Heterogeniczność myślenia o audiacji w świetle eksploracji naukowego statusu teorii uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona – rozważania w kontekście wczesnej edukacji muzycznej

Autor

Słowa kluczowe:

pedagogika muzyki, wczesna edukacja muzyczna, teoria uczenia się muzyki,, audiacja, badania edukacyjne

Abstrakt

Z uwagi na coraz częstsze podejmowanie przez akademików badań naukowych nad procesami nauczania i uczenia się muzyki zakłada się, że procesy te podlegają takim samym rygorom metodologicznym jak i inne, pochodzące z różnych dziedzin i dyscyplin, szczególnie w przypadku badań zorientowanych na strategie ilościowe. Stąd potrzeba wnikliwej analizy teoretycznej, zadomowionej na rynku polskim od ponad dwudziestu lat, teorii uczenia się muzyki, autorstwa Edwina E. Gordona w kontekście jej funkcjonalności w konstruowaniu badań. Autor artykułu nakreśla osobliwe analizy teorii uczenia się pod kątem jej racjonalności naukowej, zaplecza teoretycznego i praktycznego oraz dokonuje wybiórczej deskrypcji jej podstawowych pojęć w aspekcie podejmowania eksploracji badawczych. Okoliczność ta ma sprzyjać projektowaniu, konceptualizacji i ope- racjonalizacji wysiłków badawczych naukowców w obrębie zwłaszcza wczesnej edukacji muzycznej i szeroko pojętej pedagogiki muzyki.

Bibliografia

Ary Donald, Jacobs Lucy Cheser, Sorensen Chris, Introduction to Research in Education, Wadsworth, Belmont 2006, 2010.

Bluestine, Eric M., The Ways Children Learn Music: An Introduction and Prac- tical Guide to Music Learning Theory, GIA Publications Inc., Chicago 2000. Brzezińska Anna, Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

Brzeziński Jerzy, Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice, Wydaw- nictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.

Cohen Louis, Manion Lawrence, Morrison Keith, Research Methods in Educa- tion, sixth edition, Routlege, New York 2007.

Cohen Douglas and Brooklyn College Library and Academic IT, Music: Its Lan- guage, History, and Culture” (2015). CUNY Academic Works.

Creswell John W., Research design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Met- hods Approaches. Third Edition, SAGE, Los Angeles – London – New Delhi – Singapore 2009.

Elliott David J., Silverman Marissa, Music Matters: A Philosophy of Music Edu- cation, 2nd Edition, Oxford University Press, New York 2015.

Gordon Edwin Elias, Buffalo Music Learning Theory: Resolutions and Beyond, GIA Publications Inc., Chicago 2006.

Gordon Edwin Elias, Discovering Music from the Inside Out: An Autobiography, revised edition, GIA Publications Inc., Chicago 2014.

Gordon Edwin Elias, Music education research. Taking a panoptic measure of reality, GIA Publication Inc., Chicago 2005.

Gordon Edwin Elias, Roots of music learning theory and audiation, GIA Publi- cations, Chicago 2011.

Gordon Edwin Elias, Sekwencje uczenia się w muzyce. Umiejętności, zawartość i motywy, WSP, Bydgoszcz 1999.

Gordon Edwin Elias, The Aural/Visual Experience of Music Literacy. Reading & Writing Music Notation, GIA Publications Inc., Chicago 2004.

Gordon Edwin Elias, Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci, Wydawnictwo Zamiast Korepetycji, Kraków 1997.

Gordon Edwin Elias, Woods David G., Zanurz się w program nauczania muzyki. Działania w kolejności uczenia się. Podręcznik dla nauczycieli, Wydawnictwo WSP, Bydgoszcz 1999.

Grobler Adam, Metodologia nauk, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.

Gutek Gerald L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, GWP, Gdańsk 2003.

Hess Lisa M., Learning in a Musical Key: Insight for Theology in Performative

Mode, Princeton Theological Monograph Series, Wipf & Stock Pub, 2011. Hoffer Charles R., Abeles Harold F., Klotman Robert H., Foundations of Music Education, Cengage Gale, 1994.

Kataryńczuk-Mania Lidia, Kołodziejski Maciej, Kisiel Mirosław, Orientacje

w metodologii badań muzyczno-edukacyjnych, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ, Zielona Góra 2018.

Klus-Stańska Dorota, Konstruowanie wiedzy w szkole, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2002.

Klus-Stańska Dorota, Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, PWN, Warszawa 2018.

Konarzewski Krzysztof, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia prak- tyczna, WSiP, Warszawa 2000.

Podstawy teorii uczenia się muzyki według Edwina E. Gordona, red. E.A. Zwo- lińska, Wydawnictwo AB, Bydgoszcz 2000.

Popper Karl, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Wydaw- nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Rószkiewicz Małgorzata, Perek-Białas Jolanta, Więziak-Białowolska Dorota, Zięba-Pietrzak Agnieszka, Projektowanie badań społeczneo-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, War- szawa 2013.

Rubacha Krzysztof, Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademic- kie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Scruton Roger, Przewodnik po filozofii dla inteligentnych, Wydawnictwo Nau- kowe PWN, Warszawa 2002.

Shuter-Dyson Rosamund, Gabriel Clive, Psychologia uzdolnienia muzycznego, WSiP Warszawa 1989.

Sloboda John, Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki, AMFC, War- szawa 2002.

Słownik filozofii, red. A. Andruszkiewicz, Świat Książki, Warszawa 2004.

Such Jan, Szcześniak Małgorzata, Filozofia nauki, Wydawnictwo UAM, Poznań

Swanwick Keith, Music, mind, and education, Roultedge & Falmer, London –

New York 1988.

Teaching General Music: Approaches, Issues, and Viewpoints, red. C.R. Abril,

B.M. Gault, Oxford University Press, New York 2016.

Teoria uczenia się muzyki według Edwina E. Gordona. Materiały z II seminarium autorskiego w Krynicy – 27 kwietnia – 3 maja 1995 roku, red. E.A. Zwolińska, Wydawnictwo WSP i AM, Bydgoszcz – Warszawa 1995.

Weiner, Agnieszka, Kompetencje muzyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym. Determinanty, zależności, perspektywy rozwoju, Wydawnictwo UMCS, Lu- blin 2010.

Wilson Suzanne M., Peterson Penelope L., Theories of Learning and Teaching. What Do They Mean for Educators?, National Education Association, Washington 2006.

Bada Steve Olusegun, Constructivism Learning Theory: A Paradigm for Tea- ching and Learning, „Journal of Research & Method in Education” (IOSR-JRME) 2015, vol. 5, issue 6, Ver. I, s. 66–70.

Beall Gretchen, Learning Sequences and Music Learning, „The Quarterly” 1991, 2(1–2), s. 86–96.

Bielawa Anna, Postrzeganie i rozumienie jakości – przegląd definicji jakości, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2011, nr 21, s. 143–152.

Bonna Beata, Audiacyjny model edukacji muzycznej, „Aspekty Muzyki” 2018, t. 8, s. 105–128.

Bonna Beata, Research on the applications of E.E. Gordon’s Theory of music learninb in the music education in Poland, „Kultura i Edukacja” 2013, nr 6 (99), s. 66–87.

Bresler Liora, Teacher Knowledge in Music Education Research, „Bulletin of the Council for Research in Music Education” 1993, no. 118, s. 1–20.

Brzeziński Jerzy M., O osobliwościach metodologicznych badań naukowych i diagnostycznych prowadzonych przez psychologów klinicznych, „Roczniki Psychologiczne” 2016, XIX, 3, s. 437–452.

Byrd Maurice Elton, Gordon’s sequential music learning and its applicability to general music, „The Quarterly” 1991, 2(1–2), ss. 59–62.

Christensen Jonas, A critical reflection of bronfenbrenner’s development ecology mode, „Problems of Education in the 21st Century” 2016, vol. 69, s. 22–28.

Colwell Richard, Abrahams Frank, Edwin Gordon’s Contribution: An Appraisal, „The Quarterly Journal for Music Teaching and Learning” 2010, no. 1–2, s. 18–36.

Eisner Elliot W., Qualitative Research in Music Education: Past, Present, Perils, Promise, „Bulletin of the Council for Research in Music Education” 1996, no. 130, s. 8–16.

Fritz Thomas H., Schmude Paul, Jentschke Sebastian, Friederici Angela D., Ko- elsch Stefan, From Understanding to Appreciating Music Cross-Culturally, „PLoS ONE” 2013, 8(9), e72500. https://doi.org/10.1371/journal.pone. 0072500.

Gordon Edwin E., Audiation, Music Learning Theory, Music Aptitude, and Cre- ativity, „Suncoast Music Education Forum on Creativity” 1989, s. 75–81. Gordon Edwin E., Taking a Look at Music Learning Theory: An Introduction,

„General Music Today” 1995, vol. 8, nr. 2, s. 2–8.

Grant Cynthia, Osanloo Azdeh, Understanding, selecting, and integrating a the-

oretical framework in dissertation research: creating the blueprint for your „house”, „Administrative Issues Journal: Connecting Education, Practice, and Research” 2014, vol. 4, issue 2, s. 12–26. DOI: 10.5929/2014.4.2.

Harinie Luluk Tri, Sudiro Achmad, Rahayu Mintarti, Fatchan Achmad, Study of the Bandura’s Social Cognitive Learning Theory for the Entrepreneurship Learning Process, „Social Sciences” 2017, vol. 6, no. 1, s. 1–6; http://dx.doi.org/10.11648/j.ss.20170601.11.

Hinduja Sameer, Ingram Jason R., Social learning theory and music piracy: the differential role of online and offline peer influences, „Criminal Justice Stu- dies” 2009, 22, 4, s. 405–420.

Kantor-Martynuska Joanna, Emotional responses to music: interaction of musi- cal, individual and situational factors, „Studia Psychologiczne” 2016, 54(1), s. 47–63.

Kołodziejski Maciej, Trzos Paweł A., Środowiskowy wymiar uczenia się muzyki w kontekście rozwoju audiacji, „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne” 2013, nr 22, s. 163–178.

Leonhard Charles, Colwell Richard J., Research in music education, „Review of Research in Visual Arts Education” 1976, vol. 3, no. 1, s. 65–84.

Lewowicki Tadeusz, O pryncypiach metodologicznych – wspomnienia czy stan- dardy uprawiania nauki?, „Ruch Pedagogiczny” 2016, nr 1, s. 5–15.

Luce David W., Music Learning Theory and Audiation: Implications for Music Therapy Clinical Practice, „Music Therapy Perspectives” 2004, vol. 22, issue 1, s. 26–33.

Marszał Artur, Proces zarządzania z wykorzystaniem innowacji społecznych w firmie – facylitacja, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Za- rządzanie” 2018, nr 29, s. 30–47.

Motycka Alina, Rozważania dotyczące statusu teorii naukowej, „Roczniki Filo- zoficzne” 2006, t. 54, nr 2, s. 163–174.

Muszyński Marcin, Edukacja i uczenie się – wokół pojęć, „Rocznik Andrago- giczny” 2014, nr 21, s. 77–88.

Pusic Martin V., Boutis Kathy, McGaghie Willam C., Role of Scientific Theory in Simulation Education Research, „Simulation in Healthcare” 2018, vol. 13, issue 3S, s. 7–14.

Ravignani Andrea, Thompson Bill, Filippi Piera, The Evolution of Musicality: What Can Be Learned from Language Evolution Research?, „Frontiers in Neuroscience” 2018, vol. 12, article 20, s. 1–7.

Read Kathlyn L., Understanding Theory: The First Step in Learning About Re- search, „The American Joumal of Occupational Therapy” 1984, vol. 38, nr. 10, s. 677–682.

Reite Bernd, Theory and Methodology of Exploratory Social Science Research, „International Journal of Science and Research Methodology” 2017, vol. 5, issue 4, s. 130–150.

Rubacha Krzysztof, Standardy badań społecznych. Problematyzowanie praktyki edukacyjnej, „Przegląd Badań Edukacyjnych” 2013, nr 16 (1), s. 43–51. Sadowski Adam, Szydlik Anna, Poznanie naukowe i kanony nauki, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2016, nr 2 (80), s. 55–68.

Smith Bret P., Goal orientation, implicit theory of ability, and collegiate instru-

mental music practice, „Psychology of Music” 2005, 33(1), s. 36–57. Smolej Fritz Barbara, Peklaj Cirila, Processes of self-regulated learning in music theory in elementary music schools in Slovenia, „International Journal of Mu- sic Education” 2011, 29(1), s. 15–27.

Sosnowski Tytus, Doceńmy badania eksploracyjne, „Roczniki Psychologiczne” 2012, t. 15, nr 3, s. 51–55.

Stokes W. Ann, Is Edwin Gordon’s Learning Theory a Cognitive One?, „Philo- sophy of Music Education Review” 1996, vol. 4, no. 2, s. 96–106.

Strawiński Witold, Funkcja i cele nauki – zarys problematyki metodologicznej, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2011, nr 3 (189), s. 321–335.

Suświłło Małgorzata, Podstawy rozwijania muzykalności dziecka – implikacje dla edukacji, „Aspekty Muzyki” 2018, t. 8, s. 39–65.

Gates, Terry John, Music Participation: Theory, Research, and Policy, „Bulletin of the Council for Research in Music Education” 1991, no. 109, s. 1–35. Trzos Paweł A., Gordonian Implications in Polish music pedagogy: Bydgoszcz

School Model, „Review of Artistic Education” 2015, issue 9–10, s. 128–136. Trzos Paweł A., O dojrzałości muzycznej w kontekście rozwoju audiacji, „Prze-

gląd Pedagogiczny” 2018, nr 1, s. 56–68.

Trzos Paweł A., Pedagogika muzyki w kręgu zainteresowania nauczycieli muzyki.

Wybrane rekomendacje dla wczesnej edukacji, „Aspekty Muzyki” 2018, t. 8,

s. 151–171.

Varkøy Øivind, The role of music in music education research: Reflections on

musical The role of music in music education research: Reflections on musi- cal experience, „Nordic Research in Music Education” 2009, vol. 11, s. 33– 48.

Wacker John G., A definition of theory: research guidelines for different theory- building research methods in operations management, „Journal of Opera- tions Management” 1998, no. 16, s. 361–385.

Walters Darrel L., Edwin Gordon’s Music Aptitude Work, „The Quarterly” 1991, vol. 2, nr. 1–2, s. 64–72.

Weiner Agnieszka, Badanie jako akt twórczy – refleksje na marginesie raportu z ogólnopolskich badań kompetencji muzycznych absolwentów I etapu edu- kacyjnego, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2019, t. 38, z. 1, s. 23–40.

Welch Graham Frederick, Addressing the multifaceted nature of music educa- tion: An activity theory research perspective, „Research Studies in Music Education” 2007, 28(1), s. 23–37.

Williams Carrie, Research Methods, „Journal of Business & Economic Rese- arch” 2007, vol. 5, nr. 3, s. 65–72.

Woodford Paul G., Evaluating Edwin Gordon’s Music Learning Theory from a Critical Thinking Perspective, „Philosophy of Music Education Review” 1996, vol. 4, no. 2, s. 83–95.

Grusec Joan E., Social learning theory and developmental psychology: The lega-

cies of Robert R. Sears and Albert Bandura, [w:] A century of developmental psychology, red. R.D. Parke, P.A. Ornstein, J.J. Rieser, C. Zahn-Waxler, American Psychological Association 1994, s. 473–497.

Jordan-Szymańska Anna, Pojęcie myślenia muzycznego w psychologii muzyki, [w:] Myślenie muzyczne a metoda solmizacji relatywnej. Wokół Kodálya, red. M. Jankowska, W. Jankowski (red.), Wydawnictwo AMFC, Warszawa 1998, s. 42–49.

Klus-Stańska Dorota, W stronę dydaktyki interakcyjnej, [w:] Nauczyciel i uczeń w przestrzeniach szkoły, red. M. Nowicka, UWM, Olsztyn 2002, s. 56–64.

Kucner Andrzej, Spor o poznawalność świata, [w:] Podstawy filozofii, red. S. Opara, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 1999, s. 9–19.

Näätänen Risto, Percepcja dźwięków mowy przez ludzki mózg: dane elektrofizjo- logiczne, [w:] Psychologia różnic indywidualnych, red. M. Marszał-Wi- śniewska, T. Klonowicz, M. Fijałkowska-Stanik, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 22–36.

Opara Stefan, Przedmiot i sposoby uprawiania filozofii, [w:] Podstawy filozofii, red. S. Opara, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 1999, s. 9–19.

Piekarski Jacek, Urbaniak-Zając Danuta, Dyskusja o wiarygodności akademic- kich dyscyplin wiedzy ‒ wprowadzenie, [w:] Wiarygodność akademicka w edukacyjnych praktykach, red. J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, Wydaw- nictwo UŁ, Łódź 2016, s. 7–18.

Plucińska Dorota, Proksemika a praktyka edukacyjna, [w:] Twórcza codzienność w kształceniu i wychowaniu. Teoria i praktyka edukacyjna, red. M. Koło- dziejski, Wydawnictwo AH, Pułtusk 2014, s. 137–146.

Rutkowski Joanne, Music Learning Theory and Gordon’s Model in Teacher Edu- cation, [w:] The development and Practical Application of Music Learning Theory, red. M. Runfola, C. Crump Taggart, GIA Publications Inc., Chicago 2005, s. 327–344.

Sloboda John, Wstęp do wydania polskiego, [w:] Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2002, s. IX–XI.

Stachowski Ryszard, Lew S. Wygotski, – prekursor psychologii o dwóch obli- czach, [w:] Lew S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne II: dzieciństwo i dorastanie, red. A. Brzezińska, M. Marchow, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 19–40.

Taetle Laurie, Cutietta Robert, Learning Theories as Roots of Current Musical Practice and Research, [w:] The new handbook of research on music tea- ching and learning: A project of the Music Educators National Conference, red. R. Colwell, C.P. Richardson, Oxford University Press, Oxford – New York 2002, s. 279–298.

Taggart Cynthia C., Music Learning Theory, [w:] Teaching General Music, red. C.R. Abril, B.M. Gault, Oxford University Press 2016.

https://giml.org/ [dostęp: 29.11.2019]. https://sjp.pwn.pl/sjp/ekstrapolacja;2556323.html [dostęp: 29.11.2019]. https://www.britannica.com/science/scientific-theory [dostęp: 28.11.2019]. Essays, UK. (November 2018). Relationship between Theory And Research. Re-

trieved from https://www.ukessays.com/essays/psychology/what-is-the-rela- tionship-between-theory-and-research-psychology-essay.php?vref=1 [do- stęp: 29.11.2019].

http://stareaneksy.pwn.pl/pedagogika/index.php?id=9&od=552 [dostęp: 28.11. 2019].

Federica Caruso, Tania Di Mascio, Marco Pennese, Gamify the Audiation: the CrazySquare project, https://www.researchgate.net/publication/333349650 _Gamify_the_Audiation_The_CrazySquare_Project [dostęp: 10.12.2019].

https://giml.org/ [dostęp: 30.11.2019].

Opublikowane

2021-05-27