Gitara - epizod brzmieniowy w twórczości Grupy Sześciu

Autor

Słowa kluczowe:

gitara we Francji, miniatura instrumentalna, Grupa Sześciu, Ida Presti, Andrés Segovia

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie twórczości gitarowej kompozytorów wchodzą- cych w skład grupy Les Six. Artykuł może stanowić przyczynek do dalszych, szczegółowych badań nad twórczością gitarową kompozytorów, dla których gitara stała się jedynie epizodem brzmienio- wym w ich twórczości. Czworo z sześciorga francuskich kompozytorów wchodzących w skład tej grupy: Georges Auric, Darius Milhaud, Francis Poulenc oraz Germaine Tailleferre znalazło w swo- jej twórczości miejsce dla odradzającej się w I połowie XX wieku literatury gitarowej. Ich zainte- resowanie tym instrumentem było rezultatem działalności wielkich mistrzów tamtych czasów – Andrésa Segovii i Idy Presti. Wynikło ono także z ich specyficznego podejścia do tworzenia – m.in. chęci przeciwstawienia się dotychczasowej estetyce czy woli pisania muzyki prostej i żartobliwej, w której to sytuacji gitara okazała się znakomitym nośnikiem. W artykule została przedstawiona analiza wybranych kompozycji oraz geneza ich powstania. Analizie poddano rolę gitary w muzyce francuskiej na przestrzeni epok oraz idee programowe grupy zwanej Les Six.

Opublikowane

2021-05-27