Pomóż mi wyrazić się inaczej, czyli umożliwianie uczniom szkół specjalnych nabywania kompetencji komunikacyjnych – przykłady dobrych praktyk
Pdf

Słowa kluczowe

kompetencje kluczowe
kompetencje komunikacyjne
projekty unijne
audiodeskrypcja
książki dotykowe

Abstrakt

Wraz z rozwojem społeczeństwa wiedzy konieczne staje się stworzenie wszystkim jednostkom, niezależnie od pochodzenia, wieku, płci, (nie-)pełnosprawności, warunków do nabywania kompetencji uznawanych za kluczowe w ich rozwoju oraz pełnieniu ról społecznych. W niniejszym artykule przedstawione zostaną przykłady międzynarodowej współpracy w zakresie budowania kompetencji komunikacyjnych uczniów szkół specjalnych. Próba ich opisu i analizy umożliwi ukazanie inspirujących walorów podejmowanych przedsięwzięć. Może stanowić również zachętę do dalszej wymiany doświadczeń w tym zakresie.

https://doi.org/10.16926/pe.2019.12.09
Pdf

Bibliografia

Bolińska, M. (2014). Z obrazu na słowo. Kilka uwag o technice audiodeskrypcji. Studia Socialia Cracoviensia, 1 (10), 169–180.

Bilewicz, M. (2015). Trudności dzieci z niepełnosprawnością wzroku w nabywaniu kompetencji kluczowych i sposoby ich przezwyciężania. W: J. UszyńskaJarmoc, K. Nadachewicz (red.), Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Praktyka edukacyjna (s. 261–273). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Coste, D. i in. (2003). Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Warszawa: Wydawnictwo CODN.

Dudel, B., Głoskowska-Sołdatow, M. (2017). Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Klus-Stańska, D. (2002). Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Matusi, M. (2017). Wszystko o Kamishibai. Pytania i odpowiedzi. Katowice: Wydawnictwo Tibum.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. 2017 poz. 256.

Toeplitz, K.T. (1984). Sztuka komiksu. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.

Twardowski, A. (2001). Jak dorośli mogą pomóc dziecku jak nauczyć się języka (s. 29–43). W: T. Rzepa (red.), Psychologia komunikowania się. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wendreńska, I. (2013). „Inna szkoła”, czyli dobre praktyki w zakresie nowatorstwa pedagogicznego (s. 141–151). W: Markéta Šauerová (red.), Zážitková Pedagogika a možnosti jejího využii při práci s vybranými cílovými skupinami. Praha: Vysoká Škola Tělesné Výchovy a Sportu Palestra.

Wendreńska, I., Stankowska, N. (2013). Des projets de l’UE comme possinilité de l’amelioration de la qualité de formation professionnelle et l’activation professionnnelle des personnes handicapées mentales. Les expériences à l’Ecole spécialisée pour handicapés cienciences, mentaux 8 à Tychy (s. 104–114). W: A. Stankowski (red.), Visopn dans l’éducation des élèves handicapés mentaux. Fribourg: Association internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions.

Wiśniewska-Kin, M. (2015). Kompetencje kluczowe uczniów w społeczeństwie wiedzy – konieczność mentalnych przewartościowań (s. 13–27). W: J. Uszyńska-Jarmoc, K. Nadachewicz (red.), Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Praktyka edukacyjna, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Zacłona, Z. (2018). Rozważania o kompetencjach kluczowych w kontekście edukacji (s. 10–20). W: Z. Zacłona, B. Lisowska (red.), Kluczowe kompetencje rozwijane w kształceniu i wychowaniu. Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Zawadzka-Bartnik, E. (2013). Problem kompetencji – założenia i edukacyjne iluzje (s. 35–47). W: J. Stańczyk, E. Nowikiewicz (red.), Dydaktyka językowa a kompetencje ogólne. Bydgoszcz: Wydawnictwo Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych.

Żuchowska, W. (1999). Do czego dydaktykom potrzebne jest pojęcie kompetencji. Nowa Polszczyzna, 1, 31–36.

Źródła internetowe

https://en.calameo.com/books/005889121302f70e79ee2 [02.07.2019].

https://twinspace.etwinning.net/79805/pages/page/589855 [01.07.2019]. www.arteterapia.blogspot.pl [29.06.2019].

www.facebook.com/ZespolSzkolSpecjalnychNr8WTychach [01.07.2019].

http://oculino.com/kolobajki-ksiazki-dotykowe/

https://www.tibum.pl/shop/co-to-jest-kamishibai

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dn, 18 grudnia 2006 r. w sprawie kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dn. 30.12.2006, http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2006/962/oj [dostęp: 29.06.2019].