Possible ways of translanguaging at the school’s micro-level. The aftermath of a translanguaging project of introducing non-standardised ways of speaking to school for Roma bilingual children
pdf (English)

Słowa kluczowe

transjęzyczność
poziom makro i mikro
dzieci romskie
edukacja dwujęzyczna

Abstrakt

Niniejsze studium dotyczy długoterminowego procesu etnograficznych badań językowych. Badania miały miejsce w szkole podstawowej na Węgrzech, gdzie uczniami były dwujęzyczne dzieci romskie mówiące po węgiersku i rumuńsku, a językiem wykładowym był węgierski. W ramach badań, zainicjowanych w 2016 r., opracowano w szkole podejście edukacyjne oparte na transjęzyczności poprzez liczne podprojekty i trzyletni program partnerstwa strategicznego Erasmus+. Zastosowane podejście transjęzyczności obejmowało domowe sposoby mówienia dzieci romskich w nauce dzieci. Transjęzyczność została po raz pierwszy wprowadzona na poziomie makro szkoły we współpracy z dyrekcją szkoły, badaczami, nauczycielami, rodzicami, stażystami i studentami. Program Erasmus zakończył się w 2021 roku. Niniejsze badanie szczegółowo opisuje, w jaki sposób, po zakończeniu tego projektu na poziomie makro, można utrzymać transjęzyczność na poziomie mikro w szkole. Omówiono również trudności i wyzwania, z jakimi borykają się nauczyciele podczas wdrażania transjęzyczności na poziomie mikro, po zakończeniu planowania i strategii na poziomie makro.

https://doi.org/10.16926/pe.2023.16.09
pdf (English)

Bibliografia

Bartha, Cs., Hámori, Á. (2011). Cigány közösségek, nyelvi sokszínûség és az oktatás nyelvi kihívásai. Magyarországi helyzetkép. Európai Tükör, 3.

Blommaert, J., Rampton, B. (2011). Language and superdiversity. In: J. Blommaert, & B. Rampton, & M. Spotti (eds.), Language and Superdiversities, 13(2), 1–22.

Bodó, Cs., Barabás, B., Gáspár, J., Fazakas, N., Jani-Demetriou, B., Laihonen, P., Lajos, V. (2022). Participation in Sociolinguistic Research. Language and Linguistics Compass, 16(4). https://doi.org/10.1111/lnc3.12451.

Browne, E. (1994). Handa’s Surprise. London: Walker Books Ltd.

Burns, A. (1999). Collaborative Action Research for English Language Teachers. UK: Cambridge University Press.

Busch, B. (2012). The Linguistic Repertoire Revisited. Applied Linguistics, 33(5), 503–523.

Creese, A., Blackledge, A. (2010). Translanguaging in the bilingual classroom: A pedagogy for learning and teaching? The Modern Language Journal, 94, 103–115.

Gal, S. (2008). Language and political space. In: P. Auer, & J.E. Schmidt (eds.), Language and Space. Berlin–Boston: Mouton de Gruyter.

García, O. (2014). Countering the dual: transglossia, dynamic bilingualism and translanguaging in education. In: R. Rubdy, & L. Alsagoff (eds.), The global-local interface, language choice and hybridity (pp. 100–118). Bristol: Multilingual Matters.

García, O., Hesson, S. (2015). Translanguaging frameworks for teachers: Macro and micro perspectives. In: A. Yiacoumetti (ed.), Multilingualism and Language in Education: Current Sociolinguistic and Pedagogical Perspectives from Commonwealth Countries (pp. 221–242). Cambridge: Cambridge University Press.

García, O., Kleyn, T. (2016). Translanguaging with Multilingual Students: Learning from Classroom Moments. New York: Routledge.

García, O., Li, W. (2014). Translanguaging: language, bilingualism and education. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

García, O., Li, W. (2015). Translanguaging, bilingualism and bilingual education. In: W. Wright, & C. Boun, & O. García (eds.), Handbook of Bilingual Education (pp. 223–240). Malden, MA: John Wiley.

García, O., Li, W. (2018). Translanguaging. In: C.A. Chapelle (ed.), The Encyclopedia of Applied Linguistics. John Wiley & Sons, Ltd. https://www.doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal1488.

García, O., Johnson, S., Seltzer, K. (2017). The Translanguaging classroom. Leveraging student bilingualism for learning. Philadelphia: Caslon.

García, O., Otheguy, R. (2021). Conceptualizing Translanguaging Theory/Practice Juntos. In: CUNY-NYSIEB (City University of New York-New York State Initiative on Emergent Bilinguals) (eds.), Translanguaging and transformative teaching for emergent bilingual students. Lessons from the CUNY-NYSIEB Project (pp. 3–24). London–New York: Routledge.

Heltai, J.I. (2020a). Transzlingválás – Elmélet és gyakorlat. Budapest: Gondolat Kiadó.

Heltai, J.I. (2020b). Diskurzusok “igazi” és “elkorcsosult” nyelvekről. Modern Nyelvoktatás, 26(4), 3–15.

Heltai, J.I. (2020c). Translanguaging instead of standardisation: Writing Romani at school. Applied Linguistics Review, 11(3), 463–484.

Heltai, J.I. (2021). Translanguaging as a Rhizomatic Multiplicity. International Journal of Multilingualism, 20 (3), 1016–1030.

Heltai, J.I. (2022). Transzlingváló kiskáté pedagógusoknak. Magyar Református Nevelés, 23(3), 46–54.

Heltai, J.I., Tarsoly, E. (eds.). (2023a). Translanguaging for Equal Opportunities. Speaking Romani at School (pp. 1–14). Volume 121 in the series Contributions to the Sociology of Language [CSL]. Berlin–Boston: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110769609-001.

Heltai, J.I., Tarsoly, E. (2023b). Romani and translanguaging. In: J.I. Heltai, & E. Tarsoly (eds.), Translanguaging for Equal Opportunities. Speaking Romani at School (pp. 25–40). Volume 121 in the series Contributions to the Sociology of Language [CSL]. Berlin–Boston: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110769609-003.

Heltai, J.I., Ábri, I., Kerekes-Lévai, E., Lakatos, E., Lakatos-Balogh, R.R., Lakatos, M., Lakatos, S.Zs., Oláh, M., Makula-Rostás, M. (2023a). Perspectives on friction and collaboration in Tiszavasvári. In: J.I. Heltai, & E. Tarsoly (eds.), Translanguaging for Equal Opportunities. Speaking Romani at School (pp. 41–58). Volume 121 in the series Contributions to the Sociology of Language [CSL]. Berlin–Boston: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110769609-004.

Heltai, J.I., Tarsoly, E., Tündik, Z., Kerekes-Lévai E., Lóthi, B. (2023b). Data collection: Linguistic ethnographic research and participatory approaches. In:J.I. Heltai, & E. Tarsoly (eds.), Translanguaging for Equal Opportunities. Speaking Romani at School (pp. 59–74). Volume 121 in the series Contributions to the Sociology of Language [CSL]. Berlin–Boston: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110769609-005.

Heltai, J.I., Boros, P.R., Jenei, K., Kozmács, I. Székely, M.A. (2023c). Linguistic Repertoire: A despised “mixed” language as a resource for learning. In: J.I. Heltai, & E. Tarsoly (eds.), Translanguaging for Equal Opportunities. Speaking Romani at School (pp. 91–112). Volume 121 in the series Contributions to the Sociology of Language [CSL]. Berlin–Boston: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110769609-007.

Heltai, J.I., Demeter-Berencsi, T., Jani-Demetriou, B., Flumbort, Á., Tündik, Z. (2023d). Teachers’ talk in the translanguaging classroom: Monolingual teachers in bi- and multilingual classrooms. In: J.I. Heltai, & E. Tarsoly (eds.), Translanguaging for Equal Opportunities. Speaking Romani at School (pp. 159–174). Volume 121 in the series Contributions to the Sociology of Language [CSL]. Berlin–Boston: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110769609-010.

Heltai, J.I., Czumpft, K., Falb, G.L., Kerekes-Lévai, E., Köves, G., Molnár, Zs., Vágner, R. (2023e). Translanguaging shift and institutional settings: Impact beyond the classroom. In: J.I. Heltai, E. Tarsoly (eds.), Translanguaging for Equal Opportunities. Speaking Romani at School (pp. 175–198). Volume 121 in the series Contributions to the Sociology of Language [CSL]. Berlin–Boston: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110769609-011.

Heltai, J.I., Tarsoly, E., Gergelyová, V., Jani-Demetriou, B., Lakatos-Balogh, R.R., Lőrincz-Kovács, I., Székely, M.A., Olexa, G. (2023f). Translanguaging and written nonstandard language: Heterographic literacy in and outside school. In: J.I. Heltai, & E. Tarsoly (eds.), Translanguaging for Equal Opportunities. Speaking Romani at School (pp. 245–264). Volume 121 in the series Contributions to the Sociology of Language [CSL]. Berlin–Boston: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110769609-014.

Jani-Demetriou, B., Bodó, Cs., Boros, P.R. (2023). Stylisation, voice and crossing in the classroom. In: J.I. Heltai, & E. Tarsoly (eds.), Translanguaging for Equal Opportunities. Speaking Romani at School (pp. 287–304). Volume 121 in the series Contributions to the Sociology of Language [CSL]. Berlin–Boston: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110769609-016.

Kemény I., Janky, B., Lengyel, G. (2004). A magyarországi cigányság 1971–2003. Budapest: Gondolat – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet.

Lakatos, Sz. (2012). A romani nyelv közösségi használatának és közoktatási helyzetének vizsgálata Magyarországon. PhD Dissertation. Pécs, Hungary: University of Pécs.

Laihonen, P., Heltai, J.I. (2023). Non-standardised ways of speaking and language-policy regimes. In: J.I. Heltai, & E. Tarsoly (eds.), Translanguaging for Equal Opportunities: Speaking Romani at School (pp. 15–24). Volume 121 in the series Contributions to the Sociology of Language [CSL]. Berlin–Boston: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110769609-002.

Li, W. (2011). Moment analysis and translanguaging space: Discoursive construction of identities by multilingual Chinese youth in Britain. Journal of Pragmatics, 43(5), 1222–1235.

Li, W. (2018). Translanguaging as a Practical Theory of Language. Applied Linguistics, 39, 9–30. https://doi.org/10.1093/applin/amx039.

Li, W. (2023). Introduction. In: J.I. Heltai, & E. Tarsoly (eds.), Translanguaging for Equal Opportunities. Speaking Romani at School (pp. XVII–XX). Volume 121 in the series Contributions to the Sociology of Language [CSL]. Berlin–Boston: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110769609-001.

Majzik-Lichtenberger, K., Tündik, Z.,Wesselényi, T. (2023a). Transformation and translanguaging: Evolving student-teacher roles. In: J.I. Heltai, & E. Tarsoly (eds.), Translanguaging for Equal Opportunities. Speaking Romani at School (pp. 113–134). Volume 121 in the series Contributions to the Sociology of Language [CSL]. Berlin–Boston: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110769609-008.

Majzik-Lichtenberger, K., Bárdi, Á., Flumbort, Á. (2023b). Adaptive schooling, effective learning organisation, and translanguaging. In: J.I. Heltai, & E. Tarsoly (eds.), Translanguaging for Equal Opportunities. Speaking Romani at School (pp. 265–286). Volume 121 in the series Contributions to the Sociology of Language [CSL]. Berlin–Boston: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110769609-015.

Maybin, J., Tusting, K. (2011). Linguistic ethnography. In Simpson, J. (ed.), Routledge handbook of applied linguistics (pp. 515–528). Abingdon: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203835654.

Nagy, P. (2007). Cigány csoportok és az együttélési modellek változásai a Kárpát-medencében a 15–20. században. Történelemtanárok (17.) Országos Konferenciája. 2007 október 13–14. https://kisebbsegkutato.tk.hu/uploads/files/olvasoszoba/romaszovegtar/Cigany_csoportok_es_az_egyuttelesi_modellek.pdf [Retrieved July 31, 2023].

Nagy, P. (2020). Parasztok, cigányok, proletárok. Az alsó kaszt és a cigány etnicitás történeti értelmezéséhez (19–20. század). Aetas, 35, 166–184.

Norton, L.S. (2009). Action Research in Teaching and Learning. A practical guide to conducting pedagogical research in universities. London and New York: Routledge.

Otheguy, R., García, O., Reid, W. (2019). A translanguaging view of the linguistic system of bilinguals. Applied Linguistics Review, 10(4), 625–651. https://doi.org/10.1515/applirev-2018-0020.

Szabó, T.P., Castañe Bassa, L., Jani-Demetriou, B., Kerekes-Lévai, E. (2023). Creating translanguaging space through schoolscape design and reflective practices. In: J.I. Heltai, & E. Tarsoly (eds.), Translanguaging for Equal Opportunities. Speaking Romani at School (pp. 199–220). Volume 121 in the series Contributions to the Sociology of Language [CSL]. Berlin–Boston: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110769609-012.

Tarsoly, E., Heltai, J.I. (2023). Introduction. Collaborative research writing: Multiplicity of realities, texts, and translanguaging. In: J.I. Heltai, & E. Tarsoly (eds.), Translanguaging for Equal Opportunities. Speaking Romani at School (pp. 1–14). Volume 121 in the series Contributions to the Sociology of Language [CSL]. Berlin–Boston: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110769609-001.

Tarsoly, E., Schulcz, P., Olexa, G., Ballai, M., Székely, M.A., Lakatos-Balogh, R.R. (2023a). Mediation through translanguaging: The linguistic negotiation of identities and policies. In: J.I. Heltai, & E. Tarsoly (eds.), Translanguaging for Equal Opportunities. Speaking Romani at School (pp. 135–158). Volume 121 in the series Contributions to the Sociology of Language [CSL]. Berlin–Boston: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110769609-009.

Tarsoly, E., Cselle, G., Hoyt-Nikolić, E., Lakatos-Balogh, R.R., Puskás, E., Wesselényi, T. (2023b). Community-based knowledge in culturally transformative pedagogies. In: J.I. Heltai, & E. Tarsoly (eds.), Translanguaging for Equal Opportunities. Speaking Romani at School (pp. 221–244). Volume 121 in the series Contributions to the Sociology of Language [CSL]. Berlin–Boston: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110769609-013.

Tiszavasvári Transzlingváló Műhely [Translanguaging Working Group in Tiszavasvári] (ed.). (2020). Hat romnya mesélinen I–IV. [Six women tell stories I–IV.]. Tiszavasvári: Tiszavasvári Transzlingváló Műhely.

Tusting, K. (2020). General introduction. In: Tusting, K. (ed.), The Routledge Handbook of Linguistic Ethnography (pp. 1–10). London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315675824.

Vogel, S., García, O. (2017). Translanguaging. In: Noblit, G. (ed.), Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford: Oxford University Press.

Williams, C. (1994). Arfarniad o ddulliau dysgu ac addysgu yng nghyddestun addysg uwchradd ddwyieithog [An evaluation of teaching and learning methods in the context of bilingual secondary education] (Unpublished doctoral thesis). University of Wales, Bangor.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Podstawy Edukacji