Procedura recenzowania

o Złożenie artykułu do publikacji w czasopiśmie  „Edukacja Muzyczna” 
  oznacza zgodę Autora na proces recenzji.

o Procedura recenzowana jest zgodna z zaleceniami MNiSW 
   „Dobre praktyki w procedurach recenzowania w nauce” tutaj>>


o Najpierw artykuł oceniany jest wstępnie pod względem formalnym i tema-
   tycznym przez Radę Naukową czasopisma. W przypadku braku uwag, artykuł
   zostaje skierowany do dwóch recenzentów, będących specjalistami w dziedzi-
   nie, której dotyczy nadesłany artykuł. Recenzenci posiadają co najmniej tytuł
   doktora habilitowanego (w przypadku recenzentów z Polski) i nie są członkami 
   redakcji czasopisma. 

 

o  Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej placówki,
   z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem
   w konflikcie interesów.


o  Redakcja wdrożyła zaporę ghostwriting oraz guest authorship.  W związku
   z tym oczekujemy, że Autorzy zwrócą szczególną uwagę na zamieszczanie
   w swych artykułach dokładnych informacji o ewentualnym udziale innych osób
   na wszystkich etapach powstawania nadsyłanych tekstów.



o   W przypadku artykułów opracowywanych przez kilku Autorów są oni zobowią-
    zani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie opracowania
    (z podaniem informacji, kto jest Autorem koncepcji, metod, narzędzi badaw-
    czych i wykonawcą badań). Główną odpowiedzialność za artykuł ponosi Autor
    zgłaszający. Druki do pobrania word>> pdf>>

 

o    Po wstępnym zakwalifikowaniu pracy do druku przypisuje się jej kod identy-
     fikacyjny, obowiązujący w procesie recenzowania. Recenzenci i Autorzy
     pozostają sobie nieznani (double-blind review proces).


o    Recenzenci, poza uwagami merytorycznymi, zaznaczają w formularzu
     recenzji swoją opinię, która jest brana pod uwagę przez redakcję cza-
     sopisma:

   – tekst nadaje się do publikacji w obecnej postaci

   – tekst nadaje się do publikacji po wprowadzeniu poprawek

   – tekst wymaga wprowadzenia istotnych poprawek
      i ponownego zrecenzowania

   – tekst nie nadaje się do publikacji 

      Formularz recenzji do pobrania:  pdf>>   word>>

 

o    Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed
     jej publikacją.

o    Autor informowany jest o wyniku recenzji, następnie możliwa jest
      korespondencja z redakcją dotycząca ewentualnych uwag bądź
      kwalifikacji do druku. 

 

o     Ostateczną decyzję o kwalifikacji artykułu do druku podejmuje
      redaktor naczelny po ewentualnym zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

o      Prosimy autorów artykułów o dostosowanie się do zasad przygotowania
      tekstu obowiązujących w Wydawnictwie Akademii im. Jana Długosza
      w Częstochowie. Zasady w pliku PDF do pobrania tutaj>>

 

o     Autor jest zobligowany do złożenia: oświadczenia oryginalności arty-
      kułu  – druk do pobrania tutaj>> , oświadczenia o dostosowaniu się
      do uwag recenzentów – druk do pobrania tutaj>>, do podania infor-
      macji o źródłach finansowania swoich badań, w przypadku gdy nadesłany
      artykuł powstał dzięki uzyskanemu grantowi lub innej formie finansowania
      nauki.

 

o      Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie 
       z powiadomieniem odpowiednich instytucji (pracodawców, towarzystw
       naukowych, wydawnictw naukowych itp.).

 

o    Redakcja przyjmuje artykuły przez cały rok kalendarzowy. Proces
      redakcyjny nad kolejnym tomem rozpoczyna się w czerwcu a cza-
      sopismo ukazuje się w grudniu każdego roku.