej

Abstrakt

Autor przyjmuje, że wyczerpujący opis tożsamości wybranej dyscypliny (np. dydaktyki ogólnej) wymaga łącznego omówienia przedmiotu określonej dziedziny i sposobów jego badania, a zatem ontologiczno-metodologicznych podstaw danej nauki. Głównym przedmiotem rozważań jest kwestia ontycznej tożsamości dydaktyki ogólnej, ilustrowana łańcuchem kolejno po sobie następujących koncepcji dydaktycznych, począwszy od dydaktyki kairowowskiej do technologii kształcenia, w tym nauczania wspomaganego komputerowo. Autor ukazuje pożytki, jakie przyniósł dydaktyce jako nauce paradygmat nauczania problemowego i odkrycie ucznia jako podmiotu procesu nauczania.

Pdf

Bibliografia

Ajdukiewicz, K. (1983). Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka. Warszawa.

Apter, M.J. (1973). Komputery a psychika. Symulacja zachowania. K. Niemiec (tłum.).Warszawa.

Berezowski, E. (red.) (1978). Problemy modelowania procesów dydaktycznych. Warszawa.

Bourdieu, P., Passeron, J.C. (1990). Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. E. Neyman (tłum.). Warszawa.

Gloton, R., Clero, C. (1985). Twórcza aktywność dziecka. I. Wojnar (tłum.). Warszawa.

Gracjan, B. (2004). Brewiarz dyplomatyczny. B. Gajewicz (tłum.). Warszawa.

Hessen, S. (1997). Podstawy pedagogiki. A. Zieleńczyk (tłum.). Warszawa.

Illich, I. (1976). Społeczeństwo bez szkoły. F. Ciemna (tłum.). Warszawa.

Kairow, I. (red.) (1950). Pedagogika. T. 1–2. Warszawa.

Kmita, J. (1976). Szkice z teorii poznania naukowego. Warszawa.

Komeński, J.A. (1956). Wielka dydaktyka. K. Remerowa (tłum.). Warszawa.

Kupisiewicz, C. (1985). Paradygmaty i wizje reform oświatowych. Warszawa.

Kurowicki, J. (1977). Poznanie i społeczeństwo. Warszawa.

Mazur, B. (1975). Metoda modelowania probabilistycznego w dydaktyce. Warszawa.

Okoń, W. (red.) (1957). Kształcenie samodzielności myślenia w procesie nauczania. Studia Pedagogiczne, 4.

Okoń, W. (1963). O pewnych analogiach między uczeniem się a badaniem. W: E. Frydman, I. Kaltenberg (red.). Problemy kultury i wychowania. Zbiór studiów. Warszawa.

Okoń, W. (1987). Podstawy wykształcenia ogólnego. Warszawa.

Siemianowski, A. (1986). Człowiek i prawda. Poznań.

Suchodolski, B. (1936). Badanie a nauczanie. Nauka Polska, 21.

Suchodolski, B. (1976). Wstęp. W: I. Illich. Społeczeństwo bez szkoły. Warszawa.

Zaczyński, W.P. (1988). Metodologiczna tożsamość dydaktyki. Warszawa.