Oczekiwania wobec autorów

Autorzy przesłanych do redakcji tekstów oświadczają, że zgłoszone teksty są całkowicie oryginalne, nie naruszają praw osób trzecich, a korzystanie z cudzych prac odbywa się zgodnie z regułami prawa autorskiego.

W przypadku nadesłania artykułów wieloautorskich autorzy określają procentowo własny udział w przygotowaniu tekstu.

Autorzy składają oświadczenie, że zgłoszona praca nie była wcześniej publikowana i nie została wysłana do innego czasopisma.

Autorzy dają wydawcy czasopisma prawo do nieograniczonego publikowania artykułu w otwartym dostępie. 

Autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO).

Autorzy przygotowują publikację w sposób rzetelny, unikają stronniczości i braku obiektywizmu oraz wprowadzają zaproponowane przez recenzentów poprawki w terminie określonym przez redakcję czasopisma.