Teoria malarstwa abstrakcyjnego a Platońska koncepcja sztuki
Pdf

Słowa kluczowe

abstrakcja
malarstwo
Mondrian
Platon
mimesis

Abstrakt

Tezą artykułu jest twierdzenie, że w założeniach teoretycznych malarstwa abstrakcyjnego odnajdujemy Platońską koncepcję sztuki. Jest to interesująca zbieżność, tym bardziej że jest ona niezależna, nie wynika z inspiracji abstrakcjonistów filozofią Platona, czy odwoływania się do jego koncepcji sztuki. Także Platon nie zakładał rozwoju takiego kierunku w sztuce, a mimo to u podstaw teoretycznych malarstwa abstrakcyjnego odnajdujemy te same prawdziwościowe, poznawcze założenia co w Platońskiej koncepcji sztuki. Określają one zarówno jej istotę, jak i funkcję oraz wartość. Stanowią także wyraz negatywnego stosunku Platona do malarstwa naśladowczego.

https://doi.org/10.16926/pe.2016.09.14
Pdf

Bibliografia

Gombrich, E.H. (1981). Sztuka i złudzenie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Gombrich, E.H. (2011). Pisma o sztuce i kulturze. Kraków: Universitas.

Grabska, E., Morawska, H. (1969). Artyści o sztuce. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kandinsky, W. (1986). Punkt i linia a płaszczyzna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Platon (1958). Państwo. (przeł. W. Witwicki). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Platon (1961). Parmenides. (przeł. W. Witwicki). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Platon (1960). Prawa. (przeł. M. Maykowska). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Platon (1956). Sofista. (przeł. W. Witwicki). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Reale, G. (2003). Myśl starożytna. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Thompson, J. (2006). Jak czytać malarstwo współczesne. Kraków: Universitas.

Wolicka, E. (1994). Mimetyka i mitologia Platona. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Wunenburger, J., J. (2011). Filozofia obrazów. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/ obraz/terytoria.