Nowe koncepcje i modele całożyciowego poradnictwa kariery. Możliwości i ograniczenia
Pdf

Słowa kluczowe

zrównoważony rozwój człowieka
całożyciowe poradnictwo kariery
model Life Design
teoria „konstrukcji kariery” M. Savickasa
teoria „konstrukcji życia” J. Guicharda
rozwój tożsamości
rozwój ego
dojrzałość do konstruowania własnego życia

Abstrakt

Współczesna rzeczywistość skomplikowała życie człowieka. Nie w każdej sytuacji jest on w stanie samodzielnie sobie poradzić. W trudnej postmodernistycznej rzeczywistości XXI wieku na znaczeniu zyskują więc różne działania pomocowe i interwencyjne. Zalicza się do nich m.in. całożyciowe poradnictwo kariery. Nowy model życia człowieka spowodował jednak potrzebę wypracowania nowych modeli, również w poradnictwie. Tego z pewnością niełatwego wyzwania podejmuje się wielu badaczy wywodzących się z różnych dziedzin nauki. Pierwsze nowoczesne teorie poradnictwa kariery M. Savickasa i J. Guicharda zostały wypracowane na początku XXI wieku i opierają się na modelu konstrukcji życia Life Design. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy mogą być wykorzystane w pracy z młodzieżą szkolną.

https://doi.org/10.16926/pe.2016.09.07
Pdf

Bibliografia

Arnsperger, Ch. (2016). Wykład plenarny pt. Podejmowanie zrównoważonych wyborów życiowych i zawodowych: spojrzenie z perspektywy ekonomiki egzystencjalnej wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę UNESCO Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 6–8 czerwca 2016.

Bańka, A. (2005). Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy: psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym. Poznań: Wydawnictwo Print-B.

Bańka, A. (2007). Psychologiczne doradztwo karier, Poznań: Wydawnictwo Print-B.

Drabik-Podgórna, V. (2016). Współczesne poradnictwo – antropocentryczne myślenie wrażliwe na dialog. W: J. Guichard, V. Drabik-Podgórna, M. Podgórny (red.), Counselling and dialogue for sustainable human development. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Di Fabio, A. (2014). Poradnictwo kariery i psychologia pozytywna XXI wieku. Nowe konstrukty i sposoby oceny skuteczności działań doradczych. Studia Poradoznawcze, 3.

Duarte, M. (2015). Od doradztwa zawodowego do poradnictwa kariery. Life Designing czy Life Coaching, Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę UNESCO Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 19–20 maja 2015.

Guichard, J. (2016). Career guidance, education, and dialogu es for a fair and sustainable human development, W: J. Guichard, V. Drabik-Podgórna, M. Podgórny (red.), Counselling and dialogue for sustainable human development. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kargulowa, A. (2010). Zmiany w polskim poradnictwie [Changes In counselling In Poland]. Edukacja Dorosłych, 1.

Luken, T. (2013). Przygotowanie do konstruowania kariery – czy rzeczywiście zmierzamy w dobrym kierunku? Studia Poradoznawcze, 2.

Manterys, A., Mucha, J. (2009). Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Punkt widzenia 2009. W: A. Manterys, J. Mucha (red.), Nowe perspektywy teorii socjologicznej [New perspectives of sociologigical theory: The 2009 point of view], Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Paszkowska-Rogacz, A. (2015). Orientacja temporalna młodzieży a jej dojrzałość do planowania kariery. Studia Poradoznawcze, 4.

Patton, W., McMahon, M. (2006). Career Development and Systems Theory: Connecting Theory and Practice, Rotterdam – Boston – Taipei: Sense Publishers.

Savickas, M.L. (2011). Carrer counseling. Washington: American Psychological Association.

Savickas, M.L. (2013). Career Construction Theory and Practice. W: R.W. Lent, S.D. Brown (red.), Career development and counseling: Putting theory and research to work. Hoboken, NJ: Wiley.

Spętana, J. (2015). Maria Eduarda Duarte, Poradnictwo i Life designing: Jak pomagać w konstruowaniu kariery? O poszukiwaniu wiedzy i sensu życia w poradnictwie kariery. Katedra UNESCO, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 19–20 maja 2015 r. Studia Poradoznawcze, 4.

Sullivan, S.E. Arthur, M.B. (2006). The Evolution of Boundaryless Career Concept: Examining Physical and Psychological Mobility. Journal of Vocational Behavior.