Język muzyczny w słowackich kompozycjach sakralnych XXI wieku

Autor

  • Rastislav ADAMKO Uniwersytet Katolicki w Rużomberku Wydział Pedagogiczny, Katedra Muzyki

Słowa kluczowe:

słowackie kompozycje sakralne XXI wieku,, muzyka sakralna, muzyka współczesna, contemporary music

Abstrakt

Jesteśmy świadkami procesu stopniowego wypierania z liturgii muzyki klasycznej i zastępo-wania jej muzyką rozrywkową. Zjawiska tego jak do tej pory nie udało się zatrzymać. Czy jego przyczyny nie należy upatrywać również w tym, że nie znaleźliśmy jeszcze odpowiedniego języka muzycznego dla współczesnej muzyki liturgicznej, wyrastającej z klasycznych tradycji? Jednąz nowych propozycji są utwory muzyczne, które powstały dzięki inicjatywie pedagogów Katedry Muzyki na Wydziale Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku, które omawia niniej-szy artykuł. Są one przeznaczone raczej dla wykształconych muzyków kościelnych niż dla zgro- madzenia liturgicznego.

Analiza tych dzieł pokazała, że współczesna twórczość muzyki sakralnej na Słowacji wyrastaz wielowiekowej tradycji. Kompozytorzy chętnie sięgają po dawne formy muzyczne, techniki kompozytorskie, wzorce brzmieniowe, skale modalne. Te archaizujące elementy starają się wdro-żyć w kontekst współczesnego języka brzmieniowego współczesne techniki pracy z materiałem dźwiękowym, formy otwarte itp. Wspólną cechą wszystkich tych utworów jest powrót do melody- ki kantylenowej, ściśle złączonej z tekstem. Właśnie takie wymagania stawiały muzyce liturgicz-nej wszystkie dokumenty Kościoła katolickiego. W tym sensie kompozytorzy słowaccy zrozumielidotychczasowe postulaty dotyczące muzyki we współczesnym Kościele. Stworzyli różnorodny i na pewno zrozumiały język muzyczny, który – mam nadzieję – znajdzie swoich odbiorców,interpretatorów i słuchaczy.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-04