Antropologia edukacji, etnografia szkoły czy antropologia pedagogiczna? W stronę nowej formuły badań nad zróżnicowaniem kulturowym i edukacją
Pdf

Słowa kluczowe

antropologia edukacji
antropologia pedagogiczna
etnografia edukacyjna
etnografia szkoły
różnorodność kulturowa
pedagogika dla cudzoziemców
edukacja międzykulturowa anthropology of education
pedagogical anthropology
educational ethnography
ethnography of school
cultural diversity
pedagogy for foreigners
intercultural education

Abstrakt

Niniejszy tekst stanowi próbę rekonstrukcji historycznej nurtu antropologii edukacji i etnograficznych badań nad związkiem kultury i wychowania. Cel ten realizowany jest poprzez porównanie tez i koncepcji realizowanych w obrębie różnych szkół i tradycji badawczych wyrosłych w odrębnych kręgach paradygmatycznych. W tym przypadku najważniejszym przedmiotem porównania jest tradycja anglosaska i niemiecka. Zestawienie takie pozwala bowiem w znaczniej mierze określić główne założenia teoretyczno-metodologiczne, jakie antropologia edukacji przedstawiała w przeszłości, jak i przedstawia obecnie, czyniąc to już w kontekście globalnym.

https://doi.org/10.16926/pe.2018.11.04
Pdf

Bibliografia

Auernheimer, G. (2004). Drei Jahrzehnte Interkulturelle Pädagogik – eine Bilanz (s. 17–28). W: Y. Karakaşoĝlu-Aydin, U. Boos-Nunning, Y. Karakaşoĝlu, J. Lüddecke (Hrsg.), Migrationsforschung und interkulturelle Pädagogik. Aktualle Entwicklungen in Theorie, Empirie und Praxis, Münster, New York, München, Berlin: Waxmann.

Baumann, G. (2004). Introduction: Nation-state, Schools and Civil Enculturatio (s. 1–18). W: W. Schiffauer, G. Baumann, R. Kastoryano, S. Vertovec (eds.), Civil Enculturation. Nation-state, School and Ethnic Difference in the Netherlands, Britain, Germany and France, New York, Oxford: Berghahn Books.

Benedict, R. (1999). Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Boas, F. (1962). Anthropology of Modern Life. New York: W.W. Norton and Company Inc.

Boas, F. (1912). The Instability of Human Types (s. 99–103). W: Papers on Interracial Problems Communicated to the First Universal Races Congress Held at the University of London, July 26–29, 1911, Boston.

Boas, F. (2004). Scientists as Spies (s. 23–25). W: R.J. Gonzales (ed.), Anthropologists in the Public Sphere. Speaking Out on War, Peace, and American Power. Austin: University of Texas Press.

Boas, F. (2010). Umysł człowieka pierwotnego. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Boles, E. (2006). Ruth Benedict’s Japan: the Benedictions of Imperialism. Dialectical Anthropology, 30 (1–2), 27–70.

Cooper, D. (2012). Immigration and German Identity in the Federal Republic of Germany from 1945 to 2006, Zürich, Berlin: Lit Verlag.

Darnell, R. (2006). Franz Boas: Scientist and Public Intellectual (s. 1–23). W: J.B.R. Chernef, E. Hochwald (eds.), Visionary Observers. Anthropological Inquiry and Education, Lincoln & London: University of Nebraska Press.

Delamont, S. (2012). Anthropology of Education in the Anglophone World (s. 49–69). W: K.M. Anderson-Levitt (ed.), Anhropologies of Education. A Global Guide to Ethnographies Studies of Learning and Schooling, New York, Oxford: Berghahn Books.

Dickopp, K.H. (1973). Die Krise der antropologischen Begründing von Erziehung. Ratingen: A. Hehn Verlag.

Douglas, M. (2012). Jak myślą instytucje? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Eddy, E.M. (1985). Theory, Research and Application in Educational Anthropology (s. 4–25). W: G.D. Spindler (ed.), Education and Cultural Process. Anthropological Approaches, Long Grove: Waveland Press Inc.

Gehlen, A. (2001). W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia. Warszawa: Czytelnik.

Gordon, T., Holland, J., Lahelma, E. (2007). Ethnographic Research in Educational Settings (s. 188–203). W: P. Atkinson, A. Coffey, S. Delemont, J. Lofland, L. Lofland (eds.), Handbook of Ethnography, Los Angeles, London, New Dehli, Singapore: Sage Publications.

Green, T.F. (1971). Citizenship or Certification (s. 129–143). W: M.L. Wax, S. Diamond, F.O. Gearing (eds.). Anthropological Perspectives on Education. New York, London: Basic Books Inc.

Gregory, E., Williams, A. (1998). Family Literacy History and Children’s Learning Strategies at Home and at School: Perspectives From Ethnography and Ethnometodology (s. 19–46). W: G. Walford, A. Massey (eds.), Studies in Educational Ethnography. Vol. 1. Children Learning in Context. Stamford, London: Jai Press Inc.

Griese, H.M. (2004). Kritik de „Interkulturellen Pädagogik”. Essays gegen Kulturalismus, Ethniesierung, Entpolitisierung und einen latenten Rassismus. Münster: Lit Verlag.

Hamann, B. (2005). Pädagogische Anthropologie. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.

Herder, J.G., (1987). Wybór pism. Wrocław: Ossolineum.

Huth, A. (1954): Abriss der pädagogischen Anthropologie. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.

Hymes, D.H. (1977). Qualitative/quantitative research methodologies in education: a linguistic perspective. Anthropology & Education Quarterly, 8 (3), 165–176.

Koepke, W. (1987). Johann Gottfried Herder. Boston: Twayne.

Kronig, W., Eckhart, M., Haeberlin, U. (2007). Immigrantenkinder und schulische Selektion: pädagogische Visionen, theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Wirkung intergrierender und separierender Schulformen in den Grundschuljahren. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.

Lindesmith, A.R., Strauss, A.L. (1990). Critique of culture-personality writings. American Sociological Review, 15, 587–600.

Nohl, H. (1976). Pädagogische Menschenkunde (s. 34–47). W: D. Höltershinken (Hrsg.), Das Problem der Pädagogischen Anthropologie im deutschsprachigen Raum. Darmstadt: Darmstadt Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Nohl, A.M. (2010). Konzepte interkultureller Pädagogik: eine sistematische Einführung. Bad Heilbrun: Julius Klinkhardt Verlag.

Montessori, M. (1909). Pedagogical anthropology. New York: Frederick A. Stokes Company.

Münz, R., Ulrich, R. (1997). Changing Patterns of Immigration to Germany, 1945–1995. Ethnic Origins, Demographic Structure, Future Prospects (s. 67– 81). W: K.J. Bade, M. Weiner (eds.), Migration Past, Migration Future: Germany and the United States. Providence, Oxford: Bergahn Books.

Rousseau, J.J. (1955). Emil, czyli o wychowaniu (t. 1). Wrocław: Ossolineum.

Sanford, J. (ed.). (1999). Encyclopedia of Contemporary German Culture. London and New York: Routledge.

Siegel, B.J., Keesing, F.M., Kimball, S.T. (1955). Models for the Analysis of the Educative Process in American Communities (s. 26–38). W: G.D. Spindler (ed.), Education and Anthropology. Stanford: Stanford University Press.

Sikka, S. (2011). Herder on Humanity and Cultural Difference. Enlightened Relativism. Cambridge: Cambridge University Press.

Spindler, G. (2000). Anthropology and Education: An Overview (s. 53–74). W: G. Spindler, L. Spindler (eds.), Fifty Years of Anthropology of Education. 1950–2000. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associate Publishers.

Roth, H. (1968). Pädogogische Anthropologie. Band 1. Bildsamkeit und Bestimmung. Hannover: Hermann Schroedel Verlag.

Szymański, M.S. (1995). Od pedagogiki dla cudzoziemców do pedagogiki międzykulturowej w Republice Federalnej Niemiec, czyli modernizm i postmodernizm (s. 89–110). W: J. Nikitorowicz (red.), Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie TransHumana.

Wax, M.L. (1973). American Indian Education as a Cultural Transaction (s. 339– 354). W: F.A.I. Iani, E. Storey (eds.), Cultural Relevance and Educational Issues. Reading in Anthropology of Education. Boston: Little Brown and Company.

Wälchli, M. (2006). Der Kulturbegriff in der Interkulturellen Pädagogik. Norderstedt: GRIN Verlag.

Wulf, C., Zirfas, J. (1994). Pädagogische Anthropologie in Deutschland: Rückblick und Aussicht (s. 7–27). W: C. Wulf, J. Zirfas (Hrsg.), Theorien und Konzepte der pädagogischen Anthropologie. Donauwörth: Auer Verlag.

Yildiz, S. (2009). Interkulturelle Erziehung and Pädagogik: Subjektivierung und Macht in den Ordnungen des Nationalen Diskurses. Wiesbaden: VS Verlag.