Ut musica poesis. Odniesienia muzyczne w życiu i twórczości Virginii Woolf

  • Maria SEREMET-DZIEWIĘCKA Akademia Muzyczna w Krakowie Wydział Wokalno-Aktorski Katedra Wokalistyki
  • Marek KUCHARSKI Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Instytut Filologii Angielskiej Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej
Słowa kluczowe: epizod, interdyscyplinarność, interludium, intermedialność, intertekstualność, konwergencja, motyw, proza poetycka, publicystyka

Abstrakt

Ideą, która przyświecała nam przy napisaniu artykułu, było uwypuklenie roli motywów muzycz- nych w twórczości literackiej Virginii Woolf, jak również zwrócenie uwagi na związki, które łą- czyły ją z muzyką, jej twórcami oraz odbiorcami. Mimo że poetycka proza pisarki ma charakter interdyscyplinarny, bogato czerpiąc z obszaru sztuk siostrzanych, szczególnie malarstwa, zagad- nienie jej związków z muzyką jest traktowane marginalnie. Choć sama Woolf nie posiadała teore- tycznego przygotowania muzycznego i nie grała na żadnym instrumencie, muzyka odgrywała istotną rolę w jej życiu, albowiem dorastała ona w świecie dźwięków, głównie za sprawą przyrod-niej siostry Stelli. Była też stałą bywalczynią imprez muzycznych. Najsilniej jednak na kształtowa- nie jej wrażliwości i preferencji muzycznych oddziaływali przyjaciele: Saxon Sydney-Turneri kompozytorka Ethel Smythe. Ślady konwergencji muzyki i literatury odnaleźć można nie tylko w eseistyce i powieściach pisarki, ale również w jej twórczości publicystycznej. Warsztat pisarski Woolf ulegał stałej ewolucji. Pisarka bardzo chętnie sięgała do idiomatyki języka muzycznego, wzbogacając tym samym repertuar środków leksykalnych i stylistycznych. Do jej ulubionych kom-pozytorów należeli J.S. Bach, W.A. Mozart i L. van Beethoven. Szczególnie wiele uwagi poświę- ciła jednak R. Wagnerowi, stosunek do muzyki którego w jej dojrzałym pisarstwie uległ poważnej redefinicji. Choć proza Woolf ma charakter wybitnie psychologiczny, o jej wartości decyduje rów- nież wymiar estetyczny, o czym w dużym stopniu decydują odniesienia do muzyki.

Opublikowane
2019-10-04