Przeciwdziałanie przypadkom "Ghostwriting"

§ Autorzy publikacji powinni ujawnić swój wkład w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

§ „Ghostwriting" oraz „guest authorship" są przejawem nierzetelności naukowej, wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.); redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

§ Autor powinien przekazać redakcji ewentualne informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

§ Do składanego do redakcji manuskryptu Autor/Autorzy powinni dołączyć formularz umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych.