Zasady recenzowania

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie Studia Neofilologiczne. Rozprawy językoznawcze:

• Każdy tekst recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

• Recenzent zewnętrzny jest osobą niebędącą członkiem Rady Naukowej czasopisma, niezatrudnioną w redakcji czasopisma ani na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie.

• Stosowany jest tzw. „double-blind review process" (autor i recenzent nie znają swoich tożsamości w trakcie procesu recenzji).

• Recenzent podpisuje deklarację, iż nie występuje konflikt interesów zachodzący między recenzentem a autorem, a wynikający z bezpośrednich relacji osobistych (związek małżeński, pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, konflikt), relacji podległości zawodowej czy z bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

• Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Ewentualne wskazówki recenzenta są przekazywane Autorowi poprzez redaktora naukowego lub sekretarza redakcji.

• Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji i numerów czasopisma nie są ujawniane, raz w roku czasopismo podaje na stronie internetowej do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Zasady kwalifikowania publikacji do druku:

• Wszystkie teksty (łącznie z ich recenzjami) są przedstawiane redaktorowi naczelnemu, który podejmuje wstępną lub ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do druku lub odrzuceniu zgłoszonego tekstu. Redaktor naczelny może zasięgnąć dodatkowej opinii u redaktora tematycznego.

• Redaktor tematyczny weryfikuje teksty pod względem merytorycznym, zwracając uwagę m.in. na terminologię, pisownię nazwisk, bibliografię. Artykuły powinny zawierać takie same elementy składowe o jednorodnym układzie i nazewnictwie (szczególnie dotyczy to bibliografii, przypisów, aneksów i streszczeń).

• Tekst jest kierowany do druku w przypadku uzyskania dwóch jednoznacznie pozytywnych recenzji. Jeżeli jedna z recenzji jest negatywna, Redakcja podejmuje decyzję o przesłaniu tekstu do trzeciego recenzenta w celu uzyskania dodatkowej opinii dotyczącej przedłożonego tekstu. W przypadku dwóch recenzji negatywnych, tekst nie jest kwalifikowany do druku.

• Autorzy zakwalifikowanych tekstów dokonują ewentualnych poprawek i uzupełnień w terminie wyznaczonym przez redakcję i przesyłają drogą mailową na adres redakcji poprawioną wersję tekstu, który ponownie weryfikowany jest przez redaktora tematycznego tomu.

• Teksty, które nie zostały poprawione zgodnie z zaleceniami recenzentów, nie są kwalifikowane do druku.

• Informacja o braku akceptacji zgłoszonego tekstu przekazywana jest Autorom drogą mailową.

• Opóźnienia wynikające z winy Autora (np. związane z poprawą tekstu zgodnie z zaleceniami recenzentów) mogą skutkować przesunięciem terminu publikacji danego artykułu do kolejnego numeru czasopisma.