Opublikowane: 2019-10-041

Hudobný jazyk v sakrálnych dielach 21. storočia na Slovensku*

Rastislav ADAMKO
Edukacja Muzyczna
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.16926/em.2015.10.07

Abstrakt

Sme svedkami postupného vytláčania vážnej hudby z liturgie a jej nahrádzania populárnou hudbou. Tento jav sa zatiaľ nepodarilo odvrátiť. Nie je azda na príčine aj to, že zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť vhodný hudobný jazyk pre súčasnú liturgickú hudbu, jazyk, ktorý by vychádzal z klasických tradícií, ale využíval by aj moderné vyjadrovacie prostriedky? Jednu z nových ponúk predstavuje súbor hudobných diel, ktoré vznikli na podnet pracovníkov Katedry hudby naPedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorými sa zaoberá autor tohto príspevku. Dané skladby sú určené viac pre školených hudobníkov než pre interpretáciu celým liturgickým zhromaždením.

Analýza týchto diel poukázala na skutočnosť, že súčasná tvorba sakrálnej hudby na Slovenskuvyrastá z dávnej tradície liturgickej hudby. Skladatelia radi využívajú tradičné hudobné formy, dávne skladateľské techniky, zvukové ideály, modálne tóniny. Tieto archaizujúce prvky sa snažia zapojiť do súčasného hudobného jazyka, do moderných skladateľských postupov, prípadne spojiť s tzv. otvorenými formami. Spoločným znakom všetkých týchto hudobných diel je návrat ku kantiléne v melodike, ktorá je úzko spojená s textom. Práve takéto požiadavky na liturgickú hudbu majú všetky cirkevné dokumenty. V tomto zmysle slovenskí skladatelia porozumeli doterajším požiadavkám Cirkvi, pričom vytvorili rôznorodý, ale určite zrozumiteľný hudobný jazyk, ktorýazda nájde svojich adresátov v radoch interpretov i poslucháčov.

Słowa kluczowe:

slovenské sakrálne skladby 21. storočia, liturgická hudba, súčasná artificiálna hudba

Pobierz pliki

Zasady cytowania

ADAMKO, R. (2019). Hudobný jazyk v sakrálnych dielach 21. storočia na Slovensku*. Edukacja Muzyczna, 10, 135–149. https://doi.org/10.16926/em.2015.10.07

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.