Zasady i terminy zgłaszania artykułów

- Autor przygotowuje tekst na podstawie Zasad przygotowywania publikacji dla Wydawnictwa im. S. Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, dbając o zastosowanie reguł dotyczących przypisów, bibliografii, przygotowania materiału ilustracyjnego.

- Pismo ukazuje się 1 raz w ciągu roku. Teksty należy przesyłać do 30 czerwca w wersji elektronicznej na adres: studianeo@ujd.edu.pl wraz z tytułem, streszczeniem i słowami kluczowymi w języku angielskim; na końcu artykułu znajdować się powinna bibliografia.

- Każdy Autor przesyła pocztą tradycyjną podpisane oświadczenie o oryginalności przedkładanej Wydawnictwu pracy oraz o przestrzeganiu praw autorskich osób trzecich.

- Złożone w Wydawnictwie prace wysyłane są do recenzentów, którzy proszeni są o nadesłanie recenzji w ciągu 1,5 miesiąca. W przypadku, gdy nie jest to możliwe – recenzenci zobligowani są do podania wiążącego terminu nadesłania opinii wydawniczej. Po otrzymaniu recenzji Wydawnictwo prosi Autorów o zapoznanie się z ich treścią. Jeśli recenzent nie wnosi zastrzeżeń do tekstu, praca jest poddawana kolejnym czynnościom wydawniczym. Jeżeli jednak w recenzji znajdują się sugestie zmian, Autor proszony jest o ich uwzględnienie i ponowne złożenie poprawionego tekstu wraz z oświadczeniem, że uwzględnił zalecenia recenzenta.

- Recenzja negatywna jest dla Wydawnictwa wiążąca i nie pozwala na publikację tekstu.

- Po zrealizowaniu warunków wstępnych (wspomnianych powyżej), następuje faza opracowania tekstu. Dopiero od tego momentu liczy się czas przygotowania publikacji do druku. Wtedy też podpisywana jest umowa wydawnicza z Autorem. W trakcie prac Autor będzie proszony o wykonanie korekty autorskiej, czyli odniesienie się do uwag i pytań redaktora i korektora Wydawnictwa.

- Z tytułu wydania przez Wydawnictwo publikacji Autor nie otrzymuje honorarium.

- Po zakończeniu fazy przygotowania edytorskiego, a więc po czynnościach korektorskich, redakcyjnych i technicznych, Autor zapoznaje się z finalną wersją artykułu dostarczoną przez redaktorów czasopisma w formacie .pdf. Zgłasza zauważone usterki lub akceptuje pisemnie plik .pdf jako gotowy do druku (formularz do podpisu zostanie dostarczony przez redakcję).