Zastosowanie regresji krokowej do analizy badań dotyczących informatyzacji procesu edukacji

Abstrakt

Metoda regresji krokowej wstecznej pozwala na ujawnienie kilku czynników, które jednocześnie współwyznaczają kształtowanie się określonego procesu społecznego. W życiu społecznym zazwyczaj zawsze o przebiegu określonego procesu decyduje kilka czynników, a więc pewna ich konfiguracja. Metoda regresji wstecznej pozwala na wskazanie tych czynników, a także na moc każdego z nich. Dlatego spośród wielu metod analizowania danych ilościowych metoda regresji krokowej wstecznej zasługuje na uwagę. W przeprowadzonej analizie model regresji wielokrotnej zastosowano do opisania zależności między jedną wybraną zmienną a wieloma innymi zmiennymi. Omówiono zastosowanie tej metody na przykładzie badań empirycznych, które przeprowadzono w listopadzie 2005 r. Badania te dotyczyły obecności nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie edukacyjnym. Ich celem było ustalenie czynników zależnych od nauczycieli i determinujących przenikanie informatyzacji do procesu edukacyjnego. W trakcie analizy danych za pomocą metody regresji krokowej wstecznej poszukiwano czynników najlepiej opisujących zachowania i postawy nauczycieli wobec procesu informatyzacji. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, które czynniki jednocześnie i z jaką mocą wyjaśniają postawy nauczycieli wobec obecności technologii informacyjnej w procesie edukacji.

Pdf

Bibliografia

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. W. Betkiewicz i in. (tłum.). Warszawa.

Dobosz, M. (2004). Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Warszawa.

Kosmala, J. (2008). Nauczyciele wobec informatyzacji procesu edukacji. Częstochowa.