Postmoderna: przerwany projekt?

Abstrakt

Brak

Pdf

Bibliografia

Agamben, G. (2008). Homo Sacer. Suwerenna władza i nagie życie. M. Salwa (tłum.). Warszawa.

Badiou, A. (2005). Being and Event. London.

Badiou, A. (2007). Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu. J. Kutyła, P. Mościcki (tłum.). Kraków.

Butler, J., Laclau, E., Žižek, S. (2000). Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on The Left. London.

Derrida, J. (2005). The Politics of Friendship. London – New York.

Domańska, E., Loba, M. (2009). French Theory w Polsce. Poznań.

Girard, R. (1989). Things Hidden Since the Foundation of the World. Stanford.

Habermas, J. (1996). Moderna – niedokończony projekt. W: S. Czerniak, A. Szahaj (red.). Postmodernizm a fi lozofi a. Wybór tekstów. Warszawa.

Habermas, J. (2005). Filozofi czny dyskurs nowoczesności. M. Łukasiewicz (tłum.). Kraków.

Jameson, F. (1984). Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism. New Left Review, 146.

Laclau, E. (2005). On Populist Reason. London.

Laclau, E. (2009). Rozum populistyczny. T. Szkudlarek i in. (tłum.). Wrocław.

Laclau, E., Mouffe, Ch. (2007). Hegemonia i socjalistyczna strategia: przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej. S. Królak (tłum.). Wrocław.

Szkudlarek, T. (2009). Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu. Kraków.

Tak zwana globalizacja. Z Zygmuntem Baumanem rozmawia Witold Gadomski. Gazeta Wyborcza. http://niniwa2.cba.pl/tak_zwana_globalizacja.htm (09.11.2001).

Žižek, S. (2001a). The Fragile Absolute. Or, Why is Christian Legacy Worth Fighting For? London.

Žižek, S. (2001b). Wzniosły obiekt ideologii. J. Bator, P. Dybel (tłum.). Wrocław.