O czasopiśmie

Zakres i zasięg 

„Edukacja Muzyczna” to czasopismo o profilu naukowym, którego celem jest nie tylko prezentacja najnowszych  zagadnień  związanych  z  szeroko  pojętymi  problemami  odnoszącymi  się  do  różnych form dydaktyki muzyki, ale przede wszystkim chodzi tu o „edukację” rozumianą jako poszerzanie wiedzy w zakresie szeroko rozumianych badań muzykologicznych w ramach dyscyplin – nauki o sztuce i sztuki muzyczne.

Na łamach rocznika publikowane są zatem artykuły, które podejmują tematykę muzykologiczną z zakresu: historii muzyki nie tylko polskiej i nie tylko dotyczą one muzyki współczesnej, chociaż temu okresowi poświęcono najwięcej uwagi. Teksty dedykowane są takim zagadnieniom jak m.in.: badania źródłoznawcze muzyki, w tym muzyki dawnej, etnomuzykologii, technikom kompozytorskim, związkom muzyki z literaturą, filozofii muzyki, wokalistyce, dyrygenturze, zagadnieniom dotyczącym percepcji muzycznej oraz różnym aspektom związanym z dydaktyką muzyki i pedagogiką muzyki, etc.  

Autorzy  prezentowanych  prac  nie tylko  wywodzą  się z instytucji,  przy której  afiliowane  jest czasopismo  (Uniwersytet Jana Długosza  w  Częstochowie),  ale  przede  wszystkim  reprezentują   inne  ośrodki   w Polsce oraz zagraniczne (Czechy, Słowacja, Ukraina, Słowenia, Chiny) o profilu muzykologicznym, artystycznym i edukacyjno-muzycznym. Redakcja otwarta jest również na publikacje studentów i młodych naukowców. Czasopismo ukazuje się raz do roku w wersji papierowej i elektronicznej w modelu Open Access. Podstawową wersją rocznika jest wersja drukowana. 

Słowa kluczowe:  analizy stylo-krytyczne utworów  muzycznych, działalność artystyczna kompozytorów i  wykonawców,  etnomuzykologia,  związki  muzyki  z  literaturą,  filozofia muzyki,  badania  źródłoznawcze  muzyki,  percepcja  muzyki, życie  koncertowe,  estetyka  muzyki,  muzyka  XX  i  XXI  wieku, polska muzyka skrzypcowa, muzyka na Ukrainie, muzyka na Słowacji, muzyka w Czechach, dydaktyka muzyki, systemy wychowania muzycznego, pedagogika muzyczna.

Historia czasopisma 

Początki czasopisma „Edukacja Muzyczna” sięgają roku 2005, kiedy to z inicjatywy dr Marty Popowskiej został opublikowany pierwszy zeszyt serii wydawniczej: „Edukacja Muzyczna”, w ramach „Prac Naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, jako publikacja zwarta. Pierwsze cztery numery ukazały się zatem w formule monografii zbiorowej. W roku 2010 seria ta zachowując dotychczasowy tytuł „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. Edukacja Muzyczna” przekształciła się w czasopismo, którego zeszyty o numerach 5–12 ukazywały się w latach 2010–2017 pod numerem ISSN 1895-8079. W roku 2018 został zmieniony tytuł. Powodem tego było przekształcenie uczelni, przy której afiliowany jest rocznik, w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Aktualny tytuł czasopisma to „Edukacja Muzyczna”, identyfikowany numerem ISSN 2545-3068. Nietrudno zauważyć, że jest on w istocie skróconą wersją poprzedniego tytułu. Rocznik kontynuuje także przyjętą wcześniej numerację i szatę graficzną. 


Czasopismo jest na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Publikowane artykuły otrzymują 40 punktów. 

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.