Wojciech Łukaszewski jako krytyk muzyczny

Autor

  • Marcin Tadeusz ŁUKASZEWSKI Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Międzywydziałowy Zakład Fortepianu Ogólnego, Katedra Teorii Muzyki

Słowa kluczowe:

Filharmonia Częstochowska, „Gazeta Częstochowska”, kompozytor, krytyka muzyczna, publicystyka, „Ruch Muzyczny”, szkoła muzyczna, Wojciech Łukaszewski, „Życie Częstochowy”

Abstrakt

Artykuł omawia prace publicystyczne Wojciecha Łukaszewskiego (1936–1978) – kompozyto-ra, pedagoga, dyrektora częstochowskiej szkoły muzycznej w latach 1971–1978, krytyka muzycz-nego i animatora muzycznego. Na początku artykułu skrótowo omówiono ważniejsze prace na-ukowe o Łukaszewskim. Obejmują one artykuły naukowe, hasła w słownikach i encyklopediach, prace magisterskie. Więcej na ten temat autor pisze w swoim artykule Stan badań nad życiem i działalnością Wojciecha Łukaszewskiego (1936–1978), „Seminare. Poszukiwania naukowe”2013, nr 34, s. 351–365.

Krytykę muzyczną Łukaszewski uprawiał razem z kompozycją i pracą pedagogiczną. Było to jednak jego dodatkowe zajęcie. Prowadził on działalność publicystyczną w latach 1968–1977.Współpracował z redakcjami takich gazet, jak: dziennik „Życie Częstochowy”, tygodnik „Gazeta Częstochowska” i dwutygodnik „Ruch Muzyczny”. Wykaz recenzji Łukaszewskiego obejmuje 122 pozycje. Najwięcej z nich ukazało się na łamach „Życia Częstochowy”. Jest to 115 tekstów, w tym 99 to relacje z koncertów (przede wszystkim regularne recenzje koncertów odbywających się w Filharmonii Częstochowskiej), audycji szkolnych, czasem przeglądów zespołów amator-skich, a także refleksje z wyjazdów zagranicznych. 16 recenzji to sprawozdania z odbywających się w Częstochowie festiwali: Festiwalu Młodzieży Muzycznej Jeunesses Musicales i Ogólnopol-skiego Festiwalu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz. W „Ruchu Muzycznym” Łukaszewskiopublikował sprawozdania z trzech pierwszych Ogólnopolskich Festiwali Skrzypcowych (1968, 1969, 1970). Natomiast w „Gazecie Częstochowskiej” (1968, 1972, 1975) pisał o Społecznym Ognisku Muzycznym w Częstochowie. Zebrane prace publicystyczne ukazały się w 2009 r. w książce Łukaszewskiego pt. Muzyczne interludia. Recenzje, sprawozdania, refleksje, wywiady,red. M.T. Łukaszewski, Musica Sacra Edition, Warszawa 2009.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-04