Samoocena wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych studentów podstawą ewaluacji programu studiów kierunku turystyka i rekreacja
PDF

Słowa kluczowe

kompetencje społeczne
wiedza
umiejętności zawodowe
szkolnictwo wyższe
student turystyki i rekreacji
rynek pracy

Jak cytować

Łubkowska, W., Nadobnik, J., Tarnowski, M., & Nowak, M. A. (2019). Samoocena wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych studentów podstawą ewaluacji programu studiów kierunku turystyka i rekreacja. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(4), 145–161. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.43

Abstrakt

Celem pracy była analiza samooceny wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych studentów kierunku turystyka i rekreacja oraz wskazanie możliwości modyfikacji i wzbogacenia programów kształcenia. Badaniami, w roku akademickim 2015/2016, objęto 88 studentów kierunku turystyka i rekreacja Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem techniki ankiety (kwestionariusz własnego autorstwa), wywiadu nieskategoryzowanego i obserwacji. Do wnioskowania statystycznego użyto standardowych metod statystycznych: frekwencji cech oraz testu niezależności chi-kwadrat. Wyniki badań w zakresie samooceny wiedzy, kompetencji zawodowych i społecznych respondentów odniesiono do ich identyfikacji z kierunkiem studiów. Stwierdzono, że większość studiujących turystykę i rekreację identyfikowała się z wybranym kierunkiem. Poziom samooceny wiedzy studentów – zwłaszcza z zakresu specjalności – nie był wy-soki. Zaobserwowano związek między poziomem identyfikacji a samooceną umiejętności i kompetencji. Studenci mocnej identyfikujący się z kierunkiem studiów wyżej oceniali swoje umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne.Podejmowane działania – w celu dostosowania programu studiów do poziomu przygotowania kandydatów oraz potrzeb rynku pracy – korelują z uzyskanymi wynikami. Powinny przynieść za-mierzony efekt w postaci wzrostu tych kompetencji, których deficyt stwierdzono w badaniach.

https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.43
PDF