Opublikowane: 2023-04-011

Kształtowanie się formy współczesnej sonaty gitarowej

Marcin KUŹNIAR
Edukacja Muzyczna
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.16926/em.2022.17.06

Abstrakt

Niniejszy artykuł podejmuje temat kierunków rozwoju sonaty gitarowej po 1950 roku. Historia kształtowania się formy to proces niezwykle dynamiczny, a każda epoka przynosi wiele różnorodnych, często wzajemnie sprzecznych, punktów widzenia. W tym kontekście przeanalizowane zostały pod względem formalnym cztery sonaty gitarowe, reprezentatywne dla omawianego okresu: F. Werthmüller – Sonata A-dur op. 17, A. Ginastera – Sonata op. 47, M. Tippett – The Blue Guitar, H.W. Henze – Royal Winter Music. Jako kryterium doboru dzieł przyjęto możliwość przekrojowego omówienia głównych nurtów i spojrzeń na formę cyklu sonatowego, obecnych w literaturze gitarowej drugiej połowy XX i XXI w. W toku badań wykrystalizował się obraz sonaty jako cyklu, który daje współczesnemu kompozytorowi narzędzia do realizowania indywidualnych poszukiwań artystycznych, przy jednoczesnym zachowaniu pewnych niezmiennych cech charakterystycznych formy. W niniejszej pracy podjęto próbę zdefiniowania, czym jest owa niezachwiana tożsamość sonaty.

Słowa kluczowe:

Franz Werthmüller, Alberto Ginastera, Michael Tippett, Hans Werner Henze, Sonata gitarowa, ewolucja formy, muzyka gitarowa po 1950 roku

Zasady cytowania

KUŹNIAR, M. (2023). Kształtowanie się formy współczesnej sonaty gitarowej. Edukacja Muzyczna, 17, 157–191. https://doi.org/10.16926/em.2022.17.06

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.