Wielokulturowość w kontekście nowych implikacji teoretycznych i praktycznych dla poradnictwa zawodowego
pdf

Słowa kluczowe

poradnictwo zawodowe
międzykulturowość
doradztwo
proces
zmiana

Abstrakt

Artykuł skupia się wokół problematyki zmian, jakie zachodzą w obszarze poradnictwa zawodowego, w szczególności w zakresie implikacji teoretycznych dla poradnictwo międzykulturowego. Proces doradczy, znaczenie doradztwa zawodowego, doradztwa edukacyjnego w pracy z klientem odmiennym kulturowo wymaga namysłu nad obecną rzeczywistością i refleksji nad obecnymi i przyszłymi zmianami. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czego oczekuje się od poradnictwa zawodowego, z  którego korzystają osoby pochodzące z innej kultury, jakie są/jakie powinny być kierunku przemian poradnictwa zawodowego, które staje w obliczu kryzysu związanego z epidemią, kryzysu migracyjnego, który nasili się zapewne z powodu kryzysu klimatycznego.

https://doi.org/10.16926/pe.2021.14.02
pdf

Bibliografia

Bauman, Z. (2007). Edukacja: Wobec, wbrew i na rzecz ponowoczesności. Wychowanie, pojęcia, procesy, konteksty. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.

Dembiński, P. (2006). Korupcja jako symptom schorzenia systemu. W: A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski (red.), Korupcja: oblicza, uwarunkowania,przeciwdziałanie (s. 121–122). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

Jakimiuk, B. (2016). Proces budowania kariery zawodowej. W: D. Kukla, W. Duda, Poradnictwo zawodowe – rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym (s. 115–136). Warszawa: Difin.

Olechnicki, K., Załęcki, P. (1999). Słownik socjologiczny. Wydanie II poprawione. Toruń: Graffiti BC.

Launikari, M., Puukari, S. (2007). Poradnictwo i doradztwo multikulturowe. Warszawa: MPiPS.

Lipińska, M. (2008). Warsztaty kompetencji międzykulturowych – podręcznik dla trenerów. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Wieczorek, G., Kukla, D., Duda, W. (2009). Tendencje i wyzwania poradnictwa zawodowego. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Wojtasik, B. (2003). Refleksyjne konstruowanie kariery życiowej w ponowoczesnej codzienności. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, Numer specjalny,343–351.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Podstawy Edukacji