Dobowy budżet czasu studentów kierunku wychowanie fizyczne
PDF

Słowa kluczowe

aktywność fizyczna
siedzący tryb życia
wczesna dorosłość
wykorzystanie czasu
zdrowie
studiowanie physical activity
sedentary behaviour
young adults
time use
health
studying

Jak cytować

Zalech, M., & Jaczynowski, L. (2019). Dobowy budżet czasu studentów kierunku wychowanie fizyczne. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(3), 107-123. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.26

Abstrakt

Wprowadzenie: To, jak ludzie spędzają czas, ma znaczenie dla indywidualnego i społecznego dobrostanu. Zaburzenie proporcji czasu przeznaczanego na różne aktywności może być związane z określonymi niekorzystnymi konsekwencjami dla zdrowia tak fizycznego, jak i psychicznego. Celem badań było porównanie wzorców wykorzystania czasu przez studentów kierunku wychowanie fizyczne z uwzględnieniem płci i poziomu edukacji oraz odniesienie ich do podobnej wiekowo próby
z populacji krajowej. Ponadto postanowiono przeprowadzić analizy mające wykryć różnice między faktycznym a pożądanym czasem różnych aktywności badanych studentów, w układzie dobowym.
Materiał i metody: Badaniami objęto 191 studentów studiujących stacjonarnie na kierunku wychowanie fizyczne w Filii AWF w Białej Podlaskiej na 6 semestrze (I°) oraz 2 semestrze (II°) w roku akademickim 2016/2017. Średnia wieku wyniosła 22,74 lata (SD1,10). Wykorzystanie czasu badano za pomocą karty rejestracji aktywności, którą badani wypełniali codziennie przez tydzień. Do analizy porównawczej pozyskiwano dane dotyczące wykorzystania czasu pochodzące z próby
ogólnopolskiej osób w wieku 20–24 lat opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny w 2015 r.
Wyniki: Studiujące kobiety i mężczyźni stanowili niemal jednorodną grupę pod względem czasu przeznaczanego na poszczególne aktywności w ciągu doby. Poziom edukacji okazał się zmienną istotnie różniącą badanych w czasie przeznaczanym na wykłady, ćwiczenia teoretyczne, przemieszczanie się środkami komunikacji, oglądnie TV i surfowanie po Internecie, życie towarzyskie i pracę zawodową. Badani studenci, w stosunku do osób z próby krajowej, znacznie więcej czasu przeznaczali między innymi na uczestnictwo w sporcie i rekreacji, zajęcia edukacyjne, natomiast mniej na pracę zawodową czy sen.
Wnioski: Nasze ustalenia wskazują, że kompleksowa analiza wykorzystania czasu może pomóc w diagnozie negatywnych przyzwyczajeń oraz posłużyć do opracowania praktycznych wskazówek przydatnych w planowaniu zajęć, a także w promocji zdrowia.​

https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.26
PDF