Wyniki badań własnych dotyczących realizacji edukacji międzykulturowej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
Pdf

Słowa kluczowe

edukacja międzykulturowa
edukacja globalna
nauczyciel wychowania przedszkolnego

Abstrakt

Praca ma na celu prezentację wybranych zagadnień dotyczących realizacji edukacji międzykulturowej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zawiera wprowadzenie teoretyczne do poruszanego tematu, a w nim rozważania definicyjne, odwołanie do badań innych autorów, dotyczących istoty edukacji międzykulturowej, a także prezentacje możliwości doskonalenia nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z edukacji międzykulturowej. W pracy zaprezentowano także wyniki badań własnych, których celem było poznanie, czy i jakie treści z zakresu edukacji międzykulturowej wprowadzane są na poziomie wychowania przedszkolnego, czy nauczyciele wychowania przedszkolnego są przygotowani do jej realizacji, a także jakie metody i formy wykorzystują oraz z jakich materiałów dydaktycznych korzystają. Były to badania ilościowo-jakościowe, podczas których wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, z zastosowaniem techniki ankiety, wywiadu i analizy dokumentów. Wyniki badań pokazały, że nauczyciele wychowania przedszkolnego posiadają podstawową wiedzę z zakresu edukacji międzykulturowej, jednak jakość jej realizacji w pracy  z dziećmi znacznie poprawia udział w kursach i szkoleniach z tego zakresu, z których nauczyciele rzadko korzystają, nie znając tej oferty doskonalenia zawodowego. Deklarują jednak chęć udziału w takich zajęciach, które mogą znaczenie przyczynić się do poszerzenia ich warsztatu metod i form pracy oraz wzbogacić zasób stosowanych pomocy dydaktycznych, ukierunkowanych na profesjonalną realizację edukacji międzykulturowej na poziomie wychowania przedszkolnego. 

https://doi.org/10.16926/pe.2018.11.08
Pdf

Bibliografia

Barzykowski, K., Grzymała-Moszczyńska, H., Dzida, D., Grzymała-Moszczyńska, J., Kosno, M. (red.). (2013). Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności. Warszawa: Wydawnictwo Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Centrum Edukacji Obywatelskiej, (2018a). Definicja edukacji globalnej. Pobrane z: https://globalna.ceo.org.pl/definicja-edukacji-globalnej [dostęp: 1.10.2018].

Centrum Edukacji Obywatelskiej, (2018b). Wielokulturowość i międzykulturowość. Pobrane z: http://www.ceo.org.pl/pl/szkolatolerancji/news/wielokulturowosc-i-miedzykulturowosc [dostęp: 1.10.2018].

Ekstrand, H. (1995). Multicultural Education (s. 3963). W: T. Husen, T.N. Postlethwaite (eds.), The International Encyclopedia of Education (vol. 7). Oxford: Pergamon. Fundacja Edukacji Międzykulturowej. Szkolenia z zakresu edukacji międzykulturowej dla nauczycieli. Pobrane z: http://miedzykulturowa.org.pl/wp/wp-content/uploads/2017/01/oferta-szkolen-dla-nauczycieli.pdf [dostęp: 3.10.2018].

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, (2018a). Od migracji do integracji. Vademecum. Pobrane z: http://www.hfhrpol.waw.pl/wielokulturowosc/vademecum.html [dostęp: 2.10.2018].

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, (2018b). Warsztat: Wielokulturowość w polskiej szkole. Pobrane z: http://www.hfhr.org.pl/wielokulturowosc/ page.php?pag=5&sec=14 [dostęp: 2.10.2018].

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, (2018c). Weź kurs na wielokulturowość. Pobrane z: http://www.hfhr.pl/dzialania/edukacja/wez-kurs-na-wielokulturowosc/ [dostęp: 2.10.2018].

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (2018d). III Kurs Trenerski Kompetencji Międzykulturowych. Pobrane z: http://www.hfhr.org.pl/wielokulturowosc/page.php?pag=5&sec=14 [dostęp: 2.10.2018].

Kuleta-Hulboj, M. (2005). Edukacja międzykulturowa: problemy definicyjne. Auxilium Sociale, 2, 77–99.

Kuratorium Oświaty w Warszawie. Bezpłatne szkolenia dotyczące edukacji międzykulturowej. Pobrane z: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/1804,Bezplatne-szkoleniadotyczace-edukacjimiedzykulturowej.html. [dostęp: 3.10.2018].

Milerski, B. (2013). Innowierca jako wyzwanie pedagogiczne. W: I. Chrzanowska, B. Jachimczak, K. Pawelczak (red.), Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu pozytywów (s. 37–47). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Nikitorowicz, J. (1995). Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”.

Nikitorowicz, J. (2003). Wartości etosu jako podstawa kształtowania tożsamości wielokulturowej, podłoże konfliktów kulturowych i cel edukacji międzykulturowej. W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Gajdzica (red.), Świat wartości i edukacja międzykulturowa (s. 9–36). Cieszyn – Warszawa: Uniwersytet Śląski – Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie.

Ośrodek Rozwoju Edukacji. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wielokulturowość w szkole. Uczeń cudzoziemski. Pobrane z: https://www. ore.edu.pl/2015/03/wielokulturowosc-w-szkole-uczen-cudzoziemski/ [dostęp: 2.10.2018].

Peć, A. Szkolenie dla Rady Pedagogicznej. Edukacja wielokulturowa. Pobrane z: https://blizejprzedszkola.pl/edukacja-wielokulturowa,6,5.html [dostęp: 3.10. 2018].

Smoter, K. (2016). Wspomaganie edukacyjne uczniów przeżywających trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 4 (42), 51–66. http://dx.doi.org/10.14632/eetp.2016. 11.42.51.

Studium Prawa Europejskiego. Kurs Praca z dzieckiem cudzoziemskim w szkole. Pobrane z: http://szkolawielokulturowa.pl/szkola/seminarium/ [dostęp: 3.10.2018].

Tomasik, A. Kilka słów o edukacji międzykulturowej. Materiały dla nauczycieli i nauczycielek przygotowujących spotkania czytelnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym. Scenariusz zajęć. Pobrane z: https://poczytajmy.ceo.org.pl/ sites/mlodyobywatel.ceo.org.pl/files/a._tomasik_-_kilka_slow_o_edukacji_miedzykulturowej.pdf [dostęp: 3.10.2018].

Weigl, B. Dylematy edukacji wielokulturowej dziecka przedszkolnego. Pobrane z: http://miedzykulturowa.org.pl/czytelnia/artykuly/dylematy-edukacji-wielokulturowej-dziecka-przedszkolnego/ [dostęp: 2.10.2018].