(Re)Centralisation of education governance in Hungary: its causes, declared goals, motives and some potential hidden goals
pdf (English)

Słowa kluczowe

zarządzanie edukacją
centralizacja
równość szans
wyniki testów

Abstrakt

Po utworzeniu na Węgrzech w 1990 r. gmin (samorządów lokalnych) i władz na szczeblu powiatów, do końca 2012 r. te wybrane organy prowadziły, zarządzały i finansowały edukację publiczną, przy wsparciu finansowym rządu centralnego. W tym zdecentralizowanym systemie różnice w zamożności i dochodach gmin doprowadziły do znacznych nierówności w finansowaniu i wynikach szkół, a także w osiągnięciach w nauce dzieci do nich uczęszczających. Objęty w 2010 roku rząd koalicji FIDESZ-KDNP radykalnie scentralizował system zarządzania i finansowania szkół, twierdząc, że rozwiąże to problemy systemu. W oparciu o duży zbiór wywiadów badawczych i wyniki wcześniejszych badań w naszym artykule analizujemy deklarowane cele i motywy tej reformy. Z naszych wywiadów wysuwa się wniosek, że zapewnienie każdemu dziecku równych szans w edukacji wydaje się być nadrzędnym celem centralizacji, ale istnieją jeszcze trzy inne, w tym stworzenie bardziej wydajnego i opłacalnego systemu zarządzania instytucjonalnego. Jednak pewne cechy wyboru tych celów oraz pozornie całkowity brak monitorowania ich realizacji, w połączeniu z faktem, że niezależne badania wykazały już, że centralizacja nie była w stanie osiągnąć swojego głównego deklarowanego założenia, mogą uzasadniać twierdzenie, że służyło to jedynie jako przykrywka lub pretekst i prawdopodobnie istnieje ukryty program, który dla rządu jest ważniejszy niż publicznie deklarowane cele. Próbowaliśmy znaleźć możliwe realne motywy i ukryte cele na podstawie wywiadów z byłymi politykami, badaczami edukacji, doradcami i dyrektorami szkół. Chociaż istnienia takich celów nie da się precyzyjnie udowodnić, znaleźliśmy kilka okoliczności, które mogą je uzasadniać.

https://doi.org/10.16926/pe.2023.16.13
pdf (English)

Bibliografia

Bajomi, I., & Csákó, M. (2017). Fórumok és tiltakozómozgalmak a közoktatásban. Educatio, 26(4), 528–539. https://www.doi.org/10.1556/2063.26.2017.4.2.

Bailey, P., Olmedo, A., & Ball, S. (2013). To Infinity and beyond…: Heterar-chical Governance, the Teach for All Network in Europe and the Making of Profits and Minds. European Educational Research Journal, 12, 492–512. https://doi.org/10.2304/eerj.2013.12.4.492.

Elford, G. (2023). Equality of Opportunity. In: E.N. Zalta, & U. Nodelman (eds.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2023 Edition). https://plato.stanford.edu/archives/fall2023/entries/equal-opportunity/ [Retrieved November 18, 2023].

Ercse, K. (2018). Az állam által ösztönzött, egyházasszisztált szegregáció mechanizmusa. In: J.B. Fejes, & N. Szűcs (eds.), Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról (177–199). Szeged: Motiváció Oktatási Egyesület.

Ercse, K., & Radó, P. (2019). A magyar közoktatásban zajló privatizáció és annak hatásai. Iskolakultúra, 29(7), 8–49. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2019.7.8.

Györgyi, Z. (2015). Iskolafenntartás helyi szinten – előzmények és tapasztalatok. In: Z. Györgyi, M. Simon, & V. Vadász (eds.). Szerep- és funkcióváltások a közoktatás világában (pp. 18–44). Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/1507326_szerep-_es_funkciovaltasok_a_kozoktatas_vilagaban_beliv.pdf [Retrieved November 8, 2023].

Györgyi, Z. (2019). Célok és következmények: tanügyirányításunk átalakítása. Educatio, 28(2), 211–227. https://www.doi.org/10.1556/2063.28.2019.2.1.

Hermann, Z. (2008). Iskolai Kiadási Egyenlőtlenségek, 1992–2005. Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás, 3(2), 177–198

Hermann, Z. (2010). Az önkormányzatok költségvetési helyzete és a kompetenciamérési eredmények települések közötti különbségei. In: T. Kolosi, & I. Gy. Tóth (eds.), Társadalmi Riport (pp. 430–450). Tárki.

Hermann, Z., & Semjén, A., (2021). The effects of centralisation of school governance and funding on inequalities in education. Lessons from a poli-cy reform in Hungary. KRTK-KTI Working Papers, 38. https://kti.krtk.hu/wp-content/uploads/2021/10/CERSIEWP202138.pdf [Retrieved September 9, 2023].

Hermann, Z., & Semjén, A. (2023). Az oktatásirányítás és -finanszírozás központosításának hatása az oktatási egyenlőtlenségekre. In: Á. Szabó-Morvai, & R. Pető (eds.), Munkaerőpiaci Tükör, 2022. Társadalmi egyenlőtlenség és mobilitás (pp. 119-125). HUN-REN KRTK-KTI.

Kopasz, M., & Boda, Zs. (2018). A közoktatás reformja és az oktatási rendszer iránti bizalom. Educatio, 27(4), 548–564 (2018). https://www.doi.org/10.1556/2063.27.2018.002.

Kornai, J. (2015). ‘Hungary’s U-turn’. Capitalism and Society, 10(1), 1–24.

Lénárd, T. (2021). A közoktatási centralizáció hatása a diákok teljesítményére Magyarországon. Közgazdasági szemle, 68(5), 457–489. http://real.mtak.hu/125137/1/01LenardTundeA.pdf [Retrieved September 22, 2023].

Pečarič, M. (2015). A heterarchic model of good governance: a unifying hub for adaptability, differences, similarities, democracy and accountability. Croatian and comparative public administration, 15(4), 909–934, https://hrcak.srce.hr/file/224430 [Retrieved September 13, 2023].

Pék Sz. (2023). Az egyes pártok szavazótáborának szociodemográfiai összetétele és a pártpreferenciák alakulása 2023. I. negyedévében. Iránytű Politikai és Gazdaságkutató Intézet. https://iranytuintezet.hu/elemzesek-kutatasok/mind/253-az-egyes-partok-szavazotaboranak-szociodemografiai-osszetetele-es-a-partpreferenciak-alakulasa-2023.-i.-negyedeveben/ [Retrieved November 15,2023].

Péteri, G. (2014). Újraközpontosítás a közoktatásban. Educatio, 23(1), 13–25.

Péteri, G. (2015). A közoktatás finanszírozása: nemzetközi modellek és trendek. In: Z. Györgyi, et al. (eds.), Szerep- és funkcióváltások a közoktatás világában. (pp. 47–92). Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/1507326_szerep-_es_funkciovaltasok_a_kozoktatas_vilagaban_beliv.pdf [Retrieved November 8, 2023].

Radó, P. (2023). Az oktatáskormányzás jövője. Budapest: Tea Kiadó

Rosta, M. (2014). Túlzott központosítás és hatalomkoncentráció. Közigazgatási reform 2010–2013. Élet és Irodalom, 58(13). https://www.es.hu/cikk/2014-03-28/rosta-miklos/tulzott-kozpontositas-es-hatalomkoncentracio.html [Retrieved March 17, 2023].

SEAMEO INNOTECH Regional Education Program (2012). Decentralization of Educational Management in Southeast Asia. Southeast Ministers of Educa-ion Organization, Regional Center for Educational Innovation and Technology.

Semjén, A., Le, M., & Hermann, Z. (2018). The Goals and Consequences of the Centralization of Public Education in Hungary. Acta Educationis Generalis, 8(3), 9–34. https://doi.org/10.2478/atd-2018-0015.

Szabó, Z.A., & Fehérvári, A. (2015). A központi és területi (közoktatásirányítás jogszabályi környezetének változásai). In: Z. Györgyi, et al. (eds.), Szerep- és funkcióváltások a közoktatás világában (pp. 11–17). Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/1507326_szerep-_es_funkciovaltasok_a_kozoktatas_vilagaban_beliv.pdf [Retrieved November 8, 2023].

Teczár, S. (2014). „Minden ügyben sínen vagyunk” – interjú Hoffmann Rózsa távozó köznevelési államtitkárral. Magyar Narancs. http://magyarnarancs.hu/belpol/minden-ugyben-sinen-vagyunk-90251 [Retrieved February 10, 2018].

van Dommelen, I. (2021). Út a közoktatás teljes centralizációja felé – a KLIK rövid története 2010-től napjainkig – Átlátszó oktatás. https://oktatas.atlatszo.hu/2021/03/31/ut-a-kozoktatas-teljes-centralizacioja-fele-a-klik-rovid-tortenete-2010-tol-napjainkig [Retrieved November 15, 2023].

Varga, J. (2000). A közoktatás-finanszírozási rendszer hatása az egyenlőségre, 1990–1997. Közgazdasági Szemle, 47(7–8), 531–548. https://epa.oszk.hu/00000/00017/00062/pdf/varga.pdf [Retrieved February 27, 2021].

Zhao, Y. (2015). Lessons that matter: What should we learn from Asia’s school systems? Mitchell Institute discussion and policy paper No. 04/2015. Melbourne: Mitchell Institute for Health and Education Policy.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Podstawy Edukacji