O rozumieniu wartości w komunikacji edukacyjnej. Studium lekcji szkolnej

Abstrakt

Brak

Pdf

Bibliografia

Ablewicz K. (2003), Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczych, Kraków.

Banaszak G., Kmita J. (1994), Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Warszawa.

Banaszak G. (1991), Formy współczesnej kultury muzycznej, Warszawa.

Buchowski M. (1990), Racjonalność. Translacja. Interpretacja, Poznań.

Burszta W. (1986), Język a kultura w myśli etnologiczne, Wrocław.

Gnitecki J. (1996), Elementy metodologii badań w pedagogice hermeneutycznej, Zielona Góra.

Grad J., Kaczmarek U. (red.) (1996), Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu, Poznań.

Kmita J. (1982), O kulturze symbolicznej, Warszawa.

Kmita J. (1985), Kultura i poznanie, Warszawa.

Kmita J. (1982a), Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Warszawa.

Kmita J. (1996), Zakład Historii i Metodologii Nauk o Kulturze (informacja), [w:] U. Kaczmarek (red.), 20-lecie Instytutu Kulturoznawstwa, Poznań.

Kmita J. (1982b), Scjentyzm i antyscjentyzm, [w:] Z. Cackowski (red.), Poznanie – Umysł – Kultura, Lublin.

Kmita J. (1998), Jak słowa łączą się ze światem. Studia krytyczne neopragmatyzmu, Poznań.

Kmita J. (1973), Wykłady z logiki i metodologii nauk, Warszawa.

Kwaśnica R. (1992), O dwóch wersjach pytania o przedrozumienie. Do pedagogiki naukowej i pedagogów z marginesu, [w:] J. Rutkowiak (red.), Pytanie, dialog, wychowani, Warszawa.

Pluta A. (1996), Pedagogika ogólna jako humanistyczna autorefleksja edukacji i jej kultury. Teoretyczno-metodologiczne myśli przewodnie do użytku nauczycieli akademickich i studentów pedagogiki, Częstochowa.

Pluta A. (1997), Pedagogika pogranicza – wymiary podstaw edukacji nauczycielskiej, Częstochowa.

Pluta A. (1997a), Pedagogika ogólna a filozofia nauki. Wybrane problemy poznawcze i konteksty dydaktyczne, Częstochowa.

Pluta A. (1999), Szkice o edukacji i kulturze, Poznań.

Pluta A. (2000), Kultura i edukacja. Podstawy integracji w teorii i praktyce, Częstochowa.

Pluta A. (1989), Edukacja – światopogląd – dydaktyka, „Ruch Pedagogiczny”, 4.

Pluta A. (1993), Osobliwości esencjonalnej budowy dydaktycznych czynności kulturowych konstytuujących wczesnoszkolną edukację dziecka. Teoretyczne, metodologiczne i praktyczne aspekty rekonstrukcji, [w:] Z. Ratajek (red.), Kształcenie wczesnoszkolne w perspektywie zmian w polskim systemie oświatowym, Kielce.

Pluta A. (2001), Interpretacja innowacją w diagnostyce dydaktyczno-pedagogicznej i w pracy nauczyciela, [w:] A. Pluta, J. Zdański (red.), Nauczyciel i szkoła w procesach innowacji pedagogicznych. Aspekty diagnostyczne, Częstochowa.

Pluta A. (2001a), Osobliwości komunikacji dydaktycznej w różnych kontekstach systemu edukacyjnego, [w:] W. Kojs (red.) przy współudziale Ł. Dawid, Procesy komunikacyjne w szkole. Wyznaczniki, tendencje, problem, Katowice.

Roman M. (2005), Potoczna komunikacja językowa w perspektywie społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury Jerzego Kmity oraz semantyki Donalda Davidsona – szkic porównawczy, [w:] K. Zamiara (red.), Kultura. Komunikacja. Podmiotowość, Poznań.

Rutkowiak J. (red.) (1995), Odmiany myślenia o edukacj, Kraków.

Such J., Szcześniak M. (2006), Filozofia nauki, Poznań.

Sójka J. (red.) (1994), Perspektywy refleksji kulturoznawczej, Poznań.

Witkowski L. (1999), O metaaksjologiczne przesłanki reformy edukacji (trójkąt orientacji w kulturze), [w:] A. Pluta (red.), Szkice o edukacji i kulturze. Materiały z sympozjum naukowego „Edukacja a kultura. Oblicza tradycji – transformacje wpływów w teorii i praktyce.”, Poznań.

Witkowski L. (1998), Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, Warszawa.

Zamiara K. (red.) (1985), O kulturze i jej badaniu. Studia z filozofii kultur, Warszawa.