Aspekty metodologiczne pedagogiki rodziny

Abstrakt

W artykule omówiono aspekty metodologiczne pedagogiki rodziny. Biorąc pod uwagę fakt, że pedagogika rodziny jest subdyscypliną pedagogiczną, wyróżniono trzy jej podstawowe płaszczyzny badawcze. Pierwsza płaszczyzna dotyczy prowadzenia badań odnoszących się do genezy pedagogiki rodziny. Drugą płaszczyznę stanowią badania dotyczące współcześnie realizowanej pedagogii w rodzinie. Trzecia płaszczyzna badawcza porusza kwestię możliwości wykorzystania wyników badań empirycznych dla stałego udoskonalania wychowania w rodzinie oraz tworzenia programów, które służyłyby pomocą dla opracowywania modeli działań wobec rodziny.

Pdf

Bibliografia

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. W. Betkiewicz i in. (tłum.). Warszawa.

Gnitecki, J. (2006a). Orientacje metodologiczne we współczesnej pedagogice. W: D. Kubinowski, M. Nowak (red.). Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków.

Gnitecki, J. (2006b). Wprowadzenie do metod badań w naukach pedagogicznych. Poznań.

Gnitecki, J. (2006c). Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych. Status metodologiczny nauk pedagogicznych. T. I. Poznań.

Goriszewski, W. (2000). Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych. Warszawa.

Góralski, A. (1987). Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice. Warszawa.

Góralski, A. (1994). Metody badań pedagogicznych. Warszawa.

Hajduk, Z. (2007). Ogólna metodologia nauk. Lublin.

Jakubiak, K. (2004). Rodzina polska w dziejach nowożytnych i najnowszych jako przedmiot badań historii wychowania. W: A. Janke (red.). Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Toruń.

Juszczyk, S. (2001). Statystyka dla pedagogów. Toruń.

Kamiński, S. (1981). Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin.

Kawula, S. (2004). Aspekt pedagogiczny refleksji i badań nad rodziną – uwag kilka. W: A. Janke (red.). Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Toruń.

Krüger, H.-H. (2005). Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. D. Sztobryn (tłum.). Gdańsk.

Łabiec, J. (1994). Elementy statystyki dla pedagogów. Olsztyn.

Łobocki, M. (2006). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków.

Łuczyńska, B. (1998). Badania historyczne w pedagogice. W: S. Palka (red.). Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków.

Maszke, A. (2008). Metody i techniki badań pedagogicznych. Rzeszów.

Nowak, S. (2007). Metodologia badań społecznych. Warszawa.

Nowak, M. (2008). Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa.

Palka, S. (2003). Pedagogika w stanie tworzenia. Kraków.

Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk.

Palka, S. (2010). Badania z pogranicza pedagogiki i innych nauk. W: S. Palka (red.). Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk.

Palka, S. (red.) (2004). Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. Kraków.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny. (2000). Polityka prorodzinna państwa. Warszawa.

Pieter, J. (1967). Ogólna metodologia pracy naukowej. Wrocław – Warszawa.

Pilch T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa.

Podgórski, R. (2007). Metodologia badań społecznych. Bydgoszcz – Olsztyn.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa.

Silverman, D. (2008). Prowadzenie badań jakościowych. J. Ostrowska (tłum.). Warszawa.

Silverman, D. (2009). Interpretacja danych jakościowych. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska (tłum.). Warszawa.

Szczepański, J. (1972). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa.

Sztumski, J. (2005). Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice.

Tchorzewski, A. de (2004). Obszary refleksji i badań pedagogicznych nad rodziną. W: A. Janke (red.). Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Toruń.

Turlejska, B. (1998). Monografi a pedagogiczna i studium przypadku. W: S. Palka (red.). Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków.

Tyszka, Z. (1990). Specyfika praktycznych zastosowań badania rodziny i ich usprawnianie. W: Z. Tyszka (red.). Poznańska szkoła badań nad rodziną. Poznań.

Tyszka, Z. (1991). Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną. Poznań.

Tyszka, Z. (2004). Przedmiot i metodologia pedagogiki rodziny. Sugestie z punktu widzenia poznańskiej szkoły badań nad rodziną. W: A. Janke (red.). Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Toruń.

Tyszka, Z., Wachowiak, A. (1997). Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii rodziny. Poznań.

Winiarski, M. (1999). Model – wzorzec. W: D. Lalak. T. Pilch (red.). Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa.

Zimny, T. (2007). Metody statystyczne w badaniach i diagnostyce pedagogicznej. Szczecin.

Żegnałek, K. (2008). Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych. Warszawa.