Antropologia edukacji, etnografia szkoły czy antropologia pedagogiczna? W stronę nowej formuły badań nad zróżnicowaniem kulturowym i edukacją
Pdf

Słowa kluczowe

antropologia edukacji
antropologia pedagogiczna
etnografia edukacyjna
etnografia szkoły
różnorodność kulturowa
pedagogika dla cudzoziemców
edukacja międzykulturowa

Abstrakt

Niniejszy tekst stanowi próbę rekonstrukcji historycznej nurtu antropologii edukacji i etnograficznych badań nad związkiem kultury i wychowania. Cel ten realizowany jest poprzez porównanie tez i koncepcji realizowanych w obrębie różnych szkół i tradycji badawczych wyrosłych w odrębnych kręgach paradygmatycznych. W tym przypadku najważniejszym przedmiotem porównania jest tradycja anglosaska i niemiecka. Zestawienie takie pozwala bowiem w znaczniej mierze określić główne założenia teoretyczno-metodologiczne, jakie antropologia edukacji przedstawiała w przeszłości, jak i przedstawia obecnie, czyniąc to już w kontekście globalnym.

https://doi.org/10.16926/pe.2018.11.04
Pdf

Bibliografia

Auernheimer, G. (2004). Drei Jahrzehnte Interkulturelle Pädagogik – eine Bilanz (s. 17–28). W: Y. Karakaşoĝlu-Aydin, U. Boos-Nunning, Y. Karakaşoĝlu, J. Lüddecke (Hrsg.), Migrationsforschung und interkulturelle Pädagogik. Aktualle Entwicklungen in Theorie, Empirie und Praxis, Münster, New York, München, Berlin: Waxmann.

Baumann, G. (2004). Introduction: Nation-state, Schools and Civil Enculturatio (s. 1–18). W: W. Schiffauer, G. Baumann, R. Kastoryano, S. Vertovec (eds.), Civil Enculturation. Nation-state, School and Ethnic Difference in the Netherlands, Britain, Germany and France, New York, Oxford: Berghahn Books.

Benedict, R. (1999). Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Boas, F. (1962). Anthropology of Modern Life. New York: W.W. Norton and Company Inc.

Boas, F. (1912). The Instability of Human Types (s. 99–103). W: Papers on Interracial Problems Communicated to the First Universal Races Congress Held at the University of London, July 26–29, 1911, Boston.

Boas, F. (2004). Scientists as Spies (s. 23–25). W: R.J. Gonzales (ed.), Anthropologists in the Public Sphere. Speaking Out on War, Peace, and American Power. Austin: University of Texas Press.

Boas, F. (2010). Umysł człowieka pierwotnego. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Boles, E. (2006). Ruth Benedict’s Japan: the Benedictions of Imperialism. Dialectical Anthropology, 30 (1–2), 27–70.

Cooper, D. (2012). Immigration and German Identity in the Federal Republic of Germany from 1945 to 2006, Zürich, Berlin: Lit Verlag.

Darnell, R. (2006). Franz Boas: Scientist and Public Intellectual (s. 1–23). W: J.B.R. Chernef, E. Hochwald (eds.), Visionary Observers. Anthropological Inquiry and Education, Lincoln & London: University of Nebraska Press.

Delamont, S. (2012). Anthropology of Education in the Anglophone World (s. 49–69). W: K.M. Anderson-Levitt (ed.), Anhropologies of Education. A Global Guide to Ethnographies Studies of Learning and Schooling, New York, Oxford: Berghahn Books.

Dickopp, K.H. (1973). Die Krise der antropologischen Begründing von Erziehung. Ratingen: A. Hehn Verlag.

Douglas, M. (2012). Jak myślą instytucje? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Eddy, E.M. (1985). Theory, Research and Application in Educational Anthropology (s. 4–25). W: G.D. Spindler (ed.), Education and Cultural Process. Anthropological Approaches, Long Grove: Waveland Press Inc.

Gehlen, A. (2001). W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia. Warszawa: Czytelnik.

Gordon, T., Holland, J., Lahelma, E. (2007). Ethnographic Research in Educational Settings (s. 188–203). W: P. Atkinson, A. Coffey, S. Delemont, J. Lofland, L. Lofland (eds.), Handbook of Ethnography, Los Angeles, London, New Dehli, Singapore: Sage Publications.

Green, T.F. (1971). Citizenship or Certification (s. 129–143). W: M.L. Wax, S. Diamond, F.O. Gearing (eds.). Anthropological Perspectives on Education. New York, London: Basic Books Inc.

Gregory, E., Williams, A. (1998). Family Literacy History and Children’s Learning Strategies at Home and at School: Perspectives From Ethnography and Ethnometodology (s. 19–46). W: G. Walford, A. Massey (eds.), Studies in Educational Ethnography. Vol. 1. Children Learning in Context. Stamford, London: Jai Press Inc.

Griese, H.M. (2004). Kritik de „Interkulturellen Pädagogik”. Essays gegen Kulturalismus, Ethniesierung, Entpolitisierung und einen latenten Rassismus. Münster: Lit Verlag.

Hamann, B. (2005). Pädagogische Anthropologie. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.

Herder, J.G., (1987). Wybór pism. Wrocław: Ossolineum.

Huth, A. (1954): Abriss der pädagogischen Anthropologie. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.

Hymes, D.H. (1977). Qualitative/quantitative research methodologies in education: a linguistic perspective. Anthropology & Education Quarterly, 8 (3), 165–176.

Koepke, W. (1987). Johann Gottfried Herder. Boston: Twayne.

Kronig, W., Eckhart, M., Haeberlin, U. (2007). Immigrantenkinder und schulische Selektion: pädagogische Visionen, theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Wirkung intergrierender und separierender Schulformen in den Grundschuljahren. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.

Lindesmith, A.R., Strauss, A.L. (1990). Critique of culture-personality writings. American Sociological Review, 15, 587–600.

Nohl, H. (1976). Pädagogische Menschenkunde (s. 34–47). W: D. Höltershinken (Hrsg.), Das Problem der Pädagogischen Anthropologie im deutschsprachigen Raum. Darmstadt: Darmstadt Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Nohl, A.M. (2010). Konzepte interkultureller Pädagogik: eine sistematische Einführung. Bad Heilbrun: Julius Klinkhardt Verlag.

Montessori, M. (1909). Pedagogical anthropology. New York: Frederick A. Stokes Company.

Münz, R., Ulrich, R. (1997). Changing Patterns of Immigration to Germany, 1945–1995. Ethnic Origins, Demographic Structure, Future Prospects (s. 67– 81). W: K.J. Bade, M. Weiner (eds.), Migration Past, Migration Future: Germany and the United States. Providence, Oxford: Bergahn Books.

Rousseau, J.J. (1955). Emil, czyli o wychowaniu (t. 1). Wrocław: Ossolineum.

Sanford, J. (ed.). (1999). Encyclopedia of Contemporary German Culture. London and New York: Routledge.

Siegel, B.J., Keesing, F.M., Kimball, S.T. (1955). Models for the Analysis of the Educative Process in American Communities (s. 26–38). W: G.D. Spindler (ed.), Education and Anthropology. Stanford: Stanford University Press.

Sikka, S. (2011). Herder on Humanity and Cultural Difference. Enlightened Relativism. Cambridge: Cambridge University Press.

Spindler, G. (2000). Anthropology and Education: An Overview (s. 53–74). W: G. Spindler, L. Spindler (eds.), Fifty Years of Anthropology of Education. 1950–2000. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associate Publishers.

Roth, H. (1968). Pädogogische Anthropologie. Band 1. Bildsamkeit und Bestimmung. Hannover: Hermann Schroedel Verlag.

Szymański, M.S. (1995). Od pedagogiki dla cudzoziemców do pedagogiki międzykulturowej w Republice Federalnej Niemiec, czyli modernizm i postmodernizm (s. 89–110). W: J. Nikitorowicz (red.), Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie TransHumana.

Wax, M.L. (1973). American Indian Education as a Cultural Transaction (s. 339– 354). W: F.A.I. Iani, E. Storey (eds.), Cultural Relevance and Educational Issues. Reading in Anthropology of Education. Boston: Little Brown and Company.

Wälchli, M. (2006). Der Kulturbegriff in der Interkulturellen Pädagogik. Norderstedt: GRIN Verlag.

Wulf, C., Zirfas, J. (1994). Pädagogische Anthropologie in Deutschland: Rückblick und Aussicht (s. 7–27). W: C. Wulf, J. Zirfas (Hrsg.), Theorien und Konzepte der pädagogischen Anthropologie. Donauwörth: Auer Verlag.

Yildiz, S. (2009). Interkulturelle Erziehung and Pädagogik: Subjektivierung und Macht in den Ordnungen des Nationalen Diskurses. Wiesbaden: VS Verlag.