Czasopismo „Edukacja Muzyczna” założone z inicjatywy Marty Popowskiej w roku 2005 ukazuje się
w wersji papierowej i elektronicznej.  Pierwotny tytuł rocznika – „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza.
Edukacja Muzyczna” obowiązywał w latach 2005–2017. W roku 2018 z powodu przekształcenia uczelni, przy której
afiliowane było czasopismo w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, tytuł
periodyku musiał ulec zmianie i obecne brzmi „Edukacja Muzyczna”. Przy zmianie tytułu kierowano się
przede wszystkim zasadami zachowania ciągłości i przejrzystością. Stąd nowy tytuł jest w istocie skróconą wersją
poprzedniego, z zachowaniem ciągłości numeracji i całej dotychczasowej szaty graficznej. Wraz z modyfikacją tytułu
musiał również ulec zmianie numer ISSN 1895-8079, który dotyczył zeszytów wydanych w latach 2010–2017.
Nowy, obowiązujący od roku 2018 numer, to ISSN 2545–3068.

Rocznik „Edukacja Muzyczna” poświęcony jest szeroko pojętej problematyce muzycznej, podejmuje tematykę
muzykologiczną z zakresu historii muzyki polskiej, technik kompozytorskich, instrumentologii, związków muzyki
z literaturą, instrumentalistyki, dyrygentury, zagadnień percepcji muzycznej oraz dydaktyki instrumentalnej i emisji
głosu. Punkt ciężkości publikowanej dotychczas problematyki stanowią analizy stylo-krytyczne utworów kompozytorów
współczesnych. Autorzy prezentowanych prac nie tylko wywodzą się z instytucji, przy której afiliowane jest czasopismo
(Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), ale również reprezentują inne ośrodki
w Polsce oraz za granicą (Czechy, Słowacja, Ukraina) o profilu muzykologicznym, artystycznym i edukacyjno-muzycznym.
Redakcja otwarta jest również na publikacje studentów i młodych naukowców. Czasopismo stosuje podwójnie ślepą
procedurę recenzowania (double-blind peer review) oraz jest publikowane w otwartym dostępie (Open Access).
W marcu 2019 roku „Edukacja Muzyczna” uzyskała rekomendację Zespołu doradczego do finansowania w ramach
programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” i jest przewidziana do objęcia finansowaniem. Ocena ekspercka
dała czasopismu 76 punktów. ,,Edukacja Muzyczna" znajduje się na liście czasopism naukowych MNiSW
poz. 27955. Aktualnie Autor za publikację artykułu otrzymuje 20 punktów.

                                                                                            ISSN 2545–3068 
                                                                                                    DOI: 
                                                                                 
http://dx.doi.org/10.1692/em