Nowe media w rzeczywistości szkolnej – rewolucja, ewolucja czy regresja

Abstrakt

Przełom XX i XXI w. to okres błyskawicznego rozwoju i ekspansji tzw. nowych mediów. Pod pojęciem tym rozumie się w chwili obecnej przede wszystkim komputery i Internet. Te osiągnięcia współczesnej techniki mają niezwykle istotny wpływ na niemal każdą dziedzinę ludzkiego funkcjonowania, począwszy od rozrywki, przez pracę i komunikowanie się, do handlu, bankowości i edukacji. Nawet gdyby dydaktyka ogólna nie zajęła się nowymi mediami i nie dostrzegła ich obecności w życiu człowieka, to i tak jakość procesu nauczania i uczenia się zmienią się ze względu na łatwiejszy dostęp do informacji oraz możliwość jej wymiany na bardzo szeroką skalę. Dlatego też badacze przykładają do tego problemu coraz większą wagę. Niestety, wnioski płynące z podejmowanych do tej pory analiz empirycznych oraz teoretycznych dalekie są od jednoznaczności. Tymczasem od tego, jak podejdziemy do obecności nowych mediów w edukacji, zależy w znacznej mierze odpowiedź na zawarte w tytule niniejszego opracowania pytanie. Czy zmiany w procesie kształcenia spowodowane wprowadzeniem nowych środków technicznych spowodują radykalne, rewolucyjne zmiany w jego jakości? A może zmiany te będą stopniowe i łagodne (zgodne z definicją ewolucji)? A może przez niewłaściwe podejście do problematyki relacji człowieka z nowymi mediami będziemy świadkami regresji – obniżenia jakości nauczania i uczenia się? Tym właśnie problemom poświęcone zostało niniejsze opracowanie. Współczesna dydaktyka musi zajmować się procesem komputeryzacji kształcenia, pisać o tym i badać potencjalne możliwości, korzyści i zagrożenia związane z analizowanym zjawiskiem. Opracowania takie powinny powstawać na wielu płaszczyznach, ale niewątpliwie dydaktyka ogólna i jej podstawy powinny pełnić w nich wiodącą rolę.

Pdf

Bibliografia

Berne, E. (1994). Seks i kochanie. J. Mikos (tłum.). Warszawa.

Berne, E. (1994). W co grają ludzie. P. Izdebski (tłum.). Warszawa.

Griffin, E. (2003). Podstawy komunikacji społecznej. O. i W. Kubińscy, M. Kacmajor (tłum.). Gdańsk.

Juszczyk, S., Zając, W. (1997). Komputerowa edukacja uczniów z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu. Katowice.

Kotarbiński, T. (1957). Wybór pism. Warszawa.

Kupisiewicz, C. (1966). Nauczanie programowane. Warszawa.

Okoń, W. (1998). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa.

Reeves, B., Nass, C. (2000). Media i ludzie. H. Szczerkowska (tłum.). Warszawa.

Sadura, W. (1979). Funkcje powszechnej szkoły średniej a rola środków dydaktycznych. W: W. Sadura (red.). Funkcje i zasady stosowania środków dydaktycznych w nowoczesnej szkole. Warszawa.

Skłodowski, J. (1987). Video, mikrokomputer i szkoła nowoczesna. Ruch Pedagogiczny, 6.

Stoll, C. (1999). High Tech Heretic. Why Computers don’t Belong in the Classroom and Other Reflections by a Computer Contrarian. Nowy Jork.

Talarek, M. Czym właściwie są „nowe media”. http://twentynineninetynine.wordpress.com/2006/01/30/czym-wlasciwie-sa-nowe-media/.

Zaczyński, W.P. (1980). Proces dydaktyczny. Cele i zasady nauczania. W: M. Godlewski, S. Krawcewicz, J. Wołczyk, T. Wujek (red.). Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa.

Zaczyński, W.P. (1990). Uczenie się przez przeżywanie. Warszawa.

http://manovich.net/. http://pl.wikipedia.org/.