Czasopismo „Edukacja Muzyczna” założone z inicjatywy Marty Popowskiej w roku 2005 ukazuje się
w wersji papierowej i elektronicznej.  Pierwotny tytuł rocznika – „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza.
Edukacja Muzyczna” obowiązywał w latach 2005–2017. W roku 2018 z powodu przekształcenia uczelni, przy której
afiliowane było czasopismo w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, tytuł
periodyku musiał ulec zmianie i obecne brzmi „Edukacja Muzyczna”. Przy zmianie tytułu kierowano się
przede wszystkim zasadami zachowania ciągłości i przejrzystością. Stąd nowy tytuł jest w istocie skróconą wersją
poprzedniego, z zachowaniem ciągłości numeracji i całej dotychczasowej szaty graficznej. Wraz z modyfikacją tytułu
musiał również ulec zmianie numer ISSN 1895-8079, który dotyczył zeszytów wydanych w latach 2010–2017.
Nowy, obowiązujący od roku 2018 numer, to ISSN 2545–3068.

Rocznik „Edukacja Muzyczna” poświęcony jest szeroko pojętej problematyce muzycznej, podejmuje tematykę
muzykologiczną z zakresu historii muzyki polskiej, technik kompozytorskich, instrumentologii, związków muzyki
z literaturą, instrumentalistyki, dyrygentury, zagadnień percepcji muzycznej oraz dydaktyki instrumentalnej i emisji
głosu. Punkt ciężkości publikowanej dotychczas problematyki stanowią analizy stylo-krytyczne utworów kompozytorów
współczesnych. Autorzy prezentowanych prac nie tylko wywodzą się z instytucji, przy której afiliowane jest czasopismo
(Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), ale również reprezentują inne ośrodki
w Polsce oraz za granicą (Czechy, Słowacja, Ukraina) o profilu muzykologicznym, artystycznym i edukacyjno-muzycznym.
Redakcja otwarta jest również na publikacje studentów i młodych naukowców. Czasopismo stosuje podwójnie ślepą
procedurę recenzowania (double-blind peer review) oraz jest publikowane w otwartym dostępie (Open Access).
W marcu 2019 roku „Edukacja Muzyczna” uzyskała rekomendację Zespołu doradczego do finansowania w ramach
programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” i jest przewidziana do objęcia finansowaniem. Ocena ekspercka
dała czasopismu 76 punktów.  

                                                                                            ISSN 2545–3068 
                                                                                                    DOI: 
                                                                                 
http://dx.doi.org/10.1692/em