O czasopiśmie

Studia Neofilologiczne. Rozprawy językoznawcze to recenzowane czasopismo naukowe stanowiące forum dyskusyjne dla językoznawców z Polski i z zagranicy z zakresu językoznawstwa ogólnego, porównawczego, kognitywnego, socjolingwistyki, pragmalingwistyki, psycholingwistyki, semantyki, onomastyki, glottodydaktyki, translatoryki i traduktologii oraz innych działów szeroko pojętej lingwistyki. Celem czasopisma jest upowszechnienie wyników badań dotyczących jednego lub wielu języków, prowadzonych z różnych perspektyw badawczych, przy użyciu odmiennych podejść metodologicznych.

Kolejne tomy, poświęcone określonym zagadnieniom badawczym, dokumentują dokonania lingwistyki oraz wskazują kierunki rozwoju myśli naukowej w obszarze językoznawstwa polskiego i europejskiego.

Na łamach rocznika publikowane są także artykuły recenzyjne, sprawozdania z konferencji, sympozjów i innych wydarzeń naukowych w językach angielskim, niemieckim, polskim oraz innych językach europejskich.

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo otrzymało 20 punktów.