Standardy etyczne

Składając tekst do redakcji Studiów Neofilologicznych. Rozprawy językoznawcze Autor  przesyła oświadczenia o oryginalnym charakterze artykułu naukowego, czyli że przedłożona praca nie była dotychczas publikowana ani przesłana do jakiejkolwiek redakcji w celu opublikowania.

Autor zapewnia jednocześnie, że:

•    praca jest wynikiem jego twórczości i nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich

•    uzyskał pisemne zezwolenia na wykorzystanie przez Wydawcę ilustracji lub innych materiałów chronionych prawem autorskim i podał w utworze źródła pochodzenia tych materiałów oraz zobowiązuje się do poniesienia związanych z tym kosztów

•    wyraża zgodę na dokonywanie poprawek stylistycznych, językowych oraz innych poprawek redakcyjnych.

Wobec złożenia powyższych oświadczeń Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem praw autorskich.

Autor oświadcza, że akceptuje treść i postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Wydawnictwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 82/2009 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 listopada 2009 roku wraz ze zmianą przyjętą uchwałą nr 87/2011 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 czerwca 2011 roku.

W przypadku artykułu napisanego przez więcej niż jednego autora należy określić wkład poszczególnych współautorów w powstanie artykułu naukowego (zobacz: przeciwdziałanie przypadkom „Ghostwriting”).

Autor oświadcza, że akceptuje treść i postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27.11.2019 r.