Tożsamość we współczesnej literaturze politologicznej. Wybrane problemy

Autor

  • Mateusz Matuszczyk

Słowa kluczowe:

federalizm, globalizacja, grupa etniczna, migracje, mniejszość etniczna, mniejszość narodowa, naród, państwo narodowe, pogranicze, przemiany tożsamości, regionalizm, świadomość narodowa, tożsamość, tożsamość indywidualna, tożsamość kulturowa, tożsamość narodowa, tożsamość zbiorowa

Abstrakt

Pojęcie tożsamości jest przedmiotem sporów w kwestii doprecyzowania definicji. Wielu badaczy reprezentuje rozmaite podejścia do tego problemu, zwracając uwagę na poszczególne aspekty tożsamości, takie jak tożsamość kulturowa, narodowa, indywidualna, zbiorowa. Celem artykułu jest scharakteryzowanie wybranych problemów i poglądów obecnych w literaturze polskojęzycznej, dotyczącej tożsamości. Wybrane zostały te nurty badań, które w największym stopniu wiążą się z naukami społecznymi, a zwłaszcza z politologią, gdyż niemożliwe byłoby przedstawienie tak szerokich problemów w jednym artykule. Kolejne części niniejszej rozprawy prezentują zróżnicowane aspekty tożsamości, począwszy do tożsamości kulturowej. Istotną kwestią jest rozróżnienie tożsamości na indywidualną, związaną z jednostką, i zbiorową, związaną z grupą społeczną. Współcześnie dużego znaczenia nabierają związki tożsamości z procesami globalizacyjnymi oraz migracyjnymi, rzutującymi
na przemiany tożsamości u obywateli współczesnych państw, a tym samym stwarzają nowe warunki dla funkcjonowania państw narodowych, w których pojawiają się grupy mniejszościowe, zróżnicowane pod względem etnicznym, językowym czy religijnym. Tego rodzaju zróżnicowanie występuje przede wszystkim na obszarach pogranicza, które z jednej strony dotyczą konkretnego rejonu geograficznego, a z drugiej – przyjmują charakter symboliczny, gdy przenikanie kultur zachodzi w bliżej nieokreślonej przestrzeni społecznej. Ze względu na zróżnicowanie tożsamości pojawia się zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego obywateli państwa, stąd też w niektórych krajach przyjęto ustrój federalny lub regionalny, który podkreśla różnice kulturowe, jak również umożliwia zachowanie stabilności i bezpieczeństwa w państwie.

Pobrania

Opublikowane

2022-01-05

Numer

Dział

Artykuły