Muzyka Chopina w międzywojennym Wiedniu

Autor

  • Magdalena DZIADEK Uniwersytet Jagielloński Wydział Historyczny Instytut Muzykologii

Słowa kluczowe:

Chopin, recepcja muzyki Chopina

Abstrakt

Celem artykułu było zebranie najważniejszych wiadomości dotyczących recepcji muzyki Cho- pina w Wiedniu w XX-leciu międzywojennym. Rzut oka wstecz na sprawy chopinowskie w Wiedniu początku XX stulecia i czasów I wojny światowej pozwolił wyróżnić kilka najważniej-szych działów tej recepcji, kontynuowanych w latach 1918–1939. Są to: życie koncertowe, nurt muzyki popularnej, chopinowskie „intermedia” (taniec, teatr, film) oraz piśmiennictwo muzyczne – popularne i profesjonalne. Przytoczone w artykule źródła zostały zinterpretowane z uwzględnie-niem tła społeczno-politycznego. Najważniejszy wniosek wypływający z przeglądu źródeł dotyczy dwutorowości przebiegu wiedeńskiej recepcji Chopina w omawianym okresie: muzyka polskiego kompozytora podlegała z jednej strony funkcjonalizacji prowadzącej do nadmiernej eksploatacjii łączącej się z tym trywializacji wybranej części jego dorobku, drugiej – była przedmiotem mi- strzowskich interpretacji pianistycznych oraz uważnej refleksji ze strony fachowych krytyków muzycznych. W celu uniknięcia nadmiernych uogólnień i uproszczeń autorka proponuje na koniec spojrzenie na dorobek międzywojennej Chopinologii i „chopinofanii” wiedeńskiej z szerszej per-spektywy recepcji Chopina w ośrodkach niemieckojęzycznych.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-04