Procedura recenzowania

Procedura recenzowana jest zgodna z zaleceniami MNiSW 
„Dobre praktyki w procedurach recenzowania w nauce”

Opis procesu recenzji

Złożenie przez autora tekstu do publikacji w czasopiśmie „Edukacja Muzyczna” oznacza zgodę autora na proces recenzji. Nadesłane do redakcji teksty najpierw podlegają wstępnej ocenie. Na tym etapie tekst może być odrzucony jeśli zawiera przynajmniej jeden z wymienionych mankamentów: nie odpowiada profilowi czasopisma, nie nosi znamion oryginalności, nie spełnia wymogów edytorskich, nie respektuje wytycznych dla autorów, łamie zasady etyki publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w nadesłanych tekstach (np. korekta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów i śródtytułów etc.), a także innych zmian wynikających z zasad edytorskich i stylistycznych oraz dotyczących skróceń tekstu, etc.

W przypadku braku uwag, tekst otrzymuje kod identyfikacyjny, który obowiązuje w procesie recenzowania. Następnie zostaje skierowany do co najmniej dwóch recenzentów, będących specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłany artykuł. Recenzenci posiadają co najmniej tytuł doktora habilitowanego (w przypadku recenzentów z Polski) i nie są członkami redakcji czasopisma. Recenzenci i autorzy pozostają sobie nieznani (double-blind review proces).

Nadesłane prace nie są wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą autorzy oraz do osób mogących pozostawać z autorem w konflikcie interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje zawodowe w tym np. relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Recenzenci składają oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesu z autorem recenzowanego artykułu, które stanowi pkt. 13 formularza recenzji.

Recenzenci, poza uwagami merytorycznymi, zaznaczają w formularzu recenzji swoją opinię, która jest brana pod uwagę przez redakcję czasopisma:

  • praca może być przyjęta w obecnej postaci;
  • praca może być przyjęta po uwzględnieniu poprawek wskazanych przez recenzenta;
  • praca może być przyjęta po uwzględnieniu gruntownych poprawek merytorycznych;
  • po wprowadzeniu gruntownych poprawek i zmian pracę należy poddać ponownemu recenzowaniu;
  • praca nie nadaje się do opublikowania.

Autor informowany jest o wyniku recenzji, następnie możliwa jest korespondencja z redakcją dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do druku. Autor składa oświadczenie o dostosowaniu się do uwag recenzentów.

Ostateczną decyzję o kwalifikacji artykułu do druku podejmuje Redaktor Naczelny
po ewentualnym zasięgnięciu opinii Rady Naukowej. 

Wzór formularza recenzji do pobrania:  pdf>>  docx>>

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.