Dobowy budżet czasu studentów kierunku wychowanie fizyczne
PDF

Słowa kluczowe

aktywność fizyczna
siedzący tryb życia
wczesna dorosłość
wykorzystanie czasu
zdrowie
studiowanie

Jak cytować

Zalech, M., & Jaczynowski, L. (2019). Dobowy budżet czasu studentów kierunku wychowanie fizyczne. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(3), 107-123. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.26

Abstrakt

Wprowadzenie: To, jak ludzie spędzają czas, ma znaczenie dla indywidualnego i społecznego dobrostanu. Zaburzenie proporcji czasu przeznaczanego na różne aktywności może być związane z określonymi niekorzystnymi konsekwencjami dla zdrowia tak fizycznego, jak i psychicznego. Celem badań było porównanie wzorców wykorzystania czasu przez studentów kierunku wychowanie fizyczne z uwzględnieniem płci i poziomu edukacji oraz odniesienie ich do podobnej wiekowo próby
z populacji krajowej. Ponadto postanowiono przeprowadzić analizy mające wykryć różnice między faktycznym a pożądanym czasem różnych aktywności badanych studentów, w układzie dobowym.
Materiał i metody: Badaniami objęto 191 studentów studiujących stacjonarnie na kierunku wychowanie fizyczne w Filii AWF w Białej Podlaskiej na 6 semestrze (I°) oraz 2 semestrze (II°) w roku akademickim 2016/2017. Średnia wieku wyniosła 22,74 lata (SD1,10). Wykorzystanie czasu badano za pomocą karty rejestracji aktywności, którą badani wypełniali codziennie przez tydzień. Do analizy porównawczej pozyskiwano dane dotyczące wykorzystania czasu pochodzące z próby
ogólnopolskiej osób w wieku 20–24 lat opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny w 2015 r.
Wyniki: Studiujące kobiety i mężczyźni stanowili niemal jednorodną grupę pod względem czasu przeznaczanego na poszczególne aktywności w ciągu doby. Poziom edukacji okazał się zmienną istotnie różniącą badanych w czasie przeznaczanym na wykłady, ćwiczenia teoretyczne, przemieszczanie się środkami komunikacji, oglądnie TV i surfowanie po Internecie, życie towarzyskie i pracę zawodową. Badani studenci, w stosunku do osób z próby krajowej, znacznie więcej czasu przeznaczali między innymi na uczestnictwo w sporcie i rekreacji, zajęcia edukacyjne, natomiast mniej na pracę zawodową czy sen.
Wnioski: Nasze ustalenia wskazują, że kompleksowa analiza wykorzystania czasu może pomóc w diagnozie negatywnych przyzwyczajeń oraz posłużyć do opracowania praktycznych wskazówek przydatnych w planowaniu zajęć, a także w promocji zdrowia.​

https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.26
PDF