Niedogodności studiowania w czasie pandemii – studium przypadku
PDF (English)

Słowa kluczowe

pandemia COVID-19
styl życia
aktywność studentów
diagnoza niedogodności
techniki decyzyjne
studia online pandemic COVID-19
student activity
inconvenience diagnosis
online studies

Jak cytować

Zalech, M., & Jaczynowski, L. (2020). Niedogodności studiowania w czasie pandemii – studium przypadku. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(4), 121-132. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.32

Abstrakt

Wprowadzenie: Niniejsza praca jest próbą zdiagnozowania, w jakim stopniu ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 wpłynęły na zmianę stylu życia studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia (AWF Filia w Białej Podlaskiej) i jakie niedogodności utrudniające normalne studiowanie są dla nich najdotkliwsze. Materiał i metody: Badaniami objęto studentów tego wydziału, uczestniczących w zajęciach poświęconych technikom decyzyjnym, w ramach przedmiotów związanych z teorią organizacji i zarządzania. Opracowali oni potem w domu odpowiedzi odnośnie do zagadnień występujących w ramach następujących technik: 1) dobowy budżet czasu (Daily Time Budget), 2) burza mózgów (Brainstorming), 3) diagram Ishikawy (Fishbone Diagram), 4) profilowanie Bordy (Borda-Kendall Method). Wyniki opracowano pakietem obliczeniowym „Statistica” (wersja 13.3). Badano istotność różnic międzygrupowych testem χ² (kierunki studiów oraz kobiety i mężczyźni). Wyniki: Stwierdzono istotny wzrost czasu poświęconego na naukę własną, oglądanie Internetu i TV, prace domowe, a także brak zajęć w pomieszczeniach uczelni i ograniczenie kontaktów towarzyskich. Wśród czynników najbardziej utrudniających studiowanie na pierwszym miejscu znalazł się brak zajęć praktycznych, na drugim problemy z Internetem, a na trzecim dodatkowe obowiązki domowe. Wnioski: Wśród występujących niedogodności studiów online w okresie pandemii najistotniejsze okazało się ograniczenie – wręcz brak – zajęć praktycznych, który to problem wymaga przemyśleń i systemowego rozwiązania.

https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.32
PDF (English)